Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

17 Linggó sa Karaniwang Panahón, 7/28/2024

Leksyonaryo 110

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 2 Hari 4:42-44

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon,
isang lalaking taga-Baal-salisa ang lumapit kay Eliseo.
May dala siyáng bagong aning trigo at dalawampung tinapay
na yari sa unang ani niyá ng sebada.
Sinabi ni Eliseo,
“Ihain ninyó iyan sa mga tao."
Sumagot ang kaniyáng katulong,
“Hindi ito magkakasya sa sandaang tao."
Iniutos niyá uli,
“Ihain ninyó iyan sa mga tao
sapagkat sinabi ng Panginoón:
Mabubusog silá at may matitira pa."
At inihain nga iyon.
Kumain ang lahát at nabusog,
ngunit marami pang natira,
tulad ng sinabi ng Panginoón.


1589

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal!


17-
Linggo-KP

1590

Salmong Tugunan: Awit 0145:10-11, 15-16, 17-18

Magpupuring lahát sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahát mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tanging Panginoón ang inaasahan ng tanang nabubuhay,
siyáng nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan silá nang sapat na sapat, hindi nagkukulang;
anupa’t ang lahát ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Matuwid ang Diyós sa lahát ng bagay niyáng ginagawa;
kahit ano’ng gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siyá’y nakikinig at handang tumulong sa lahát ng tao,
sa sinumang taong pagtawag sa kaniyá’y tapat at totoo.


1591

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 4:1-6

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Akó na isang bilanggo
dahil sa Panginoón,
ay namamanhik sa inyó na mamuhay kayó
gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyós.
Kayó’y maging mapagpakumbaba,
mabait,
at matiyaga.

Magmahalan kayó at magpaumanhinan.
Pagsumakitan ninyóng mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu,
sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan.
Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu;
gayon din naman,
iisa lamang ang pag-asa ninyóng lahát,
dulot ng pagkatawag sa inyó ng Diyós.
May isa lamang Panginoón,
isang pananampalataya,
at isang pagbibinyag,
isang Diyós at Ama nating lahát.
Siyá’y higit sa lahát,
gumagawa sa lahát,
at sumasalahát.


1592

Magandang Balita: Juan 6:1-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon,
tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea,
na tinatawag ding Lawa ng Tiberias.
Sinundan siyá ng napakaraming tao
sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya
sa pagpapagaling sa mga maysakit.
Umahon si Hesus sa burol kasama ang kaniyáng mga alagad at naupo roon.
Malapit na noon ang Pista ng Paskuwa ng mga Judio.

Tumanaw si Hesus,
at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao.
Tinanong niya si Felipe,
“Saan tayo bibili ng tinapay
upang makakain ang mga taong ito?"
Sinabi niya ito para subukin si Felipe,
sapagkat alam ni Hesus ang kaniyáng gagawin.
Sumagot si Felipe,
“Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin
ay di sasapat para makakain nang tigkakaunti ang mga tao."
Sinabi ng isa sa kaniyáng mga alagad,
si Andres na kapatid ni Simon Pedro,
“Mayroon po ritong isang batang lalaki
na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda.
Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?"

“Paupuin ninyo sila,” wika ni Hesus.
Madamó sa lugar na yaon.
Umupo ang lahat – humigit-kumulang sa limanlibo ang mga lalaki.
Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos
ay ipinamahagi sa mga tao;
gayon din ang ginawa niya sa isda.
Binigyan ang lahat hangga’t gusto nila.
At nang makakain na sila,
sinabi niya sa mga alagad,
“Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang."
Gayon nga ang ginawa nila,
at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus,
sinabi nila,
“Tunay na ito ang Propetang paririto sa sanlibutan!"
Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyáng kukunin
upang gawing hari,
kaya muli siyáng umalis na mag-isa patungo sa kaburulan.


1593

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33