Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C, 5/22/2022

Leksyonaryo 57

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 15:1-2, 22-29

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol
May ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea,
at itinuro sa mga kapatid ang ganito:
“Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises,
hindi kayo maliligtas."
Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe
at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito.
Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem
sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia,
upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda
tungkol sa suliraning ito.
Kaya’t minabuti ng mga apostol, ng matatanda,
at ng buong Simbahan na pumili ng ilan sa kanila
upang suguin sa Antioquia,
kasama nina Pablo at Bernabe.
At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid:
si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas.
Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:
“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati
sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia,
sa Siria at Cilicia.
Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini,
bagamat hindi namin sila inutusan.
Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi.
Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo.
Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo,
na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay
sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo.
Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas
upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito.
Sa udyok ng Espiritu Santo,
ang naging pasiyá namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin
maliban sa mga bagay na talagang kailangan:
huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyusdiyusan,
ng dugo, at ng hayop na binigti.
Huwag kayong makikiapid.
Layuan ninyo ang mga bagay na ito,
at mapapabuti kayo.
Paalam."


1336

Tugon sa Salmo: Salmo 67:2-3, 5, 6+8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao!


1337

Salmong Tugunan: Awit 067:2-3, 5, 6, 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao!
O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala.
Nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.


1338

Pagbasa 2: Pahayág 21:10-14, 22-23

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Pahayag

Nilukuban ako ng Espiritu,
at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok.
Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem,
ang Banal na Lunsod,
na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos.
Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos;
kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal.
Ang pader nito’y makapal at mataas at may labindalawang pinto,
bawat isa’y may bantay na anghel.
Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel.
Tatlo ang pinto ng bawa’t panig:
tatlo sa silangan,
tatlo sa timog,
tatlo sa hilaga,
at tatlo sa kanluran.
Ang pader ng lunsod ay may labindalawang saligang-bato
at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.
Napansin ko na walang templo sa lunsod
sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat
at ang Kordero ang pinakatemplo roon.
Hindi na kailangan ang araw o ang buwan
upang liwanagan ang lunsod
pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay-liwanag doon,
at ang Kordero ang siyáng ilawan.


1339

Pambungad: Juan 14:23

Ang sa aki’y nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama’t ako’y mananahan.
1340

Magandang Balita: Juan 14:23-29

Noong panahong iyon:
Sinabi ni Hesus sa kaniyáng mga alagad,
“Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita;
iibigin siyá ng aking Ama,
at kami’y sasakaniyá at mananahan sa kaniyá.
Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita.
Hindi akin ang salitang narinig ninyo,
kundi sa Amang nagsugo sa akin.
Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako.
Ngunit ang Patnubay,
ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko,
ang siyáng magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay
at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo;
hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan.
Huwag kayong mabalisa;
huwag kayong matakot.
Sinabi ko na sa inyo,
‘Ako’y aalis,
nguni’t babalik ako.’ Kung iniibig ninyo ako,
ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama,
sapagkat dakila ang Ama kaysa akin.
Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang,
kung mangyari na,
kayo’y manalig sa akin."


1341

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167