Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A, 5/7/2023

Leksyonaryo 52

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 6:1-7

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon,
dumarami na ang mga sumasampalataya
at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo.
Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila
ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay.
Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya
at sinabi sa kanila,
“Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyós
upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay.
Kaya, mga kapatid,
pumili kayó sa mga kasamahan ninyó ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti,
matatalino at puspos ng Espiritu Santo,
at ilalagay namin silá sa tungkuling ito.
At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita."
Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol;
kaya’t pinili nila si Esteban,
isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyós at puspos ng Espiritu Santo,
at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas,
at Nicolas na taga-Antioquia,
isang Hentil na naakit sa Judaismo.
Iniharap silá sa mga apostol;
silá’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.
Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyós;
at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem.
At maging sa mga saserdote,
marami ang sumampalataya.


1308

Tugon sa Salmo: Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19

Poón, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling!1309

Salmong Tugunan: Awit

Lahát ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyós sa kanila;
kayóng masunuri’y magpuri sa kaniyá!
Ang Diyós na Poon ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Panginoo’y tapat sa kaniyáng salita,
at maaasahan ang kaniyáng ginawa.
Minamahal niyá ang gawang matapat,
ang pag-ibig niyá sa mundo’y laganap.

Ang may takót sa Diyós,
at nagtitiwala sa kaniyáng pag-ibig,
ay kinakalinga.
Hindi babayaang silá ay mamatay,
kahit magtaggutom silá’y binubuhay.


1310

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 2:4-9

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:
Lumapit kayó sa Panginoón,
sa batong buhay na itinakwil ng mga tao,
ngunit hinirang ng Diyós at mahalaga sa kaniyáng paningin.
Wari’y mga batong buhay,
maging sangkap kayó ng isang templong espiritwal.
At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyós,
maghandog kayó sa kaniyá ng mga haing espiritwal na kalugud-lugod sa Diyós
dahil kay Hesukristo.
Sapagkat sinasabi ng Kasulatan:
“Masdan ninyó,
itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan,
hinirang at mahalaga;
hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kaniyá."
Kaya nga,
mahalaga siyá sa inyóng mga may pananalig.
Ngunit sa mga walang pananalig,
matutupad ang nasa Kasulatan:
“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo
ay siyáng naging batong-panulukan”
at “naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao."
Natisod silá
sapagkat hindi silá sumunod sa salita ng Diyós;
ito ang itinalaga sa kanila.
Datapwat kayó ay isang lahing hinirang,
mga saserdote ng Hari,
isang bansang nakatalaga sa Diyós.
Pinili kayó ng Diyós
upang maging kaniyá at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niyá.
Siyá rin ang tumawag sa inyó mula sa kadiliman
tungo sa kaniyáng kagila-gilalas na kaliwanagan.


1311

Pambungad: Juan 14:6

Ikáw, O Kristo, ang Daán, ang Katotohana’t Buhay patungò sa Amáng mahál.

Ikaw-O-Kristo-
ang-Daan
1312

Magandang Balita: Juan 14:1-12

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Huwag kayóng mabalisa;
manalig kayó sa Diyós at manalig din kayó sa akin.
Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid;
kung hindi gayon,
sinabi ko na sana sa inyó.
At paroroon akó
upang ipaghanda ko kayó ng matitirhan.
Kapag naroroon na akó at naipaghanda na kayó ng matitirhan,
babalik akó at isasama kayó sa kinaroroonan ko.
At alam na ninyó ang daan patungo sa pupuntahan ko."
Sinabi sa kaniyá ni Tomas,
“Panginoón,
hindi po namin alam kung saan kayó pupunta,
paano naming malalaman ang daan?"
Sumagot si Hesús,
“Akó ang DAAN,
ang KATOTOHANAN,
at ang BUHAY.
Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Kung akó’y kilala ninyó,
kilala na rin ninyó ang aking Ama.
Mula ngayon ay kilala na ninyó siyá at inyóng nakita."
Sinabi sa kaniyá ni Felipe,
“Panginoón,
ipakita po ninyó sa amin ang Ama,
at masisiyáhan na kami."
Sumagot si Hesús,
“Matagal na ninyó akóng kasama,
Felipe!
Diyata’t hindi mo pa akó nakikilala?
Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama.
Bakit mo sinasabing:‘Ipakita mo sa amin ang Ama’?
Hindi ka ba naniniwalang akó’y sumasa-Ama
at ang Ama’y sumasaakin?
Ang mga salitang sinasabi ko
ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili.
Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kaniyáng mga gawain.
Maniwala kayó sa akin:
akó’y sumasa-Ama at ang Ama ay sumasaakin.
Kung ayaw ninyóng maniwala sa sinasabi ko,
maniwala kayó
dahil sa mga gawang ito.
Sinasabi ko sa inyó:
ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito,
sapagkat pupunta na akó sa Ama."


1313

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178