Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Panuntunan na Misa, Pangasinan Mass, Pangasinan Liturgy, Liturhiya ed Pangasinan, Misa ed Pangasinan, Pangasinan Order of Mass, Pangasinan Ordinary of the Mass
Please pray for our work and make a donation to keep this website going. We receive no funding from institutions. We depend on donations. Please help. Salamat po.

PANUNTUNAN NA MISA

RITO NA PANAGPARAAN
SAY ILOOB

(Kanta ed iloob)

Diad ngaray Ama
tan Anak
tan Espiritu Santo.
Amen.

Say gracia na Katawan tayon Hesucristo,
tan say aro na Dios,
tan say pikakasakey na Espiritu Santo
so wala komun ed sikayon amin.
Ontan met ed sika.

PANAGSIBKEL

Agagik ira, pian niparaan tayoy inkasikatayo a manumpal na saray
masantos a misterio, nunoten tayo ray kasalanan tayo.
(man-ulimek tan man-umameng)

Mankonfesar ak ed Dios a makapanyarin amin,
tan diad sikayon agagik
ta nankasalanan ak ed nunot ko,
salitak, gawak tan liwat ko.

Kanian mikasi ak ed Santa Marian lawas Virgen,
amin day angeles tan sasantos
tan diad sikayon agagik,
ta pikasi yo ak ed Dios a Katawan tayo.

Kasian itayo komuy Dios a makapanyarin amin,
paandien To ray
kasalanan tayo,
tan iyakar To itayod maandon bilay.
Amen.

KYRIE

Katawan, mangasi Ka.
Katawan, mangasi Ka.
Kristo, mangasi Ka.
Kristo, mangasi Ka.
Katawan, mangasi Ka.
Katawan, mangasi Ka.

GLORIA

Nagalang so Dios ed sankatageyan,
tan diad dalin kareenan ed saray totoon maong ya inpanlinawa.
Idayew mi Ka.
Itandoro mi Ka.
Dakmomoan mi Ka.
Igalang mi Ka.
Misalamat kamid Sika,
lapud matalonan galang Mo.

O Dios a Katawan, mangatatawen ya Ari,
Dios Aman makapanyarin amin.
O Hesukriston Katawan,
bogbogtong ya Anak,
O Dios a Katawan, Korderoy Dios,
Anak na Ama,
ya manamaandi kasalanay talba,
kasian Mo kami.
Sika ya manamaandi kasalanay talba,
akom pa ray pikakasi mi.
Sika a manyorong ed kawanay Ama,
kasian Mo kami.

Ta Sikan bokor so masanto,
Sikan bokor so Katawan,
Sikan bokor so sankatageyan, Hesucristo,
a katekep Moy Espiritu Santo,
ed galang na Dios Ama.
Amen.

Mikasi tayo.
Amen.

LITURGIA NA SALITAY KATAWAN

Unonan Babasaen
(panbasa ed Masanton Eskriptura)
L: Saya so salitay Katawan.
Salamat ed Dios.

Kumadwan Babasaen
(panbasa ed Masanton Eskriptura)
L: Saya so salitay Katawan.
Salamat ed Dios.

Aleluya
Ibanghilyo
Say Katawan so wala komun ed sikayo.
Ontan met ed Sika.
Babasaen ya inaon ed masanton Ibanghilyo onung ed...
Nagalang Ka Katawan. (+)
Saya so Ibanghilyo na Katawan.
Narayew Ka, Katawan a Hesukristo.

Paliwawa(Sermon)

Pangibeliaw aa Pananisia

Manisia ak ed Dios a makapanyarin amin,
manamalsay tawen tan dalin.
Manisia ak ed Hesukriston Anak Ton bogtong,
a Katawan tayo.
Tinmoo ed gaway Espiritu Santo
tan inyanak nen Virgen Maria.
Inpapairap nen Poncio Pilato,
inpasak ed Krus, inatey tan inkotkot.
Inmakseb ed saray inatey.
Diad komatlon agueo inmolin binmilay.
Tinmokotok ed taoen tan manyorong ed kawanay Ama.
Onla dia lamet a mangokom ed saray mabilay tan inatey.
Manisia ak ed Espiritu Santo.
Sisiaen ko met so Santa Iglesia Katolika,
say pannanabangan day sasantos,
say panamaandiy kasalanan,
say kiolid bilay na laman,
tan say bilay ya ag naandi. Amen.

Lapag a Pikakasi

LITURGIA NA EUCARISTIA

Panangisaklang

Nagalang Ka, Katawan,
pian mgamaliw ed sikami a tinapay na bilay.
Nagalang so Dios ed ando lan ando.
Nagalang Ka, Katawan,
pian magmaliw ya inumen ya onkanad
kamarerua mi.
Nagalang so Dios ed ando lan ando.

(Mandasal so pari tan manuras na lima to)

Mikasi tayo, agagik,
pian sayan bagat tayo et onkanan akoen na Dios Aman makapanyarin amin.
Akoen komun na Katawan
so bagat a manlapud saray limam a pangirayew
tan pangigalang ed ngaran To,
yo onkana met ed kaabigan tayo,
tan kaabigan na lapag ya Iglesia To.

DASAL ED BAGAT
nen Hesukriston Katawan tayo.
Amen.

DASAL NA PISASALAMAT

Say Katawan so wala komun ed sikayo.
Ontan met ed sika.

Itangwa yo ray kapusoan yo.
Intangwa mi la rad Katawan.

Misalamat tayod Dios a Katawan tayo.
Matunong so misalamat tan mangirayew ed Sikato.

Ama..

PANANGITANDURO
Santo, Santo, Santon Katawan,
Dios a makapanyarin amin.
Napnoy tawen tan dalin na galang Mo.
Hosana ed sankatageyan.
Nagalang so onsabid ngaray Katawan.
Hosana ed Sankatageyan.

(talimokor)
Katawan a Hesukristo,..
Gawa yo ya a pakanunnunutan ed Siak.

Ibeliaw tayo so misterio na pananisia:
A: Inatey si Kristo
Inmolid bilay si Kristo
Onpawil dia si Kristo.

(odino)
Lapud inpatey Mo, tinalo mi patey
Lapud inkiolim, ilaloan mi onulid bilay
Katawan a Hesus, onakseb Kan magalang.

(odino)
No kanen mi yan tinapay tan oninum
kami ed sayan kupa, ibeliaw mi inpatey
Mo anggad onakseb Kan magalang.

(odino)
Katawan, lapud Krus Mo tan inkiolim,
inlaban Mo kami. Sika so Manangilaban
na talba.

Lapud si Kristo,
diad si Kristo,
a katekep Toy Espiritu Santo,
amin a galang tan dayew
so niiter ed Sika makapanyarin Ama,
Dios ed ando lan ando.
Amen.

RITO NA KOMUNION

SAY DASAL NA KATAWAN TAYO

Onung ed bilin tan bangat na Katawan
dasalen tayon sitatalek so

Ama Mi

Ama mi a wala ed tawen,
nagalang so ngaran Mo.
Onsabid sikami panarian Mo,
onorey linawam diad dalin a onung ed tawen.
Say kanen min inagew-agew,
iter mod sikamid agew aya.
Tan pandien Mo ray utang mi,
onung na panamaandi mi
ed saray akautang ed sikami.
Tan ag mo kami iter ya onabuloy ed tukso.
Ilaban Mo kami ingen ed mauges.

Ilaban Mo kami Katawan
ed isabi na Manangilaban min Hesukristo.
Ta kayarian Mo so panarian,
pakapanyari tan galang ed ando lan ando.

TANDAY KAREENAN
Katawan a Hesukristo..
a diman Ka manayam ed ando lan ando.
Amen.
Say kareenan na Katawan so walad sikayo komun lawas.
Ontan met ed sika.
Maniiteran itayoy tanday kareenan.

PAMISAG NA TINAPAY

Korderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo,
kasian Mo kami.
Korderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo,
kasian Mo kami. Korderoy
Dios ya manamaandi kasalanay mundo,
itdan Mo kami kareeenan.

KOMUNION (talimokor)
Nia so Corderoy Dios ya manamaandi kasalanay mundo,
mapalar iray atawag ed pandem To.
Katawan ag ak onkanan mangakod Sika,
balet diad sakey labat lan salitam onabig ak.

DASAL KAYARI KOMUNION
Mikasi itayo..
Amen.

RITO NA PANGISAMPUT

Say Katawan so wala komun ed sikayo.
Ontan met ed sika.
Bendicionan kayo komuy Dios a makapanyarin amin:
Say Ama,
tan say Anak (+)
tan say Espiritu Santo.
Amen.
Asumpal lay Misa,
milay kareenan nen Kristo.
Salamat ed Dios.

(Kantad pangisamput)


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33