Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 7/24/2022

Leksyonaryo 111

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 18:20-32

Noong mga araw na iyon,
sinabi ng Panginoón,
“Katakut-takót na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra,
at napakalaki ng kanilang kasalanan.
Paroroon akó at aalamin ko kung totoo."
Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma,
ngunit nanatili ang Panginoón sa tabi ni Abraham.

Itinanong ni Abraham,
“Lilipulin po ba ninyó ang lahát ng tao,
may kasalanan man o wala?
Sakaling may limampung matuwid sa lunsod,
wawasakin po ba ninyó iyon?
Hindi ba ninyó patatawarin ang lunsod dahil sa limampung iyon?
Naniniwala akóng hindi ninyó idaramay ang mabubuti.
Hindi ninyó gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari,
parehong magdurusa ang masama at mabuti.
Hindi ito mangyayari!
Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig!"

At tumugon ang Panginoón,
“Hindi ko ipahahamak ang lunsod dahil sa limampung matuwid."
“Ipagpaumanhin po ninyó ang aking kapangahasan,”
wika ni Abraham,
“wala po akóng karapatang magsalita sa inyó,
pagkat alabok lamang akó.

Kung wala pong limampu,
at apatnapu’t lima lamang ang matuwid,
wawasakin ba ninyó ang lunsod?"
“Hindi ko wawasakin dahil sa apatnapu’t limang iyon,”
tugon ng Panginoón.

Nagtanong na muli si Abraham,
“Kung apatnapu lamang?"
“Hindi ko wawasakin ang lunsod dahil sa apatnapung iyon,”
tugon sa kaniyá.
“Huwag sana kayóng magagalit,
magtatanong pa po akó.

Kung tatlumpu lamang ang taong matuwid doon,
hindi rin ninyó wawasakin?"
Sinagot siyá,
“Hindi ko wawasakin ang lunsod dahil sa tatlumpung iyon."

Sinabi pa ni Abraham,
“Mangangahas po uli akó.
Kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon?"
“Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod dahil sa dalawampung iyon,”
muling tugon sa kaniyá.

Sa katapusa’y sinabi ni Abraham,
“Ito na po lamang ang itatanong ko:
Kung sampu lamang ang matuwid na naroon?"
“Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod dahil sa sampung iyon,”
tugon ng Panginoón.


1594

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Noong ako ay tumawag, tugon mo’y aking tinanggap!

Noong ako ay tumawag, tugon mo’y aking 
tinanggap>


1595

Salmong Tugunan: Awit 0138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8

Akó, Poon, buong-pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel,
pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon,
pupurihin ang ‘yong ngalan.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ikaw’y tunay na dakila,
pati iyong kautusan.
Noong akó ay tumawag,
tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad akó.

Kung ang D’yos mang Panginoón ay dakila at mataas,
hindi niyá nililimot ang aba at mahihirap;
kumubli ma’y kita niyá yaong hambog at pasikat.
Kahit akó’y nababatbat ng maraming suliranin,
akó’y walang agam-agam,
panatag sa iyong piling.

Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas akó sa piling mo,
sa lakas na iyong taglay.
Yaong mga pangakó mo ay handa mong tupding lahát;
ang dahilan nito,
Poon, pag-ibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Pakinggan

Saán mabíbili ang músika
1596

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Colosas 2:12-14

Mga kapatid:

Nang kayó’y binyagan,
nalibing kayóng kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niyá
dahil sa inyóng pananalig sa kapangyarihan ng Diyós na muling bumuhay sa kaniyá.
Kayóng mga Hentil na dating patay
dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyós na kasama ni Kristo.
Pinatawad niyá tayo sa ating mga kasalanan
at pinawalang-bisa ang lahát ng kasulatan laban sa atin,
pati mga pananagutang kaugnay nito.
Pinawi niyá ang lahát ng ito nang ipakó siyá sa krus.1597

Pambungad:

Espiritu ng D’yos Anak ay siyáng ating tinanggap nang D’yos Ama ay matawag.
1598

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 11:1-13

Minsan, nananalangin si Hesús.
Pagkatapos niyá,
sinabi ng isa sa kaniyáng mga alagad,
“Panginoón, turuan po ninyó kaming manalangin,
katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyáng mga alagad."

Sinabi ni Hesús,
“Kung kayó’y mananalangin,
ganito ang sabihin ninyó:
‘Ama, sambahin nawa ang ngalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’ ”

Sinabi pa rin niyá sa kanila,
“Ipalagay natin na ang isa sa inyó’y nagpunta sa isang kaibigan isang hatinggabi at nagsabi,
‘Kaibigan, bigyan mo muna akó ng tatlong tinapay.
Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akóng maihain sa kaniyá!’ At ganito naman ang sagot ng kaniyáng kaibigan sa loob ng bahay,
‘Huwag mo nga akóng gambalain!
Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak.
Hindi na akó makababangon pa
upang bigyan kita ng iyong kailangan.’

Sinasabi ko sa inyó,
hindi man siyá bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan,
babangon siyá upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan
dahil sa pagpupumilit nito.

Kaya sinasabi ko sa inyó:
Humingi kayó, at kayó’y bibigyan;
humanap kayó, at kayó’y makasusumpong;
kumatok kayó, at ang pinto’y bubuksan para sa inyó.

Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi;
nakasusumpong ang bawat humahanap;
at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok.
Kayóng mga ama,
bibigyan ba ninyó ng ahas ang inyóng anak kung humihingi ng isda?
Bibigyan ba ninyó siyá ng alakdan kung siyá’y humihingi ng itlog?
Kung kayóng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay
sa inyóng mga anak,
gaano pa kaya ang inyóng Amang nasa langit!
Ibibigay niyá ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kaniyá!"


1599

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167