Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 7/10/2022

Leksyonaryo 105

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Deuteronomo 30:10-14

Sinabi ni Moises sa bayan:
“Kailangan ninyóng dinggin ang tinig ng inyóng Panginoóng Diyós
at buong puso’t kaluluwang sundin ang kaniyáng mga utos.
Ang Kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyó ay madaling sundin at unawain.
Ito’y wala sa langit,
kaya hindi ninyó masasabing walang aakyat doon at kukuha sa Kautusan
upang marinig ninyó at maisakatuparan.
Ni wala ito sa ibayong dagat
kaya di ninyó masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang Kautusan
at nang marinig ninyó at maisagawa.
Ang Kautusan ay di malayo sa inyó:
nasa inyóng bibig,
nasa inyóng puso,
kaya magagawa ninyó."


1560

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos!


1561

Salmong Tugunan: Awit 069

At sa ganang akin, akó’y dadalangin sa iyo, O Poon,
sana’y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakóng pagtubos ay sundin.

Poon, sa buti mo’t pag-ibig sa akin,
sa aking pagtawag akó sana’y dinggin;
sa pagkahabag mo, akó ay lingapin.

Naghihirap akó’t mahapdi ang sugat,
O Diyós, itayo mo, akó ay iligtas.
Pupurihin ang Diyós, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.

Kung makita ito niyong mga dukha,
silá ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyós ang may kailangan.
Lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.

Ang Lunsod ng Sion, kaniyáng ililigtas,
bayang nasa Juda’y muling itatatag;
magmamana nito’y yaong lahi nila,
may pag-ibig sa Diyós ang doo’y titira.


1562

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Colosas 1:15-20

Si Kristo ang larawan ng Diyós na di-nakikita,
at siyáng may kapangyarihan sa lahát ng nilikha.
Sapagkat ang lahát ng nasa langit at nasa lupa,
nakikita man o hindi,
pati ang mga naghahari at namamahala,
mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyós
sa pamamagitan niyá at para sa kaniyá.
Siyá’y una sa lahát,
at sa kaniyá nasasalalay ang kaayusan ng lahát ng bagay.
Siyá ang ulo ng Simbahan na kaniyáng katawan.
Siyá ang Una,
ang panganay na Anak – ang unang nabuhay na muli
upang siyá ang maging pinakadakila sa lahát ng bagay.
Ipinasiyá ng Diyós na ang kaniyáng kalikasan ay manatili rin sa Anak,
at inibig niyáng ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kaniyá
sa pamamagitan ng Anak.
Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus,
nagkasundo nga ang Diyós at ang lahát ng nilikha sa langit at sa lupa.


1563

Pambungad:

Espiritung bumubuhay, ang Salita mo, Maykapal, buhay mo ang tinataglay.
1564

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 10:25-37

Noong panahong iyon,
may isang eskribang lumapit kay Hesús upang siyá’y subukin.
“Guro,” aniyá,
“ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?"

Sumagot si Hesús,
“Ano ang nakasulat sa Kautusan?
Ano ang nababasa mo roon?"
Tumugon siyá,
“ ‘Ibigin mo ang Panginoón mong Diyós nang buong puso,
nang buong kaluluwa,
nang buong lakas,
at nang buong pag-iisip’;
at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ ”

“Tama ang sagot mo,” wika ni Hesús.
“Gawin mo iyan at mabubuhay ka."
Sa hangad ng eskriba na huwag siyáng lumabas na kahiya-hiya,
tinanong niyá uli si Hesús,
“Sino naman ang aking kapwa?"

Sumagot si Hesús:
“May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem,
patungong Jerico.
Hinarang siyá ng mga tulisan,
kinuha pati damit sa katawan,
binugbog at halos patay na nang iwan.

Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote
at pagkakita sa taong nakahandusay,
siyá’y lumihis at nagpatuloy ng kaniyáng lakad.

Dumaan din ang isang Levita,
ngunit tiningnan lamang niyá ito at nagpatuloy ng kaniyáng lakad.

Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon.
Nakita niyá ang hinarang at siyá’y nahabag.
Lumapit siyá,
binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian.
Saka isinakay ang tao sa kaniyáng sinasakyang hayop,
dinala sa bahay-panuluyan,
at inalagaan doon.
Kinabukasan,
dumukot siyá ng dalawang denaryo,
ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan at sinabi,
‘Alagaan mo siyá,
at kung magkano man ang kakulangan niyán,
babayaran ko sa aking pagbabalik.’

Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kaniyáng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan?"
tanong ni Hesús.
“Ang nagpakita ng habag sa kaniyá,” tugon ng eskriba.
Sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Humayo ka’t gayon din ang gawin mo."


1565

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167