Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Katawan at Dugo ni Kristo - C, 6/19/2022

Leksyonaryo 169

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 14:18-20

Noong mga araw na iyon,
dinalhan ni Melquisedec,
hari ng Salem at saserdote ng Kataas-taasang Diyós,
si Abram ng tinapay at alak,
at pinagpala ng ganito:
“Pagpalain ka nawa,
Abram,
ng Diyós na Kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa.
Purihin ang Kataas-taasang Diyós na nagbigay sa iyo ng tagumpay!"
At ibinigay ni Abram kay Melquisedec ang ikapu ng lahát ng kaniyáng nasamsam.


1934

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Ikaw’y paring walang hanggan, katulad ni Melquisedec!
1935

Salmong Tugunan: Awit 0110:1, 2, 3, 4

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoón
"Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Magmula sa dakóng Sion,
ay palalawakin niyá ang lupaing iyong sakóp;
“At lahát ng kaaway mo’y sakupin at pagharian,” gayon ang kaniyáng utos.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Panginoo’y may pangakó na ito’y tiyak mangyayari,
ganito ang kaniyáng saysay:
“Katulad ni Melquisedec, gagawin kang saserdote,
na hindi na wawakasan.”


1936

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto11:23-26

Mga kapatid:
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoón at ibinibigay ko naman sa inyó:
ang Panginoóng Hesús,
noong gabing siyá’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay,
nagpasalamat,
at pinaghati-hati ito,
at sinabi,
“Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyó.
Gawin ninyó ito sa pag-alala sa akin."
Gayon din naman,
matapos maghapunan ay hinawakan niyá ang kalis at sinabi,
“Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyó ito,
gawin ninyó sa pag-alala sa akin."
Sapagkat tuwing kakain kayó ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito
ay ipinahahayag ninyó ang kamatayan ng Panginoón,
hanggang sa muling pagparito niyá.


1937

Pambungad:

Pagkaing dulot ay buhay, si Hesus na Poong mahal, buhay natin siyá kailanman.
1938

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 9:11-17

Noong panahong iyon,
nagsalita si Hesús sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyós;
pinagaling niyá ang mga may karamdaman.
Nang dumidilim na’y nilapitan siyá ng Labindalawa at sinabi sa kaniyá,
“Paalisin na po ninyó ang mga tao nang makaparoon silá sa mga nayon,
sa kabukiran sa paligid,
upang humanap ng makakain at matutuluyan.
Nasa isang ilang na lugar po tayo."
Ngunit sinabi niyá,
“Kayó ang magbibigay sa kanila ng makakain."
Sumagot silá,
“Wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda,
kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito."
May limanlibong lalaki ang naroon.
Ngunit sinabi niyá sa kaniyáng mga alagad,
“Paupuin ninyó silá nang pulu-pulutong na tiglilimampu."
Gayon nga ang ginawa nila,
pinaupo ang lahát.
Kinuha ni Hesús ang limang tinapay at dalawang isda,
tumingala sa langit,
at nagpasalamat sa Diyós.
Pinaghati-hati niyá ang mga ito,
at ibinigay sa kaniyáng mga alagad upang ipamahagi sa mga tao.
Nakakain ang lahát at nabusog.
Tinipon ng mga alagad ang lumabis;
at nakapuno silá ng labindalawang bakól.


1939

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167