Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Cebuano Mass, Bisaya Mass, Cebuano Liturgy, Bisaya Liturgy, Misa sa Cebuano, Misang Bisaya, Liturhiya sa Cebuano, Liturhiya sa Bisaya
Ang Santos nga Misa, Cebuano Order of Mass, Cebuano Ordinary of the Mass

Cebuano Liturgical Resources
Please pray for our work and make a donation. Please help. Daghang salamat.

Ang Santos nga Misa


Himaya sa Dios
Liturhiya Sa Pulong
Liturhiya Sa Eukaristiya
Pag-ampo sa Eukaristia II
Rito sa Pangalawat
Katapusang Pag-ampo

Awit sa Pagtigum


Pari: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anák ug sa Espíritu Santo.
Tawo: Amen.

Pari: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo
ug ang gugma sa Dios
ug ang panaghiusa sa Espíritu Santo
maanaa kaninyo.
Tawo: Maanaa usab kanimo.

Pari: Mga igsoon, maghinulsul kitá sa atong mga sala,
aron maandam kitá alang sa pagsaulog sa santos nga misa.

Tawo: Nagakumpisal akó sa Dios nga makagagahum sa tanán
ug kaninyo, mga igsoon, nga nakalapas akó
ug daku uyamut sa hunáhunâ, sa pulong,
sa buhat ug sa walâ pagbuhat sa kinahangláng buhaton.
Kay akong sala, akong sala, akong dakung sala.
Busa nangamuyo akó kang Santa Maria
kanunay'ng ulay, sa tanáng mga anghél ug mga santos
ug kaninyo, mga igsoon,
aron inyo akong i-ampo sa Ginoo nga atong Dios.

Pari: Kaloy-an unta kitá sa Dios nga makagagahum sa tanán,
ug pasayloon sa atong mga sala.
Dad-on unta kitá niya ngadto sa kinabuhing dayon.
Tawo: Amen.

Pari: Ginoo, kaloy-i kamí.
Tawo: Ginoo, kaloy-i kamí.
Pari: Kristo, kaloy-i kamí.
Tawo: Kristo, kaloy-i kamí.
Pari: Ginoo, kaloy-i kamí.
Tawo: Ginoo, kaloy-i kamí.

Himaya sa Dios

Pari: Himaya sa Dios
Tawo: Didto sa langit
ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong hari,
Dios Amahan makagagahum sa tanán.
Nagasimba kamí kanimo.
Nagapasalamat kamí kanimo,
nagadayeg kamí kanimo tungod sa imong himaya.

Ginoong Hesukristo, bugtong Anak sa amahan,
Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kamí.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan,
dawata ang among pangamuyo.

Kay ikáw lamang ang santos,
ikáw lamang ang Ginoo,
ikáw lamang ang labing halangdon,
O Hesukristo, uban sa Espíritu Santo
diha sa himaya sa Dios amahan.
Amen.

Pag-ampo sa Katilingban

Pari: Mag-ampo kitá ...
Tawo: Amen.

Liturhiya sa Pulong

Unang Pagbasa

Lektor: Pagbasa kinutlo gikan sa ...
Ang pulong sa Ginoo.
Tawo: Salamat sa Dios.

Salmo Responsorio

Ikaduháng Pagbasa

Lektor: Pagbasa kinutlo gikan sa ...
Ang pulong sa Ginoo.
Tawo: Salamat sa Dios.

Aleluya

Ebanghelyo

Pari: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Tawo: Maanaa usab kanimo.

Pari: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San N.
Tawo: Himayaon ikáw, O Ginoo.

Pari: Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Tawo: Daygon ikáw, 0 Kristo.

Homiliya

Pagpadayag sa Pag-tuo

Tawo: Nagatuo kamí sa Dios, ang Amahan,
ang makagagahum sa tanán,
magbubuhat sa langit ug yuta.
Nagatuo kamí kang Hesukristo,
ang iyang butong Anák, atong Ginoo.
Gipanamkon siya sa lalang sa Espíritu Santo
ug natawo gikan ni Maria nga ulay.
Nag-antus siya sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay ug gilubong.
Miaoto siya sa mga nangamatay.
Sa ikatulóng adlaw nabanhaw siya.
Misaka siya sa langit,
ug nagalingkód sa tuó sa Dios, ang Amahan,
ang makagagahum sa tanán.
Mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Nagatuo kamí sa Espiritu Santo,
sa santos ug katoliko nga simbahan,
sa panag-ambit sa mga santos,
sa pagpasaylo sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas,
ug sa kinabuhing walay katapusan.
Amen.

Mga Pangamuyo sa Katilingban

Pari: Ingon ug mga igsoon,
ambitan ta ang atong mga pangamuyo,
alang sa mga kinahanglanon sa tanáng mga tawo.
Mag-ampo kita:

Tawo: Patalinghugi, nangamuyo kamí kanimo.
(mga pangamuyo sa katilingban)

Pari: Mag-ampo kitá ...
Tawo: Amen.

Liturhiya sa Eukaristiya

Paghalad

Pari: Daygon ikáw, Ginoong Dios sa tanáng kalibutan,
kay gikan sa imong kamanggihatagon
nadawat namo kining among gihalad kanimo,
ang pan nga abut sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tawo.
Mahimo kini nga pan sa kinabuhi alang kanamo.
Tawo: Daygon ang Dios hangtud sa kahangturan.

Pari: Daygon ikáw, Ginoong Dios sa tanáng kalibutan,
kay gikan sa imong Kamanggihatagon
nadawat namo kining among gihalad kanimo,
ang bino nga abut sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tawo.
Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanimo.
Tawo: Daygon ang Dios hangtud sa kahangturan.

Pari: Mga igsoon, pag-ampo kamo
aron ang akó ug ang inyong sakripisyo dawaton unta
sa Dios nga Amahan makagagahum sa tanán.

Tawo: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo
gikan sa imong mga kamot:
alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan
ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.

Pag-ampo sa mga Gasa

Tawo: Amen.

Pag-ampo sa Eukaristia II

Pari: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Tawo: Maanaa usab kanimo.

Pari: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Tawo: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.

Pari: Magpasalamat kitá sa atong Ginoong Dios.
Tawo: Angay ug matarung.

Pari: Santos nga Amahan,
Dios nga tunhay ug makagagahum sa tanán,
angay ug matarong gayud
nga magpasalamat kamí kanimo,
kanunay ug sa tanáng dapit pinaagi ni Hesukristo,
imong hinigugmang Anák.
Siya mao ang pulong.
Pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan.
Siya nahimong may lawas sa gahum sa Espíritu Santo
ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay.

Tungod kanamo midupa siya sa krus,
aron pagbuntog sa kamatayon,
ug pagpadayag sa pagkabanhaw.
Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot
ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo.
Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos
nagaawit kamí sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon:

Tawo: Santos, santos, santos,
Ginoong Dios sa kagahuman.
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Osana sa kahitas-an.
Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Osana sa Kahitas-an.

Pari: Santos gayud ikáw, O Ginoo,
ang tuburan sa tanáng kasantos.
Ipadala ang imong espiritu,
aron pagsantos niining mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug + dugo ni Hesukristo among Ginoo.

Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon,
mikuha siya ug pan,
mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini
ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon:

Dawata kini ninyo nga tanán
ug kan-a kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi,
tapos ang panihapon,
mikuha siya sa kalis,
mipasalamat kanimo
pag-usab mihatag niini
ngadto sa iyang mga tinun-an
ug miingon:

Dawata kini ug panginom kamo nga tanán
gikan niini
kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo
ug alang sa tanáng mga tawo,
aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako.

Kini ang misterio sa pagtuo.
Tawo:
Si Kristo namatay,
si Kristo nabanhaw,
si Kristo mobalik nganhi.

Pari: Aron paghandum sa kamatayon
ug pagkabanhaw ni Hesukristo
nagahalad kamí kanimo, Amahan,
niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan:
Nagapasalamat kamí kanimo
tungod kay imo kaming giisip
nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himoa nga kamí nga mangalawat
sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa sa Espíritu Santo.

Hinumdomi, Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
himoa nga mahingpit kamí diha sa gugma,
uban ni Francisco among papa,
ni N., among obispo
ug sa tanáng mga pari.

Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay,
malaumon nga mabanhaw sila,
ug ang tanáng nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanán sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong.
Kaloy-i kaming tanán:
himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios,
uban sa mga apostoles
ug sa tanán nga mga santos
nga nagatuman sa imong kabubut-on latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikáw nga daygon,
ug amo ikáw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo, imong Anák.

Pinaagi kaniya,
uban kaniya
ug diha kaniya
gihatag nganha kanimo,
makagagahum nga Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
ang tanáng dungog ug himaya
hangtud sa kahangturan.

Tawo: Amen.

Rito sa Pangalawat

Pari: Karón mag-ampo kitá sa Amahan.
Atong gamiton ang mga pulong
nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Tawo: Amahan namo,
nga anaa sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan,
umabut kanamo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta,
maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
ihatag kanamo karong adlawa,
ug pasayloa kamí sa among mga sala,
ingon nga naga-pasaylo kamí sa mga nakasala kanamo
ug ayaw itugot nga mahulog kamí sa panulay,
hinonoa luwasa kamí sa dautan.

Pari: Mangayo kamí kanimo, Ginoo,
nga imo kaming luwason sa tanáng dautan.
Hatagi kamí sa kalinaw niining panahona,
aron, tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kamí kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanáng kasamok,
Samtang nagapaabut kamí nga malaumon
sa pagbalik ni Hesukristo,
among manunubos.

Tawo: Kay imo man ang gingharian,
ug ang gahum
ug ang himaya
hangtud sa kahangturan.

Pari: Ginoong Hesukristo,
nag-ingon ka sa imong mga apostoles:
"Ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo."
ayaw tagda ang among mga sala,
kondili ang pagsalig sa imong simbahan;
ug sibo sa imong kabubut-on
hatagi kamí sa imong kalinaw ug kahiusa.
Ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtud sa kahangturan.
Tawo: Amen.

Pari: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
Tawo: Maanaa usab kanimo.

Pari: Ipakitá ta ang pag-inigsoonay.
(Panagdait sa usag-usa)

Pagpikas sa Pan

Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
kaloy-i kamí. (2x)

Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
hatagi kamí sa kalinaw.

Pari: Kini mao ang Kordero sa Dios
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan :
bulahan ang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo.

Tawo: Ginoo, dili akó angay nga mokalawat kanimo,
apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

Pangalawat

Pari: Ang lawas ni Kristo
Tawo: Amen.

Pag-ampo human sa Pangalawat

Pari: Mag-ampo kitá ...
Tawo: Amen.

Katapusang Pag-ampo

Pari: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Tawo: Maanaa usab kanimo.

Pari: Manalangin kaninyo ang Dios
nga makagagahum sa tanán:
Amahan,
ug Anák
+ ug Espíritu Santo.
Tawo: Amen.

Pari: Tapus na ang misa. Dad-a ang kalinaw ni Kristo.
Tawo: Salamat sa Dios.

Katapusang Awit sa PagdayegHimaya sa Dios
Liturhiya Sa Pulong
Liturhiya Sa Eukaristiya
Pag-ampo sa Eukaristia II
Rito sa Pangalawat
Katapusang Pag-ampo


www.magsimba.com | Filipino. Litúrhiya.


Cebuano Liturgical Resources


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33