Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

22 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 9/3/2023

Leksyonaryo 124

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Jeremias 20:7-9

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Jeremias

Panginoón,
akó’y iyong hinikayat,
at sumunod naman akó.
Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi.
Pinagtatawanan akó ng balana;
maghapon siláng nagtatawa
dahil sa akin.
Tuwing akó’y magsasalita at sisigaw ng “Karahasan!
Pagkasira!"
Pinagtatawanan nila akó’t inuuyam,
sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita.
Ngunit kung sabihin kong,
“Lilimutin ko ang Panginoón at di na sasambitin ang kaniyáng pangalan,”
para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita,
apoy na nakakulong sa aking mga buto.
Hindi ko na kayang pigilin ito,
hirap na hirap na akóng magpigil.


1668

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang!
1669

Salmong Tugunan: Awit 063O Diyós, ikaw ang aking Diyós na lagi kong hinahanap.
Ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
para akóng tuyong lupa na tubig ang siyáng lunas.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakóng banal,
Ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay,
kaya akó’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Habang akó’y nabubuhay, akó’y magpapasalamat,
at akó ay dadalangin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyáhan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akóng umaawit.
Itong aking kaluluwa’y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat akó kung hawak mo, kaligtasa’y natitiyak.


1670

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 12:1-2

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Alang-alang sa masaganang habag ng Diyós sa atin,
akó’y namamanhik sa inyó:
ialay ninyó ang inyóng sarili bilang handog na buhay,
banal at kalugud-lugod sa kaniyá.
Ito ang karapat-dapat na pag-samba ninyó sa Diyós.
Huwag kayóng umayon sa takbo ng mundong ito.
Mag-iba na kayó at magbago ng isip
upang mabatid ninyó ang kalooban ng Diyós
– kung ano ang mabuti,
nakalulugod sa kaniyá,
at talagang ganap.


1671

Pambungad:

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: D’yos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa ‘yo.

D’yos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa ‘yo.
1672

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 16:21-27

Noong panahong iyon,
sinimulang ipaalam na ni Hesús sa kaniyáng mga alagad
na dapat siyáng magtungo sa Jerusalem
at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan,
ng mga punong saserdote at ng mga eskriba,
at kanilang ipapapatay siyá.
Ngunit sa ikatlong araw siyá’y muling mabubuhay.

Niyáya siyá ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito:
“Panginoón,
huwag nawang itulot ng Diyós!
Hindi po dapat mangyari ito sa inyó."
Ngunit hinarap siyá ni Hesús at sinabihan,
“Lumayo ka, Satanas!
Hadlang ka sa aking landas.
Ang iniisip mo’y hindi sa Diyós kundi sa tao."

Sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad,
“Kung ibig ninumang sumunod sa akin,
limutin niyá ang ukol sa kaniyáng sarili,
pasanin ang kaniyáng krus at sumunod sa akin.
Ang naghahangad na magligtas ng kaniyáng buhay
ay siyáng mawawalan nito;
ngunit ang mag-alay ng kaniyáng buhay alang-alang sa akin
ay siyáng magkakamit noon.
Ano nga ang mapapala ng isang tao,
makamtan man niyá ang buong daigdig
kung ang katumbas naman nito’y ang kaniyáng buhay?
Ano ang maibabayad ng tao
para mabalik sa kaniyá ang kaniyáng buhay?

Sapagkat darating ang anak ng Tao
na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyáng Ama
at kasama ang kaniyáng mga anghel.
Sa panahong yao’y gagantihin niyá ang bawat tao
ayon sa kaniyáng ginawa."


1673

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178