up arrow magsimba.com

3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C, 5/1/2022

Leksyonaryo 48
 alt = images/Domingos-C/i72/Pascua 3.jpg
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 5:27b-32, 40b-41

Noong mga araw na iyon:
Ang mga Apostol ay siniyásat ng pinakapunong saserdote.
“Mahigpit naming ipinagbawal sa inyó ang pangangaral sa pangalan ng Hesús na iyan,” wika niyá,
“ngunit tingnan ninyó ang inyóng ginawa!
Laganap na sa Jerusalem ang inyóng aral
at ibig pa ninyó kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan!"
Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol,
“Ang Diyós ang dapat naming sundin,
hindi ang tao.
Ang Diyós ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Hesús
na pinatay ninyó nang inyóng ipabitay sa krus.
Iniakyat siyá ng Diyós sa kaniyáng kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas,
upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita
na magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan,
at sa gayon,
silá’y patawarin.
Saksi kami sa mga bagay na ito – kami at ang Espiritu Santo
na ipinagkaloob ng Diyós sa mga tumatalima sa kaniyá."
Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Hesús ang mga apostol,
silá’y pinalaya.
Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin
sapagkat minarapat ng Diyós
na silá’y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Hesús.


1284

Tugon sa Salmo: Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak!


048-Poong-sa-akiy-nagligtas
Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak!
1285

Salmong Tugunan: Awit 030:2, 4, 5-6, 11-12, 13

O Panginoon ko, sa iyong ginawa,
kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang daigdig ng patay,
hinango mo ako at muling binuhay;
ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Purihin ang Poon, siyá ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kaniyáng ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal yaong kaniyáng galit,
at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang- liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Kaya’t ako’y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin,
O Poon, ako ay pakinggan, mahabag ka,
Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.


1286

Pagbasa 2: Pahayág 5:11-14

Akóng si Juan ay tuminging muli
at narinig ko ang tinig ng libu-libo’t laksa-laksang anghel.
Silá’y nakapaligid sa trono,
sa apat na nilalang na buhay,
at sa matatanda.
Umaawit silá ng ganito:
“Ang Korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan,
kayamanan,
karunungan,
at kalakasan,
papuri,
paggalang at pagdakila!"
At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit,
nasa lupa,
nasa ilalim ng lupa,
at nasa dagat – lahát ng nilikha sa buong sanlibutan:
“Sa kaniyá na nakaluklok sa trono,
at sa Kordero,
Sumakanila ang kapurihan at karangalan,
kadakilaan at kapangyarihan,
magpakailanman!"
Tumugon ang apat na nilalang na buhay:
“Amen!"
At nagpatirapa ang matatanda at nagsisamba.


1287

Pambungad: (no bibl. ref.)

Si Kristo’y muling nabuhay! kaniyáng nilikha ang tanan, mga tao’y dinamayan.
1288

Magandang Balita: Juan 21:1-19 o 21:1-14

Noong panahong iyon:
Muling napakita si Hesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias.
Ganito ang pangyayari.
Magkakasama sina Simon Pedro,
Tomas na tinaguriang Kambal,
Natanael na taga-Cana, Galilea,
ang mga anak ni Zebedeo,
at dalawa pang alagad.

Sinabi sa kanila ni Simon Pedro,
“Mangingisda ako."
“Sasama kami,” wika nila.
Umalis sila at lumulan sa bangka,
subalit walang nahuli nang gabing iyon.
Nang magbubukang-liwayway na,
tumayo si Hesus sa pampang,
subalit hindi siyá nakilala ng mga alagad.

Sinabi niya,
“Mga anak, mayroon ba kayong huli?"
“Wala po,” tugon nila.
“Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo,”
sabi ni Hesus.
Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli.
Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Hesus,
“Ang Panginoon iyon!"
Nang marinig ito ni Simon Pedro,
siyá’y nagsuot ng damit sapagkat hubad siyá at tumalon sa tubig.
Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang,
sakay ng munting bangka,
hila-hila ang lambat na puno ng isda.
Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang – mga siyámnapung metro lamang.
Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw,
at ilang tinapay.
“Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo,” sabi ni Hesus.
Kaya’t sumampa sa bangka si Simon Pedro
at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda
– sandaan at limampu’t tatlong lahat.
Hindi napunit ang lambat,
kahit ganoon karami ang isda.
“Halikayo at magalmusal tayo,” sabi ni Hesus.
Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kaniyá kung sino siyá,
sapagkat alam nila na siyá ang Panginoon.
Lumapit si Hesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila,
gayon din ang isda.
Ito ang ikatlong pagpapakita ni Hesus sa mga alagad
pagkatapos na siyá’y muling mabuhay.

Pagkakain nila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro,
“Simon, anak ni Juan,
iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?"
“Opo, Panginoon,
nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya.
Sinabi sa kaniyá ni Hesus,
“Pakanin mo ang aking mga batang tupa."

Muli siyáng tinanong ni Hesus,
“Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?"
Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon,
nalalaman ninyong iniibig ko kayo."
Ani Hesus,
“Pangalagaan mo ang aking mga tupa."

Pangatlong ulit na tinanong siyá ni Hesus,
“Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?"
Nalungkot si Pedro,
sapagkat makaitlo siyáng tinanong:
“Iniibig mo ba ako?"
At sumagot siyá,
“Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay;
nalalaman ninyong iniibig ko kayo."
Sinabi sa kaniyá ni Hesus,
“Pakanin mo ang aking mga tupa.
Tandaan mo: noong kabataan mo pa,
ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig.
Ngunit pagtanda mo,
iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo
at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig."
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro
at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos.
Pagkatapos, sinabi sa kaniyá ni Hesus,
“Sumunod ka sa akin!"


1289

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70