Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A, 5/14/2023

Leksyonaryo 55

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 8:5-8, 14-17

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon:
Nagpunta si Felipe sa isang lunsod ng Samaria
at ipinangaral doon ang Mesiyás.
Nang mabalitaan ng mga tao
at makita ang mga kababalaghang ginagawa niyá,
pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niyá.
Sapagkat ang masasamang espiritu
ay umaalis sa mga taong inaalihan nito
at sumisigaw habang lumalabas;
maraming lumpo at mga pilay ang napagaling.
Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lunsod na iyon.
Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem
na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyós,
sinugo nila roon sina Pedro at Juan.
Pagdating doon,
ipinanalangin nila ang mga Samaritano
upang silá’y tumanggap din ng Espiritu Santo,
sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila.
Silá’y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoóng Hesús.
At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila
at tumanggap silá ng Espiritu Santo.


1325

Tugon sa Salmo: Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20

Sangkalupaáng nilaláng, galák sa Poó’y isigáw!
Pakinggan ang tugon sa salmo
055-
Sankalupaang-nilalang
Pakinggan ang mga verso ng salmo

1326

Salmong Tugunan: Awit 066

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyós na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kaniyá’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyós na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Ang lahát sa lupa ika’y sinasamba,
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyós, lapit at pagmasdan,
ang kahangahangang ginawa sa tanan.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siyá’y naghaharing may lakas ang bisig.

Lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyós,
at sa inyó’y aking isasaysay ang kaniyáng ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyós! Siyá’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kaniyáng pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.1327

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 3:15-18

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:
Idambana ninyó sa inyóng puso si Kristong Panginoón.
Humanda kayóng lagi
na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyó
tungkol sa inyóng pag-asa.
Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayó
sa inyóng pagpapaliwanag.
Panatilihin ninyóng malinis ang inyóng budhi
upang mapahiya ang mga umaalipusta
at tumutuya sa inyóng magandang asal
bilang mga lingkod ni Kristo.
Higit na mainam ang kayó’y magdusa
dahil sa paggawa ng mabuti,
sakali mang loobin ito ng Diyós,
kaysa magdusa kayó
dahil sa paggawa ng masama.
Sapagkat si Kristo’y namatay para sa inyó.
Namatay siyá
dahil sa kasalanan ng lahát –
ang walang kasalanan para sa mga makasalanan –
upang iharap kayó sa Diyós.
Siyá’y namatay ayon sa laman,
at muling binuhay ayon sa Espiritu.


1328

Pambungad: Juan 14:23

Ang sa aki’y nagmamahál, tutupád sa aking aral. Amá’t akó’y mananahan.
1329

Magandang Balita: Juan 14:15-21

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Kung iniibig ninyó akó,
tutuparin ninyó ang aking mga utos.
Dadalangin akó sa Ama,
at kayó’y bibigyan niyá ng isa pang Patnubay
na magiging kasama ninyó magpakailanman.
Ito’y ang Espiritu ng katotohanan,
na hindi matanggap ng sanlibutan
sapagkat hindi siyá nakikita ni nakikilala ng sanlibutan.
Ngunit nakikilala ninyó siyá,
sapagkat siyá’y sumasainyó at nananahan sa inyó.
Hindi ko kayó iiwang nangungulila;
babalik akó sa inyó.
Kaunting panahon na lamang
at hindi na akó makikita ng sanlibutan.
Ngunit akó’y makikita ninyó;
sapagkat mabubuhay akó at mabubuhay rin kayó.
Malalaman ninyó sa araw na yaon na akó’y sumasa-Ama,
kayó’y sumasaakin,
at akó’y sumasainyó.
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito
ang siyáng umiibig sa akin.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama;
iibigin ko rin siyá,
at akó’y lubusang magpapakilala sa kaniyá."


1330

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178