Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

23 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 9/10/2023

Leksyonaryo 127

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Ezekiel 33:7-9

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
“Ikaw, Tao,
ang ginagawa kong bantay ng Israel;
anumang marinig mo sa akin
ay sabihin mo sa kanila bilang babalâ.
Kapag sinabi ko sa taong masama
na siyá’y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kaniyá
upang makapagbagong-buhay,
mamamatay nga siyá sa kaniyáng kasamaan
ngunit pananagutan mo ang kaniyáng kamatayan.
Ngunit kapag binabalaan mo ang masama
gayunma’y hindi rin nagbagong-buhay,
mamamatay siyáng makasalanan
ngunit wala kang dapat panagutan."


1685

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin!
1686

Salmong Tugunan: Awit 095

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, siyá ay awitan,
ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit, sa kaniyáng harapan na may pasalamat.
siyá ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak.
Tayo ay lumapit, sa kaniya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
siyá ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan.
Ang kaniyang salita ay ating pakinggan: “Iyang inyong puso’y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita ang aking ginawang sila’ng nakinabang.”
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1687

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 13:8-10

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Huwag kayóng magkaroon ng sagutin kaninuman,
liban sa saguting tayo’y mag-ibigan;
sapagkat ang umiibig sa kapuwa ay nakatutupad sa kautusan.
Ang mga utos, gaya ng,
“Huwag kang mangangalunya;
Huwag kang papatay;
Huwag kang magnanakaw;
Huwag kang mag-iimbot;”
at ang alinmang utos na tulad ng mga ito
ay nabubuo sa ganitong pangungusap,
“Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."
Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman,
kaya’t ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan.


1688

Pambungad: II Sulat sa mga Taga-Corinto5:19

Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao; kaya’t napatawad tayo.
1689

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 18:15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo,
puntahan mo siyá at kausapin nang sarilinan.
Kapag nakinig siyá sa iyo,
ang pagsasama ninyóng magkapatid
ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siyá sa Ama.
Ngunit kung hindi siyá makinig sa iyo,
magsama ka pa ng isa o dalawang tao
upang ang lahát ng pinag-usapan ninyó
ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi.
Kung hindi siyá makinig sa kanila,
sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan.
At kung hindi pa siyá makinig sa natitipong simbahan,
ituring mo siyáng Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyó:
anumang ipagbawal ninyó sa lupa ay ipagbabawal sa langit,
at anumang ipahintulot ninyó sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyó:
kung ang dalawa sa inyó rito sa lupa
ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyóng panalangin,
ipagkakaloob ito sa inyó ng aking Amang nasa langit.
Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon
dahil sa akin,
naroon akóng kasama nila."


1690

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145