Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C, 5/15/2022

Leksyonaryo 54

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 14:21b-27

Nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra,
sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia.
Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad
at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya.
“Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian
bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila.
Sa bawat Simbahan,
humirang sila ng matatandang mamamahala,
at matapos manalangin at mag-ayuno,
ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.
Tinahak nila ang Pisidia,
at nakarating ng Panfilia.
Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos,
at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia.
Mula roon,
naglayag silang pabalik sa Antioquia.
Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila
matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.
Pagdating doon,
tinipon nila ang mga kaanib ng Simbahan
at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila,
at kung paanong binuksan niya ang daan
upang makapanampalataya ang mga Hentil.


1319

Tugon sa Salmo: Salmo 145:8-9, 10-11, 12-13

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi!

Pareho ang tono, iba lang ang salita:

1320

Salmong Tugunan: Awit 0145:8-9, 10-11, 12-13

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit; ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
siyá ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kaniyáng nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan,
hindi magbabago.


1321

Pagbasa 2: Pahayag 21:1-5a

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Pahayag
Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa.
Wala na ang dating langit at lupa;
wala na rin ang dagat.
At nakita ko ang Banal na Lunsod,
ang bagong Jerusalem,
bumababang galing sa langit buhat sa Diyos,
gaya ng babaing ikakasal,
gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono,
“Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao!
Mananahan siyáng kasama nila,
at sila’y magiging bayan niya.
Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siyá ang magiging Diyos nila.
At papahirin niya ang kanilang mga luha.
Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak,
at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay."
Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono,
“Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay!"


1322

Pambungad: Juan 13:34

Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko.
1323

Magandang Balita: Juan 13:31-33a, 34-35

Pagkaalis ni Judas mula sa Huling Hapunan,
sinabi ni Hesús,
“Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao;
at mahahayag din ang karangalan ng Diyós sa pamamagitan niyá.
At kung mahayag na ang karangalan ng Diyós,
ang Diyós naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak,
at gagawin niyá ito agad.
Mga anak,
kaunting panahon na lamang ninyó akóng makakasama.
Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyó:
Mag-ibigan kayó!
Kung paanong inibig ko kayó,
gayon din naman,
mag-ibigan kayó.
Kung kayó’y mag-ibigan,
makikilala ng lahát na kayó’y mga alagad ko."


1324

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167