Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

21 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 8/27/2023

Leksyonaryo 121

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 22:19-23

Sinabi ng Panginoón kay Sabnang katiwala sa palasyo:
"Aalisin kita sa iyong katungkulan,
at palalayasin sa iyong kinalalagyan.
Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod,
si Eliaquim na anak ni Helcias.
Siyá ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuutan,
ibibigay ko sa kaniyá ang iyong kapangyarihan,
siyá ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda.
Ibibigay ko sa kaniyá ang susi ng bahay ni David;
ang kaniyáng buksa'y walang makapagsasara,
at walang makapagbubukas ng ipininid niyá.
Itatayo ko siyáng parang haligi ng tolda,
itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar,
at siyá'y magiging marangal na luklukan,
para sa sambahayan ng kaniyáng ama."


1651

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap!
1652

Salmong Tugunan: Awit 0138Akó, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ikaw’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong akó ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad akó.

Dakila man ang Poong D’yos, mahal din niyá ang mahirap,
kumubli ma’y kita niyá yaong hambog at pasikat.
Ang dahilan nito, Poon, pagibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.


1653

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 11:33-36

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Napakasagana ng kayamanan ng Diyós!
Di matarok ang kayamanan,
karunungan at kaalaman ng Diyós!
Hindi malirip ang kaniyáng mga panukala at pamamaraan!
Gaya ng nasusulat:
"Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoón,
o sino ang naging tagapayo niyá?
Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyós
para siyá nama'y gantimpalaan?"
Sapagkat mula sa kaniyá at sa pamamagitan niyá
at sa kaniyá ang lahát ng bagay.
Sa kaniyá ang karangalan magpakailanman!
Amen!


1654

Pambungad:

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.

Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.
1655

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 16:13-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
dumating si Hesús sa lupain ng Cesarea ng Filipos.
Tinanong niyá ang kaniyáng mga alagad,
"Sino raw ang Anak ng Tao,
ayon sa mga tao?"
At sumagot silá,
"Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayó.
Sabi naman ng iba,
si Elias kayó.
At may nagsasabi pang si Jeremias kayó o isa sa mga propeta."

"Kayó naman,
ano ang sabi ninyó?
Sino akó?"
tanong niyá sa kanila.

Sumagot si Simon Pedro,
"Kayó po ang Kristo,
ang Anak ng Diyós na buhay."
Sinabi sa kaniyá ni Hesús,
"Mapalad ka,
Simon na anak ni Jonas!
Sapagkat ang katotohanang ito'y
hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao
kundi ng aking Amang nasa langit.

At sinasabi ko naman sa iyo,
ikaw ay Pedro,
at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan,
at hindi makapananaig sa kaniyá
kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.
Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit:
ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit,
at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit."
At mahigpit niyáng tinagubilinan ang kaniyáng mga alagad
na huwag sabihin kaninuman na siyá ang Kristo.


1656

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72