Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

18 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 7/31/2022

Leksyonaryo 114

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Ecclesiastico 1:2, 2:21-23

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Mangangaral
Walang kabuluhan,
walang halaga ang lahát ng bagay,
sinabi ng Mangangaral.
Lahát ng ginawa ng tao’y pinamuhunanan niyá
ng karunungan, kaalaman at kakayahan
ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kaniyá.
Ito ma’y walang kabuluhan.
Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban.
Anumang gawin ng tao’y nagdudulot sa kaniyá ng balisa at hinanakit.
May mga gabi pang hindi siyá makatulog sa pag-iisip.
Ito man ay walang kabuluhan.


1611

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman!
1612

Salmong Tugunan: Awit 090:3-4, 5-6, 12-14, 17

Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok,
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoón, isang kisapmata lamang,
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Mga tao’y pumapanaw na para mong winawalis,
parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubo, na may taglay na bulaklak,
kung gumabi’y nalalanta’t bulaklak ay nalalagas.

Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.
Hanggang kailan magtitiis na magdusa,Panginoón,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon?

Kung umaga’y ipadama yaong wagas mong pag-ibig,
at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.
Panginoón naming Diyós, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin!


1613

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Colosas 3:1-5, 9-11

Mga kapatid:
Binuhay kayóng muli,
kasama ni Kristo,
kaya’t ang pagsumakitan ninyó ay ang mga bagay na nasa langit
na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyós.
Isaisip ninyó ang mga bagay na panlangit,
hindi ang mga bagay na panlupa,
sapagkat namatay na kayó at ang tunay na buhay ninyó’y natatago sa Diyós,
kasama ni Kristo.
Si Kristo ang tunay na buhay ninyó,
at pag siyá’y nahayag,
mahahayag din kayóng kasama niyá at makakahati sa kaniyáng karangalan.
Kaya’t dapat nang mawala sa inyó ang mga pitang makalaman:
pangangalunya,
kahalayan,
mahalay na simbuyo ng damdamin,
masasamang nasa,
at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyusan.
Huwag kayóng magsisinungaling sa isa’t isa,
yamang hinubad na ninyó ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito
at nagbihis na ng bagong pagkatao.
Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyós na lumikha sa inyó,
upang maging ganap ang inyóng kaalaman tungkol sa kaniyá.
Kaya’t wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio,
ang tuli at ang di-tuli,
ang dayuhan at ang mabangis na tao,
ang alipin at ang malaya.
Kay Kristo,
walang pagkakaiba ang lahát at siyá’y sumasalahát.


1614

Pambungad:

Mapalad ang mga dukha na tanging D’yos na lumikha ang pag-asa at adhika.
1615

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 12:13-21

Noong panahong iyon,
sinabi kay Hesus ng isa sa mga tao,
“Guro,
iutos nga po ninyo sa kapatid ko
na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana."

Sumagot siyá,
“Ginoo,
sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?"

At sinabi niya sa kanilang lahat:
“Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman;
sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan."
At pagkatapos ay isinaysay ni Hesus ang talinghagang ito:
“Ang bukirin ng isang mayaman ay umani nang sagana.
Kaya’t nasabi sa sarili,
‘Ano ang gagawin ko?
Wala na akong paglagyan ng aking ani!
A, gigibain ko ang aking mga kamalig,
at magtatayo ako ng lalong mas malalaki.
Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian.
At sasabihin ko sa aking sarili,
“Ayan, marami na akong ari-arian!
Hindi na ako kukulangin habambuhay!
Kaya’t mamamahinga na lang ako,
kakain, iinom, at magsasaya!"
’ Ngunit sinabi sa kaniya ng Diyos,
‘Hangal!
Sa gabing ito’y babawian ka ng buhay.
Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?’
Ganiyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili,
ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos."


1616

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167