Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Banál na Santatlo - C, 6/12/2022

Leksyonaryo 166

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Kawikaan 8:22-31

Ito ang sinasabi ng Karunungan ng Diyós:
“Sa lahát ng nilikha ng Poon,
akó ang siyáng una,
noong una pang panahon akó ay nilikha na.
Matagal nang panahon nang anyuan niyá akó,
bago pa nilikha at naanyo itong mundo.
Wala pa ang mga dagat nang akó’y lumitaw,
wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw.
Wala pa ang mga burol,
ganoon din ang mga bundok,
nang akó ay isiláng dito sa sansinukob.
Akó muna ang nilikha bago ang lupa at bukid,
nauna pa sa alabok,
at sa lupang daigdig.
Nang likhain ang mga langit,
akó ay naroon na,
maging nang ang hangganan ng langit at lupa’y italaga.
Naroon na rin akó nang ang ulap ay ilagay,
at nang kaniyáng palitawin ang bukal sa kalaliman.
Nang ilagay niyá ang hangganan nitong dagat,
nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag,
akó’y lagi niyáng kasama at katulong sa gawain,
akó ay ligaya niyá at sa akin siyá’y aliw.
Akó ay nagdiwang nang daigdig ay matapos,
dahil sa sangkatauhan,
ligaya ko ay nalubos."


1912

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan!
1913

Salmong Tugunan: Awit 08:4-5, 6-7, 8-9

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin? Ay ano nga siyá na sukat mong kalingain?

Nilikha mo siyá,
na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan! Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Mga baka’t tupa,
hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig.


1914

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 5:1-5

Mga kapatid:
Yamang napawalang-sala na tayo
dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo,
sa pamamagitan niya’y mayroon na tayong kapanatagan
sa harapan ng Diyos.
Sa pamamagitan nga niya’y tinatamasa natin
ang kagandahang-loob ng Diyos,
at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa
na makakasama sa kaniyáng kaluwalhatian.
Bukod dito,
nagagalak tayo sa ating mga pagbabata
sapagkat alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga.
At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan,
at ang katatagan ay nagbubunga ng pagasa.
Hindi tayo nabibigo sa ating pagasa,
sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.


1915

Pambungad:

Dakila ang Amang mahal, Anak, Espiritung Banal, noon, ngayon, kailanpaman.
1916

Magandang Balita: Juan 16,12-15

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Marami pa akóng sasabihin sa inyó,
ngunit hindi pa ninyó kayang unawain ngayon.
Pagdating ng Espiritu ng katotohanan,
tutulungan niyá kayó upang maunawaan ninyó ang buong katotohanan.
Sapagkat magsasalita siyá,
hindi sa ganang kaniyáng sarili;
sasabihin niyá sa inyó ang kaniyáng narinig,
at ipapahayag ang mga bagay na darating.
Pararangalan niyá kayó,
sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niyá sa inyó.
Ang lahát ng sa Ama ay akin;
kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niyá sa inyó."


1917

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167