Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

13 Linggó sa Karaniwang Panahón, 6/30/2024

Leksyonaryo 98

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Karunungan 1:13-15, 2:23-24

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Karunungan

Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyós.
Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niyá ikinalulugod.
Ginawa niyá ang bawat nilalang
upang magpatuloy,
at lahát ng nilalang niyá ay mabuti at mahusay.
Wala siláng kamandag na nakamamatay.
Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito,
sapagkat ang katarungan ng Diyós ay walang kamatayan.
Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyós para mamatay,
kundi para maging larawan niyáng buhay.
Ngunit
dahil sa pakana ng diyablo,
nakapasok ang kamatayan
at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kaniyá.


1518

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Poóng sa aki'y nagligtás, ang dangál mo'y aking galák!
Pakinggan

Mas malaki at malinaw na larawan:

165-Santatlo


1519

Salmong Tugunan: Awit 030:2+4, 5-6, 11-12a+13b

O Panginoón ko, sa iyong ginawa,
kita’y pinupuri’t akó’y iniligtas,
kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang daigdig ng patay,
hinango mo akó at muling binuhay;
akó, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Purihin ang Poon,
siyá ay awitan ng lahát ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyós na Banal,
ang kaniyáng ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal yaong kaniyáng galit,
at ang kabutihan niyá’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Kaya’t akó’y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin,
O Poon, akó ay pakinggan, mahabag ka,
Poon! Akó ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.


1520

Pagbasa 2: II Sulat sa mga Taga-Corinto 8:7, 9, 13-15

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Kayó’y tanyag sa pananampalataya,
sa pagpapahayag,
sa kaalaman,
sa kasipagan,
at sa inyóng pag-ibig sa amin.
Sikapin din ninyóng manguna kayó sa pagkakawanggawa.
Alam ninyó kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoóng Hesukristo
na bagamat mayaman ay nagpakadukha
upang yumaman kayó sa pamamagitan ng kaniyáng karukhaan.
Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayó.
Masagana naman kayó ngayon;
marapat lamang na tulungan ninyó ang mga nangangailangan.
Kung kayó naman ang mangailangan at silá’y managana,
silá naman ang tutulong sa inyó.
Sa gayon,
pareho kayóng nakatulong sa isa’t isa
at naganap sa inyó ang sinabi sa Kasulatan:
“Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis,
at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang."


1521

Pambungad: 2 Sulat kay Timoteo 1:10

Si Kristo ay nagtagumpay nalupig ang kamatayan nagningning ang pagkabuhay.
1522

Magandang Balita: Marcos 5:21-43 o 5:21-24, 35-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos


Noong panahong iyon,
muling tumawid si Hesús sa ibayo ng Lawa ng Galilea,
nakasakay sa bangka.
Nasa baybay pa siyá ng lawa ay pinagkalipumpunan na siyá ng maraming tao.
Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo,
isang tagapamahala ng sinagoga.
Pagkakita kay Hesús,
siyá’y nagpatirapa sa kaniyáng paanan at ang samo:
“Agawbuhay po ang anak kong dalagita.
Kung maaari,
sumama kayó sa akin at ipatong ninyó sa kaniyá ang inyóng kamay
upang siyá’y gumaling at mabuhay!"
Sumama naman si Hesús.
At sinundan siyá ng napakaraming taong nagsisiksikan,
anupa’t halos maipit na siyá.
May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo.
“Patay na po ang anak ninyó,” sabi nila.
“Bakit pa ninyó aabalahin ang Guro?"
Hindi pinansin ni Hesús ang kanilang sinabi,
sa halip ay sinabi sa tagapamahala,
“Huwag kang mabagabag,
manalig ka."
At wala siyáng isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan.
Nang dumating silá sa bahay ng tagapamahala,
nakita ni Hesús na gulung-gulo ang mga tao;
may mga nananangis pa at nananaghoy.
Pagpasok niyá ay kaniyáng sinabi,
“Bakit kayó nagkakagulo at nananangis?
Hindi patay ang bata;
natutulog lamang!"
Ngunit pinagtawanan siyá ng mga tao.
Pinalabas niyá ang lahát,
maliban sa ama’t ina ng bata at sa tatlong alagad,
at silá’y pumasok sa kinaroroonan ng bata.
Hinawakan niyá ito sa kamay at sinabi,
“Talita kumi,” na ang ibig sabihi’y “Ineng,
sinasabi ko sa iyo,
magbangon ka!"
Pagdaka’y bumangon ang bata at lumakad.
Siyá’y labindalawang taon na.
At namangha ang lahát.
Mahigpit na ipinagbilin ni Hesús na huwag ipaalam ito kaninuman;
at iniutos niyáng bigyan ng pagkain ang bata.


1523

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33