up arrow magsimba.com

Banál na Santatlo, 5/30/2021

Leksyonaryo 165
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Deuteronomio 4:32- 34.39-40

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Isipin ninyó kung may naganap nang tulad nito,
nasaksihan o nabalitaan man lamang,
mula nang likhain ng Diyós ang daigdig.
Maliban sa inyó,
sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyós mula sa haliging apoy,
at nanatiling buhay?
Sinong Diyós ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa
upang maging kaniyá sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan,
ng kababalaghan,
ng digmaan,
at ng makapangyarihang mga gawa,
tulad ng ginawa ng Panginoón sa Egipto?
Dahil dito,
dapat ninyóng malaman na sa langit at sa lupa’y
walang ibang Diyós liban sa Panginoón.
Kaya nga,
dapat ninyóng sundin ang kaniyáng mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyó ngayon.
Sa gayon,
mapapanuto kayó at ang lahing susunod sa inyó;
magtatagal kayó habang panahon sa lupaing ibinigay niyá sa inyó."


1904

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pakinggan
Mas malaki at malinaw na larawan:
165-Santatlo

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos!
1905

Salmong Tugunan: Awit 032

Panginoo’y tapat sa kaniyáng salita,
at maaasahan ang kaniyáng ginawa.
Minamahal niyá ang gawang matapat,
ang pag-ibig niyá sa mundo’y laganap.

Sa utos ng Poon, nalikha ang langit,
ang araw, ang buwa’t talang maririkit;
ang buong daigdig sa kaniyáng salita ay pawang nayari,
lumitaw na bigla.

Ang may takót sa Diyós,
at nagtitiwala sa kaniyáng pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang silá ay mamatay,
kahit magtaggutom silá’y binubuhay.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoón;
siyá ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa ’yo nasasalig!


1906

Salmong Tugunan: Awit 033:4-5, 6+9, 18-19, 20+22

...
1907

Pagbasa 2: Ro 8:14-17

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid,
ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin
upang muling matakot.
Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak,
at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng “Ama!
Ama ko!"
Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo,
kasama ng ating espiritu,
na tayo’y mga anak ng Diyos.
At yamang mga anak,
tayo’y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
Sapagkat kung tayo’y nakikipagtiis sa kaniyá,
tayo’y dadakilain ding kasama niya.


1908

Pambungad: Pahayag 1:8

Dakila ang Amang mahal, Anak, Espiritung Banal, noon, ngayon, kailanpaman.
1909

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 28:16-20

...
1910

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 28:16-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
ang labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea,
sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesús.
Nang makita nila si Hesús,
siyá’y sinamba nila,
bagama’t may ilang nag-alinlangan.
Lumapit si Hesús at sinabi sa kanila,
“Ibinigay na sa akin ang lahát ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
Kaya,
humayo kayó at gawin ninyóng alagad ko ang lahát ng bansa.
Binyagan ninyó silá sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
at turuang sumunod sa lahát ng ipinagat utos ko sa inyó.
Tandaan ninyó:
akó’y laging kasama ninyó hanggang sa katapusan ng sanlibutan."


1911
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

25 Linggó sa Karaniwang Panahón: 9/19/2021
26 Linggó sa Karaniwang Panahón: 9/26/2021

27 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/3/2021
28 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/10/2021
29 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/17/2021
30 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/24/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.55.22