up arrow magsimba.com

Katawan at Dugo ni Kristo, 6/6/2021

Leksyonaryo 168
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Exodo 24:3-8

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon,
lahát ng iniutos ng Panginoón ay sinabi ni Moises sa mga Israelita.
Ang mga ito nama’y parang iisang taong sumagot,
“Lahát ng iniuutos ng Panginoón ay susundin namin."
Isinulat ni Moises ang lahát ng utos ng Panginoón.
Kinabukasan,
maagang-maaga siyáng nagtayo ng altar sa paanan ng bundok.
Nagtayo rin siyá ng labindalawang bato,
na kumakatawan sa labindalawang lipi ni Israel.
Pagkatapos,
inutusan niyá ang ilang kabataang lalaki
na magdala sa altar ng mga handog na susunugin.
Silá rin ang inutusan niyáng pumatay ng mga hayop
na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoón.
Ang kalaháti ng dugo ng pinatay na hayop
ay inilagay niyá sa malalaking mangkok
at ang kalaháti’y ibinuhos niyá sa altar.
Kinuha niyá ang aklat ng tipan at binasa nang malakas.
Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita,
“Susundin namin ang lahát ng utos ng Panginoón."
Pagkatapos,
kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao.
Sinabi niyá,
“Ang dugong ito ang siyáng katibayan ng pakikipagtipang
ginawa sa inyó ng Panginoón sa pagbibigay sa inyó ng kautusang ito."


1924

Tugon sa Salmo: ...

...
1925

Tugon sa Salmo: Awit 0116

Pakinggan
Mas malaki at malinaw na larawan:
165-Santatlo

Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi’y handog!
1926

Salmong Tugunan: Awit

Sa Diyós ko’t Panginoón,
ano’ng aking ihahandog sa lahát ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyáng magdaramdam,
katulad ng aking ina,
maglilingkod akóng lubos yamang akó’y iniligtas,
kinalinga at tinubos.

Akó ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem,
ay doon ko ibibigay ang anumang pangakó kong sa iyo ay binitiwan.


1927

Salmong Tugunan: ...

...
1928

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 9:11-15

Pagpapahayag mula sa Sulat sa mga Ebreo

Mga kapatid,
dumating na si Kristo,
ang Dakilang Saserdote ng bagong tipan.
Siyá’y naglilingkod doon sa sambahang
lalong dakila at walang katulad,
hindi ginawa ng tao,
alalaong baga’y wala sa sanlibutang ito.
Minsan lamang pumasok si Kristo sa Dakóng Kabanal-banalan,
at iyo’y sapat na.
Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka
ang kaniyáng dalang handog,
kundi ang sariling dugo,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin.
Ang dugo ng mga kambing at mga toro
at ang abo ng dumalagang baka
ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi.
Sa gayon,
silá’y nagiging malinis ayon sa Kautusan.
Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo.
Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu
ay inialay niyá sa Diyós ang kaniyáng sarili na walang kapintasan.
Ang kaniyáng dugo ang lumilinis sa ating puso’t isip
upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan
at paglingkuran ang Diyós na buhay.


1929

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Juan 6:51

Pagkaing dulot ay buhay, si Hesus na Poong mahal. Buhay natin s’ya kailanman.
1930

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Juan 6:51

Pagkaing dulot ay buhay, si Hesus na Poong mahal. Buhay natin s’ya kailanman.
1931

Magandang Balita: ...

...
1932

Magandang Balita: Marcos

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Unang araw ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura,
araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskuwa.
Tinanong si Hesús ng kaniyáng mga alagad,
“Saan po ninyó ibig na ipaghanda namin kayó
ng Hapunang Pampaskuwa?"
Inutusan niyá ang dalawa sa kaniyáng mga alagad,
“Pumunta kayó sa bayan.
May masasalubong kayóng isang lalaki
na may dalang isang bangang tubig.
Sundan ninyó siyá sa bahay na kaniyáng papasukan
at sabihin ninyó sa mayari,
‘Ipinatatanong po ng Guro
kung saang silid siyá maaaring kumain ng Hapunang Pampaskuwa,
kasalo ng kaniyáng mga alagad.’

At ituturo niyá sa inyó ang isang malaking silid sa itaas
na mayroon nang kagamitan.
Doon kayó maghanda para sa atin."
Nagtungo sa bayan ang mga alagad
at natagpuan nga nila roon ang lahát,
gaya ng sinabi niyá sa kanila.
At inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Samantalang silá’y kumakain,
dumampot ng tinapay si Hesús,
at matapos magpasalamat sa Diyós
ay kaniyáng pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad.
“Kunin ninyó;
ito ang aking katawan,” wika niyá.
Hinawakan niyá ang kalis,
at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila;
at uminom siláng lahát.
Sinabi niyá,
“Ito ang aking dugo ng tipan,
ang dugong mabubuhos
dahil sa marami.
Sinasabi ko sa inyó,
hindi na akó iinom ng alak na mula sa ubas
hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyós."
Umawit silá ng isang imno,
at pagkatapos ay nagtungo sa Bundok ng mga Olibo.


1933
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

25 Linggó sa Karaniwang Panahón: 9/19/2021
26 Linggó sa Karaniwang Panahón: 9/26/2021

27 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/3/2021
28 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/10/2021
29 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/17/2021
30 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/24/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.55.22