up arrow magsimba.com

6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay, 5/09/2021

Leksyonaryo 56
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 1o:25-26, 34-35, 44-48

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Sinalubong ni Cornelio si Pedro
at nagpatirapa sa harapan nito at sumamba.
Ngunit sinabi ni Pedro,
“Tumindig kayó.
Akó’y tao ring tulad ninyó.
Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyós.
Nalulugod siyá sa sinumang may takót sa kaniyá
at gumagawa ng matuwid,
kahit saang bansa."
Nagsasalita pa si Pedro
nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita.
Namangha ang mga mananampalatayang Judio na kasama ni Pedro,
sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo.
Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba’t ibang wika
at nagpupuri sa Diyós.
Kaya’t sinabi ni Pedro,
“Tulad natin,
silá’y pinagkalooban din ng Espiritu Santo.
Sino pa ang makamagitan hahadlang na binyagan silá sa tubig?"
At iniutos niyáng binyagan silá sa pangalan ni Hesukristo.
Pagkatapos,
hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.


1331

Tugon sa Salmo: Salmo 98:1, 2-3, 3-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag!
Pakinggan


1332

Salmong Tugunan: Awit 098

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niyá at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Ang tagumpay niyáng ito’y siyá na rin ang naghayág,
sa harap ng mga bansa’y nahayág ang pagliligtás.
Ang pangakó sa Israel,
lubos niyáng tinutupád.

Tapat siyá sa kanilá at ang pag-ibig ay wagás.
Ang tagumpáy ng ating Diyós kahit saán ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahát sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Pakinggán


1333

Pagbasa 2: I Sulat ni San Juan 4:7-10

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal:
Mag-ibigan tayo
sapagkat mula sa Diyós ang pag-ibig.
Ang bawat umiibig ay anak ng Diyós,
at kumikilala sa Diyós.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyós,
sapagkat ang Diyós ay pagibig.
Inihayag ng Diyós ang kaniyáng pag-ibig sa atin
nang suguin niyá ang kaniyáng bugtong na Anak
upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niyá.
Ito ang pag-ibig:
hindi sa inibig natin ang Diyós
kundi tayo ang inibig niyá at sinugo ang kaniyáng Anak
upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.


1334

Magandang Balita: Juan 15:9-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:

“ Kung paanong iniibig akó ng Ama,
gayon din naman,
iniibig ko kayó;
manatili kayó sa aking pagibig.
Kung tinutupad ninyó ang aking mga utos,
mananatili kayó sa aking pag-ibig;
tulad ko,
tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama
at akó’y nananatili sa kaniyáng pag-ibig.
Sinabi ko sa inyó ang mga bagay na ito
upang makahati kayó sa kagalakan ko
at malubos ang inyóng kagalakan.

Ito ang aking utos:
mag-ibigan kayó gaya ng pag-ibig ko sa inyó.
Walang pag-ibig na hihigit pa
sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyáng buhay
para sa kaniyáng mga kaibigan.
Kayó’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyó ang mga utos ko.
Hindi ko na kayó inaaring alipin,
sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyáng Panginoón.
Sa halip,
inaari ko kayóng mga kaibigan,
sapagkat sinabi ko sa inyó ang lahát ng narinig ko sa aking Ama.
Hindi kayó ang pumili sa akin;
akó ang pumili at humirang sa inyó
upang kayó’y humayo at mamunga,
at manatili ang inyóng bunga.
Sa gayon,
ang anumang hingin ninyó sa Ama
sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyó.
Ito ang iniuutos ko sa inyó:
magibigan kayó."


1335
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


18 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/1/2021
19 Linggó sa Karaniwang Panahónon: 8/8/2021
Pag-aakyat sa Langit ng Birhen Maria: 8/15/2021
21 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/22/2021
22 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/29/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30