Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

24 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 9/17/2023

Leksyonaryo 130

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Ecclesiastico 27:30—28:9

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Sirac

Ang poot at pagngingitngit ay dapat ding kamuhian;
ngunit sa makasalanan,
iyan ay pangkaraniwan.
Natatandaan ng Panginoón ang kasalanan ng bawat tao,
at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niyá.
Patawarin mo ang kapwa sa kaniyáng pagkukulang,
at pag ikaw ay dumalangin sa Diyós,
patatawarin ka rin naman.

Ang nagtatanim ng galit laban sa kapuwa,
pag tumawag sa Panginoón,
walang kakamtang awa.
Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapuwa,
paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan?
Kung ikaw na tao lamang,
ay nagkikimkim ng galit,
sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo?

Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit.
Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang Kautusan.
Dili-dilihin mo ang Kautusan at huwag kang magalit sa kapuwa;
alalahanin mo ang Tipan ng Kataastaasan at matuto kang magpatawad.


1702

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Mas malaki at malinaw na larawan
Ang ating mahabaging Diyós ay 
nagmamagandáng-loób!
Ang ating mahabaging Diyós ay nagmamagandáng-loób!
1703

Salmong Tugunan: Awit 0103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyáng banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyós ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kaniyáng kabutihan.

Ang lahát kong kasalana’y siyá ang nagpapatawad,
at anumang aking sakit, ginagamot niyáng lahát.
Sa bingit ng kamatayan akó ay inililigtas,
at pinagpapala akó sa pag-ibig niyá’t habag.

Banayad nga kung magalit, hindi siyá nagtatanim;
yaong taglay niyáng galit, hindi niyá kinikimkim,
kung siyá ay magparusa, di katumbas ng pagsuway,
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Ang agwat ng lupa’t langit, suka tin ma’y hindi kaya,
gayon ang pag ibig ng Diyós, sa may takót sa kaniyá.
Ang silángan at kanluran, kung gaano ang distansya,
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.


1704

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 14:7-9

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma
Mga kapatid: Walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kaniyang sarili lamang.
Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon.
Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo’y sa Panginoon.
Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.
Ang Salita ng Diyos!
Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1705

Pambungad:

Mas malaki at malinaw na larawan

Bagong utos, ani Kristo, magibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko.
1706

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 18:21-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
lumapit si Pedro kay Hesús at nagtanong sa kaniyá,
“Panginoón,
makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit
na nagkakasala sa akin?
Makapito po ba?"

Sinagot siyá ni Hesús,
“Hindi ko sinasabing makapito,
kundi pitumpung ulit pa nito.
sapagkat ang paghahari ng Diyós ay katulad nito:
Iipinasiyá ng isang hari
na pagbayarin ang kaniyáng mga lingkod na may utang sa kaniyá.

Unang dinala sa kaniyá ang may-utang na sampung milyong piso.
Dahil sa siyá’y walang ibayad,
iniutos ng hari na ipagbili siyá,
ang kaniyáng asawa,
mga anak,
at lahát ng ari-arian,
upang makabayad.
Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa:
‘Bigyan pa ninyó akó ng panahon,
at babayaran ko sa inyó ang lahát.’
Naawa sa kaniyá ang hari
kaya ipinatawad ang kaniyáng mga utang at pinayaon siyá.

Ngunit pagkaalis niyá roon
ay nakatagpo niyá ang isa sa kaniyáng kapuwa lingkod
na may-utang na limandaang piso sa kaniyá.
Sinunggaban niyá ito at sinakal,
sabay wika:
‘Magbayad ka sa utang mo!’
Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kaniyá:
‘Bigyan mo pa akó ng panahon at babayaran kita.’
Ngunit hindi siyá pumayag;
sa halip ipinabilanggo niyá ang kaniyáng kapwa lingkod
hanggang sa ito’y makabayad.

Nang makita ng kaniyáng mga kapuwa lingkod ang nangyari,
silá’y labis na nagdamdam;
pumunta silá sa hari at isinumbong ang nangyari.
Kaya’t ipinatawag siyá ng hari.
‘Ikaw – napakasama mo!’ sabi niyá.
‘Pinatawad kita sa utang mo
sapagkat nagmakaawa ka sa akin.
Nahabag akó sa iyo;
hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’
At sa galit ng hari,
siyá’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niyá ang kaniyáng utang.

Gayon din ang gagawin sa inyó ng aking Amang nasa langit
kung hindi ninyó patatawarin ang inyóng kapatid."


1707

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148