Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 7/3/2022

Leksyonaryo 102

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 66:10-14c

Magalak ang lahát,
magalak kayó dahil sa Jerusalem,
ang lahát sa inyó na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin;
kayó’y makigalak at makipagsaya,
lahát kayóng tumangis para sa kaniyá.
Tatamasahin ninyó ang kasaganaan niyá
tulad ng sanggol sa dibdib ng kaniyáng ina.
Sabi pa ng Panginoón:
“Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad.
Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog.
Ang makakatulad mo’y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kaniyáng ina.
Aaliwin kita sa Jerusalem,
tulad ng pag-aliw ng ina sa kaniyáng anak,
ikaw’y magagalak pag nakita mo ang lahát ng ito,
ikaw ay lalakas at lulusog,
sa gayon,
malalaman mong akóng Panginoón ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin."


1542

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Sangkalupaáng nilaláng, galák sa Poó’y isigáw!

55-Sankalupaang-nilalang
Pakinggan

1543

Salmong Tugunan: Awit 066:1-3, 4-5, 6-7, 16+20

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyós na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kaniyá’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyós na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Ang lahát sa lupa ika’y sinasamba,
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyós,
lapit at pagmasdan,
ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siyá’y naghaharing may lakas ang bisig.

Lapit at makinig,
ang nagpaparangal sa Diyós,
at sa inyó’y aking isasaysay ang kaniyáng ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyós! Siyá’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kaniyáng pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.

Saán mabíbili ang músika
1544

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Galacia 6:14-18

Mga kapatid:
Ang krus lamang ng ating Panginoóng Hesukristo
ang siyá kong ipinagmamapuri.
Sapagkat sa pamamagitan ng kaniyáng krus,
ang sanlibuta’y patay na para sa akin
at akó’y patay na para sa sanlibutan.
Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao.
Ang mahalaga’y ang pagiging bagong nilalang.
Sa lahát ng namumuhay ayon sa tuntuning ito,
at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyós,
nawa’y sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyós!
Kaya mula ngayon,
huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin.
Sapat na ang mga pilat ko,
para makilalang akó’y alipin ni Hesús.
Mga kapatid,
sumainyó nawang lahát ang pagpapala ng ating Panginoóng Hesukristo.
Amen!


1545

Pambungad:

Kapayapaan ni Kristo at Salita n’yang totoo nawa’y manahan sa inyo.
1546

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 10:1-12, 17-20 o 10:1-9

Noong panahong iyon,
ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa.
Pinauna niya sila nang dala-dalawa
sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya.
Sinabi niya sa kanila,
“Sagana ang aanihin,
ngunit kakaunti ang mga manggagawa.
Idalangin ninyo sa may-ari
na magpadala siyá ng mga manggagawa sa kaniyáng bukirin.
Humayo kayo!
Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat.
Huwag kayong magdala ng lukbutan,
supot,
o panyapak.
Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman.
Pagpasok ninyo sa alinmang bahay,
sabihin muna ninyo,
‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’
Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon,
sasakanila ang kapayapaan;
ngunit kung hindi,
hindi sila magkakamit nito.
Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan;
kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo –
sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyáng upa.
Huwag kayong magpapalipat- lipat ng bahay.
Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan,
kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo;
pagalingin ninyo ang mga maysakit doon,
at sabihin sa bayan,
‘Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.’
Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo,
lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo,
‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa
ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo.
Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’
Sinasabi ko sa inyo:
sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan
ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma!"
Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa.
“Panginoon,” sabi nila,
“kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin,
sa ngalan ninyo."
Sumagot si Hesus,
“Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat.
Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan,
at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway.
Walang makapipinsala sa inyo.
Gayunman,
magalak kayo,
hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu,
kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo."


1547

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167