Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 7/17/2022

Leksyonaryo 108

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 18:1-10a

Noong mga araw na iyon,
napakita ang Panginoón kay Abraham sa Mamre
sa may sagradong mga punongkahoy.
Noo’y kainitan ng araw at nakaupo siyá sa pintuan ng kaniyáng tolda.
Walang anu-ano’y may nakita siyáng tatlong lalaking nakatayo.
Patakbo siyáng sumalubong,
yumukod nang halos sayad sa lupa ang mukha,
at sinabi:
“Mga ginoo,
kung inyóng mamarapatin,
magtuloy po kayó sa amin.
Dito muna kayó sa lilim ng punong ito,
at ikukuha ko kayó ng tubig na panghugas sa iyong mga paa.
Magpapahanda tuloy akó ng pagkain
para manauli ang lakas ninyó bago
kayó magpatuloy sa inyóng paglalakbay.
Ikinagagalak ko kayóng paglingkuran
habang naririto kayó sa amin."
Silá’y tumugon,
“Salamat, ikaw ang masusunod."
Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara,
“Madali ka,
kumuha ka ng tatlumpung librang harina,
at gumawa ka ng tinapay."
Pumili naman siyá ng isang matabang guya sa kulungan,
at ipinaluto sa isang alipin.
Kumuha rin siyá ng keso at sariwang gatas
at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne.
Hindi siyá lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang silá’y kumakain.
Samantalang silá’y kumakain,
tinanong nila si Abraham:
“Nasaan ang asawa mong si Sara?"
“Nandoon po sa tolda,” tugon naman nito.
Sinabi ng panauhin,
“Babalik akó sa isang taon,
sa ganito ring panahon,
at pagbabalik ko’y may anak na siyá."


1577

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?1578

Salmong Tugunan: Awit 015:2-3a, 3b-4, 5

Yaóng mga masunurin na sa iyo’y nakikiníg,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwíd,
kung mangusap ay totoo,
sa lahát at bawat saglít,
yaong gawang paninira’y hindi niyá naiisip.

Kailanmán,
siyá’y tapat makisama sa kapuwâ,
sa kaniyáng kaibiga’y wala siyáng maling gawâ;
hindi siyá nagkakalat ng di tunay na balità.
At itinatampok niyá ang matapat sa lumikhâ.

Hindi siyá humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siyá masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.


1579

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Colosas 1:24-28

Mga kapatid:
Nagagalak akó sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyó
sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko
ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo
para sa Simbahan na kaniyáng katawan.
Akó’y naging lingkod nito nang hirangin akó ng Diyós
upang ipahayag sa inyó ang kaniyáng salita.
Hinirang niyá akó upang lubusang ihayag sa inyó
ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming sali’t saling lahi,
ngunit ngayo’y inihayag sa kaniyáng mga anak.
Inibig ng Diyós na ihayag sa lahát ng tao ang dakila
at kamangha-manghang hiwagang ito.
Ito ang hiwaga:
sumainyó si Kristo at dahil dito’y
nagkaroon kayó ng pag-asang makapiling ng Diyós doon sa kaluwalhatian.
Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo.
Pinaaalalahanan namin ang lahát,
at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya
upang maiharap namin sa Diyós ang bawat isa,
sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo.


1580

Pambungad:

Ang Salitang mula sa D’yos kapag isinasaloob ay mamumunga nang lubos.
1581

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 10:38-42

Noóng panahong iyon,
pumasok si Hesús sa isang nayon.
Malugod siyáng tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito.
Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan.
Naupo ito sa paanan ng Panginoón at nakinig sa kaniyáng itinuturo.
Alaláng-alalá si Marta sapagkat kulang ang kaniyáng katawan sa paghahanda,
kaya’t lumapit siyá kay Hesús at ang wika,
“Panginoón,
sabihin nga po ninyó sa kapatid kong tulungan naman akó."
Ngunit sinagot siyá ng Panginoón,
“Marta, Marta,
naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay,
ngunit isa lamang ang talagang kailangan.
Pinili ni Maria ang lalong mabuti,
at ito’y hindi aalisin sa kaniyá."


1582

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167