Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C, 5/8/2022

Leksyonaryo 51

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 13:14, 43-52

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon:
Mula sa Perga,
nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe
at dumating sa Antioquia ng Pisidia.
Nang Araw ng Pamamahinga,
pumasok sila sa sinagoga at naupo.
Pagkatapos ng pulong,
sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio at mga nahikayat sa Judaismo.
Nagsalita sa kanila ang mga apostol
at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay
nang nararapat sa kagandahang- loob ng Diyos.
Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga,
halos lahat ng tao sa lunsod ay nagkatipon
upang pakinggan ang salita ng Diyos.
Inggit na inggit ang mga Judio nang makita nila ang maraming tao,
kaya’t nilait nila at sinalungat si Pablo.
Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe,
“Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos.
Yamang itinakwil ninyo ito,
hinatulan ninyo ang inyong sarili
na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan,
kaya’t pupunta kami sa mga Hentil.
Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:
‘Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig.’ ”
Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito,
at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya;
at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan.
Kaya’t lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon.
Ngunit sinulsulan ng mga Judio ang mga babaing sumasamba sa Diyos
at kilala sa lipunan,
gayon din ang mga lalaking pinuno ng lunsod:
ipinausig nila sina Pablo at Bernabe,
at pinalayas sa lupaing iyon.
Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa
bilang saksi laban sa mga tagaroon,
at sila’y nagtungo sa Iconio.
Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak
at napuspos ng Espiritu Santo.


1302

Tugon sa Salmo: Salmo 100:1-2, 3, 5

Lahat tayo’y kaniyáng bayan, kabilang sa kaniyáng kawan!
1303

Salmong Tugunan: Awit 0100:1-2, 3, 5Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyáng kusa.
Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kaniyá, kaniyáng lahat, tayong lahat na nilalang.
Lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kaniyáng kawan.

Mabuti ang Panginoon,
pag-ibig niya’y walang hanggan;
siyá’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.


1304

Pagbasa 2: Pahayág 7:9, 14b-17

Akóng si Juan ay nakakita ng napakaraming taong
di kayang bilangin ninuman!
Silá’y mula sa bawat bansa,
lahi, bayan, at wika.
Nakatayo silá sa harap ng trono at ng Kordero,
nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.
At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin,
“Silá ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig.
Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit.
Iyan ang dahilan kung bakit silá nasa harap ng trono ng Diyós
at naglilingkod sa kaniyá araw-gabi sa templo niyá.
At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila.
Hindi na silá magugutom o mauuhaw.
Hindi na silá mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init.
Sapagkat ang Korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila.
Silá’y dadalhin niyá sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay;
at papahirin ng Diyós ang luha sa kanilang mga mata."


1305

Pambungad: Juan 10:14

Akó’y pastól na butihin, kilalá kong tupang akin; akó’y kilalá nilá rin.

1306

Magandang Balita: Juan 10:27-30

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús:
“Nakikinig sa akin ang aking mga tupa;
nakikilala ko silá,
at sumusunod silá sa akin.
Binibigyan ko silá ng buhay na walang hanggan,
at kailanma’y di silá mapapahamak;
hindi silá maaagaw sa akin ninuman.
Ang aking Ama,
na nagbigay sa kanila sa akin,
ay lalong dakila sa lahát,
at hindi silá maaagaw ninuman sa aking Ama.
Akó at ang Ama ay iisa."


1307

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167