Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

25 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 9/24/2023

Leksyonaryo 133

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 55:6-9

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Hanapin ang Panginoón
samantalang siyá’y iyong makikita,
siyá ang tawagin habang malapit pa.
Ang mga gawain ng taong masama’y dapat nang talikdan,
at ang mga liko’y dapat magbago na ng maling isipan;
silá’y manunumbalik,
lumapit sa Panginoón
upang kahabagan,
at mula sa Diyós,
matatamo nila ang kapatawaran.
Ang wika ng Panginoón:
“Ang aking isipa’y di ninyó isipan,
at magkaiba ang ating daan.
Kung paanong ang langit higit na mataas,
mataas sa lupa,
ang daa’t isip ko’y hindi maaabot ng inyóng akala.”


1720

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Ang D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao!
1721

Salmong Tugunan: Awit 0145:2-3, 8-9, 17-18

Ang Panginoóng D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag.
Banayad magalit, ang pag-ibig niyá’y hindi kumukupas.
Siyá ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kaniyáng nilikha, ang pagtingin niyá ay mamamalagi.

Tanging Panginoón ang ina¬asahan ng tanang nabubuhay,
siyáng nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan silá nang sapat na sapat, hindi nagkukulang;
anupat ang lahát ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Matuwid ang Diyós sa lahát ng bagay niyáng ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siyá’y nakikinig at handang tumulong sa lahát ng tao,
sa sinumang taong pagtawag sa kaniyá’y tapat at totoo.
1722

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Filipos 1:20c-24, 27a

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:
Ang aking pinakananais ay,
sa mabuhay o sa mamatay,
mabigyan ko ng karangalan si Kristo.
Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at
dahil dito’y pakinabang ang kamatayan.

Ngunit kung sa pananatili kong buhay
ay makagagawa akó ng mabubuting bagay,
hindi ko malaman ngayon
kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin.
Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito
upang makapiling ni Kristo,
yamang ito ang lalong mabuti para sa akin.
Sa kabilang dakó,
kung mananatili akóng buhay ay makabubuti naman sa inyó.

Kaya nga,
mga kapatid,
pagsikapan ninyóng mamuhay
ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo.


1723

Pambungad:

Kami’y iyong pangaralan upang aming matutuhan ang Salitang bumubuhay.
1724

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 20:1-16a

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad ang talinghagang ito:
“Ang paghahari ng Diyós ay katulad nito:
lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan
upang humanap ng mga manggagawa.
Nang magkasundo na silá sa upa na isang denaryo maghapon,
silá’y pinapunta niyá sa kaniyáng ubasan.

Lumabas siyáng muli nang mag-iikasiyám ng umaga
at nakakita siyá ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan.
Sinabi niyá sa kanila,
‘Pumaroon din kayó at magtrabaho sa aking ubasan,
at bibigyan ko kayó ng karampatang upa.’
At pumaroon nga silá.

Lumabas na naman siyá nang mag-iikalabindalawa ng tanghali
at nang mag-iikatlo ng hapon,
at gayon din ang ginawa niyá.

Nang mag-iikalima ng hapon,
siyá’y lumabas uli
at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa.
Sinabi niyá sa kanila,
‘Bakit kayó tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?’
‘Wala pong magbigay sa amin ng trabaho,
e!’ sagot nila.
At sinabi niyá,
‘Kung gayon,
pumaroon kayó at gumawa sa aking ubasan.’

Pagtatakip-silim,
sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyáng katiwala,
‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at silá’y upahan,
magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho.’
Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon
ay tumanggap ng tig-iisang denaryo.
At nang lumapit ang mga nauna,
inakala nilang tatanggap silá nang higit doon;
ngunit ang bawat isa’y tumanggap din ng isang denaryo.
Pagkatanggap nito,
nagreklamo silá sa may-ari ng ubasan.
Sabi nila,
‘Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating,
samantalang maghapon kaming nagpagal
at nagtiis ng nakapapasong init ng araw.
Bakit naman po ninyó pinagpare-pareho ang upa sa amin?’

At sinabi niyá sa isa sa kanila,
‘Kaibigan,
hindi kita dinadaya.
Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo?
Kunin mo ang ganang iyo,
at umalis ka na.
Maano kung ibig kong upahan ang nahuli
nang tulad ng upa ko sa iyo?
Wala ba akóng karapatang
gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko?
O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’

Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna,
at ang nauuna ay mahuhuli."


1725

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148