up arrow magsimba.com

Pag-akyát ng Panginoón, 5/16/2021

Leksyonaryo 58
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 1:1-11

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Mahal na Teofilo:
Isinalaysay ko sa aking unang aklat
ang lahát ng ginawa at itinuro ni Hesús
buhat sa pasimula hanggang sa araw na siyá’y umakyat sa langit.

Bago siyá umakyat,
tinagubilinan niyá sa pamamagitan ng Espiritu Santo
ang mga apostol na kaniyáng hinirang.
Pagkatapos ng kaniyáng pagbabata,
maraming ulit siyáng napakita sa kanila.
Sa gayon, napatunayang siyá’y buhay.
Napakita siyá sa kanila sa loob ng apatnapung araw
at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyós.
At samantalang siyá’y kasama-sama pa nila,
kaniyáng tinagubilinan silá:
“Huwag muna kayóng aalis sa Jerusalem.
Hintayin ninyó roon ang ipinangakó ng Ama
na sinabi ko na sa inyó.
Nagbinyag nga sa tubig si Juan,
ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayó sa Espiritu Santo."

Kaya’t nang magkasama-sama si Hesús at ang mga alagad,
nagtanong ang mga ito,
“Panginoón, itatatag na ba ninyóng muli ang kaharian ng Israel?"
Sumagot siyá,
“Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama
sa kaniyáng sariling kapangyarihan,
at hindi na kailangan pang malaman ninyó kung kailan iyon.
Ngunit bibigyan kayó ng kapangyarihan
pagbaba sa inyó ng Espiritu Santo,
at kayó’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem,
sa buong Judea at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig."

Pagkasabi nito,
siyá’y iniakyat sa langit samantalang nakatingin silá sa kaniyá;
at natakpan siyá ng ulap.
Habang silá’y nakatitig sa langit,
dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila.
“Mga taga-Galilea,” sabi nila,
“bakit kayó narito’t nakatingala sa langit?
Itong si Hesús na umakyat sa langit ay magbabalik
tulad ng nakita ninyóng pag-akyat niyá."


1342

Tugon sa Salmo: Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog!

059-Habang-umaakyat.png

1343

Salmong Tugunan: Awit 047:2-3, 6-7, 8-9

Magdiwang ang lahát ng mga nilikhâ,
pumalakpák kayóng may awit at tuwâ!
Bilang pagpupuri sa Diyós na Dakilà!
Ang Diyós na Poon, Kataás-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan.
Siyá’y naghahari sa sangkatauhán.

Umakyát sa trono ang Panginoóng Diyós,
hatid ng tambuling malakás ang tunog.
Masayang sigawan ang ipinansuob.
Purihin ang Diyós, siyá ay awitan.
Awitan ang hari, siyá’y papurihán!

Ang Diyós, siyáng hari ng lahát ng bansâ,
awita’t purihin ng mga nilikhâ!
Maghahari siyá sa lahát ng bansâ,
magmula sa tronong banál at dakilà.


1344

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 1:17-23 or Sulat sa mga Ebreo 9:24-28; 10:19-23

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Hinihiling ko sa Diyós ng ating Panginoóng Hesukristo,
ang dakilang Ama,
na pagkalooban niyá kayó ng espiritu ng karunungan
at ng tunay na pagkakilala sa kaniyá.

Nawa’y liwanagan ng Diyós ang inyóng mga isip
upang malaman ninyó ang ating inaasahan sa kaniyáng pagkatawag sa atin.
Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niyá sa kaniyáng mga hinirang,
at ang walang hanggang kapangyarihan niyá sa atin na mga nananalig sa kaniyá.
Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo
at nagluklok sa kaniyá sa kalangitan,
sa kanan ng Diyós.

Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahát ng paghahari,
kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan.
Higit ang kaniyáng pangalan kaysa lahát ng pangalan,
hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating.
Ipinailalim ng Diyós sa kapangyarihan ni Kristo ang lahát ng bagay,
at siyá ang ginawang ulo ng Simbahan.
Ito ang katawan ni Kristo,
ang kapuspusan niyá na pumupuspos sa lahát-lahát.


1345

Pambungad: Mateo 28:19a+20b

Humayò’t magturò kayó, palaging kasama akó hanggáng sa wakás ng mundó.
1346

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 24:46-53

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Ganito ang nasusulat:
kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyás
at muling mabuhay sa ikatlong araw.
Sa kaniyáng pangalan,
ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan
ay dapat ipangaral sa lahát ng bansa,
magmula sa Jerusalem.
Kayó ang mga saksi sa mga bagay na ito.
Tandaan ninyó:
susuguin ko sa inyó ang ipinangakó ng aking Ama,
kaya’t huwag kayóng aalis sa lunsod
hanggang hindi kayó napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas."

Pagkatapos,
silá’y isinama ni Hesús sa labas ng lunsod.
Pagdating sa Betania,
itinaas niyá ang kaniyáng mga kamay at pinagpala silá.
Samantalang iginagawad niyá ito,
siyá nama’y lumalayo paakyat sa langit.
Siyá’y sinamba nila;
pagkatapos,
silá’y nagbalik sa Jerusalem,
taglay ang malaking kagalakan.
Palagi silá sa templo at doo’y nagpupuri sa Diyós.

Ang Mabuting Balita ng Panginoón

1347
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


18 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/1/2021
19 Linggó sa Karaniwang Panahónon: 8/8/2021
Pag-aakyat sa Langit ng Birhen Maria: 8/15/2021
21 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/22/2021
22 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/29/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30