Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 8/7/2022

Leksyonaryo 117

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Karunungan 18:6-9

Pagpapahayág mula sa Aklát ng Karunungan
Ang mangyayari sa gabing yaon
ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno,
upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila.
Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid
at parurusahan ang kanilang mga kaaway.
Ang paraang ginamit mo sa pag-paparusa sa aming mga kaaway
ay siyá mo ring ginamit na pantawag sa amin
upang kami’y bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian.
Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito’y lihim na naghahandog.
Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos
at magsama sa hirap at ginhawa.
Noon pa’y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1628

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos!


1629

Salmong Tugunan: Awit 033:1+12, 18-19, 20-22

Awit 33
Lahat ng matuwid, dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
kayong masunuri’y magpuri sa kaniya!
Mapalad ang bansang ang Poon ang Diyos,
mapalad ang bayang kaniyang ibinukod.
Tugón
Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kaniyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit mag-taggutom sila’y binubuhay.
Tugón
Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siyá ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa ‘yo nasasalig!
Tugón

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society
1630

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 11:1-2, 8-19 or 11:1-2, 8-12

Mga kapatid:
Tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin,
at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita.
At kinalugdan ng Diyós ang mga tao noong una
dahil sa kanilang pananalig sa kaniyá.
Dahil sa pananalig sa Diyós, tumalima si Abraham,
nang siyá’y papuntahin ng Diyós sa lupang ipinangakó sa kaniyá.
At humayo siyá,
bagamat hindi niyá alam kung saan paroroon.
Dahil din sa kaniyáng pananalig,
siyá’y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangakó sa kaniyá ng Diyós.
Tumira siyá sa mga tolda,
kasama nina Isaac at Jacob na kapuwa tumanggap ng gayon ding pangakó mula sa Diyós,
habang hinihintay niyáng maitatag ang lunsod,
na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyós.
Dahil din sa pananalig sa Diyós,
si Sara, bagamat matanda na,
ay niloob ng Diyós na magkaanak,
sapagkat nanalig siyá na tapat ang nangakó.
Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.
Siláng lahát ay namatay na may pananalig sa Diyós.
Hindi nila nakamtan ang mga ipinangakó ng Diyós,
ngunit natanaw nila iyon mula malayo.
Kinilala nilang silá’y dayuhan lamang at nangingibang-bayan dito sa lupa.
Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita nang gayon
na naghahanap pa silá ng sariling bayan.
Kung ang naaalaala nila’y ang lupaing pinanggalingan nila,
may pagkakataon pang makabalik silá roon.
Ngunit ang hinahangad nila’y isang lunsod na lalong mabuti,
yaong nasa langit.
Kaya’t hindi ikinahiya ng Diyós,
na siyá’y maging Diyós nila,
sapagkat ipinaghanda niyá silá ng isang lunsod.
At nang subukin ng Diyós si Abraham,
pananalig din ang nag-udyok sa kaniyá na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyós.
Handa niyáng ihandog ang kaisa-isa niyáng anak,
gayong ipinangakó sa kaniyá ng Diyós na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niyá.
Naniniwala siyáng muling mabubuhay ng Diyós si Isaac.
At sa patalinhagang pangungusap,
nabalik nga sa kaniyá si Isaac mula sa mga patay.


1631

Pambungad:

Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Hesus.
1632

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 12:32-48 o 12:35-40

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa kaniyang mga alagad:
“Huwag kayong matakot,
munting kawan,
sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama
na ibigay sa inyo ang kaharian.
Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian,
at mamigay kayo sa mga dukha!
Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma,
at mag-impok ng kayamanan sa langit,
na hindi nakukulangan
sapagkat doo'y walang makalalapit na magnanakaw
at walang makapaninirang tanga.
Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan
ay naroon din naman ang inyong puso.
Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan.

Tumulad kayo sa mga taong naghihintay
sa pag-uwi ng kanilang Panginoón mula sa kasalan,
para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto.
Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay
pagdating ng kanilang Panginoón.
Sinasabi ko sa inyo,
maghahanda siyá,
padudulugin sila sa hapag,
at maglilingkod sa kanila.
Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa,
dumating man siyá ng hatinggabi
o madaling-araw siyá dumating.
Tandaan ninyo ito:
kung alam lamang ng puno ng sambahayan
kung anong oras darating ang magnanakaw,
hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyáng bahay.
Kayo ma"e;y dapat humanda,
sapagkat darating ang Anak ng Tao
sa oras na hindi ninyo inaasahan.


Itinanong ni Pedro,
“Panginoón,
sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito
para sa amin o para sa lahat?"
Tumugon ang Panginoón,
“Sino nga ang tapat at matalinong alipin?
Hindi ba siyá ang pamamahalain ng kaniyáng Panginoón
sa sambahayan nito,
upang magbigay sa ibang mga alipin
ng kanilang pagkain sa karampatang panahon?
Mapalad ang aliping iyon,
kapag dinatnan siyáng gumagawa ng gayon
pagbabalik ng kaniyang Panginoón.
Sinasabi ko sa inyo:
pamamahalain siyá ng kaniyang Panginoón
sa lahat ng ari-arian nito.

Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon,
‘Matatagalan pa bago magbalik ang
aking panginoon,’ at simulan niyang
bugbugin ang ibang aliping lalaki
at babae,
at kumain,
uminom,
at maglasing,
darating ang panginoon ng
aliping yaon sa araw na hindi niya
inaasahan at sa oras na hindi niya
alam.
Buong higpit na parurusahan
siyá ng panginoon,
at isasama sa
mga di-tapat.
At ang aliping nakaaalam ng
kalooban ng kaniyáng panginoon
ngunit hindi naghanda ni sumunod
sa kalooban nito ay tatanggap ng
mabigat na parusa.

Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban
ng kaniyáng panginoon at gumawa
ng mga bagay na nararapat niyang
pagdusahan ay tatanggap ng magaang
na parusa.

Ang binigyan ng
maraming bagay ay hahanapan ng
maraming bagay;
at ang pinagkatiwalaan
ng lalong maraming bagay
ay pananagutin sa lalong maraming
bagay.”


1633

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167