Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay, 4/7/2024

Leksyonaryo 44

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 4:32-35

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya
at di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyáng mga ari-arian,
kundi para sa lahat.

Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan
at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus.
At ibinuhos ng Diyos ang kaniyáng pagpapala sa kanilang lahat.

Walang nagdarahop sa kanila,
sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay,
at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol.
Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa.


1260

Tugon sa Salmo: Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24

Pakinggan


Butihing Poo’y purihin, pagibig n’ya’y walang maliw!
Pakinggan
1261

Salmong Tugunan: Awit 0118

O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siyá’y mabuti;
ang kaniyáng pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.”

Ang lakas ng Poon ang siyáng nagdulot ng ating tagumpay
sa pakikibaka sa ating kaaway.
Aking sinasabing di ako papanaw,
mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Pinagdusa ako at pinarusahan nang labis at labis,
ngunit ang buhay ko’y di niya pinatid.

Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos.
Kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.
O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay,
tayo ay magalak, ating ipagdiwang!


1262

Pagbasa 2: I Sulat ni San Juan5:1-6

Minamahal kong mga kapatid:
Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Hesus ang Mesiyás;
at sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa mga anak.

Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos:
kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kaniyáng mga utos,
sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos
ay yaong tumutupad ng kaniyáng mga utos.

At hindi naman mahirap sundin ang kaniyáng mga utos,
sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan;
at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.
Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan?
Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.

Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan,
bininyagan sa tubig,
at nagbubo ng kaniyáng dugo sa kaniyáng kamatayan
– hindi lamang bininyagan sa tubig,
kundi nagbubo pa ng kaniyáng dugo.
Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito,
sapagkat ang Espiritu ay katotohanan.


1263

Pambungad: Juan 20:29

Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
1264

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Juan 20:19-31

Kinagabihan ng Linggo ding iyon,
ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan
dahil sa takót nila sa mga Judio.
Dumating si Hesús at tumayo sa gitna nila.
“Sumainyó ang kapayapaan!"
sabi niyá.
Pagkasabi nito,
ipinakita niyá ang kaniyáng mga kamay at ang kaniyáng tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoón.
Sinabi na naman ni Hesús,
“Sumainyó ang kapayapaan!
Kung paanong sinugo akó ng Ama,
gayon din naman,
sinusugo ko kayó."
Pagkatapos,
silá’y hiningahan niyá at sinabi,
“Tanggapin ninyó ang Espiritu Santo.
Ang patawarin ninyó sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga;
ang hindi ninyó patawarin ay hindi nga pinatawad."
Ngunit si Tomas na tinaguriang Kambal,
isa sa Labindalawa,
ay wala roon nang dumating si Hesús.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng ibang alagad,
“Nakita namin ang Panginoón!"
Sumagot si Tomas,
“Hindi akó maniniwala
hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pakó sa kaniyáng mga kamay,
at naisusuot dito ang aking daliri,
at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyáng tagiliran."

Makalipas ang walong araw,
muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad;
kasama nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto,
ngunit pumasok si Hesús at tumayo sa gitna nila.
Sinabi niyá,
“Sumainyó ang kapayapaan!"
Saka sinabi kay Tomas,
“Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri.
Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran.
Huwag ka nang magalinlangan,
maniwala ka na."
Sumagot si Tomas,
“Panginoón ko at Diyós ko!"
Sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Naniniwala ka na ba
sapagkat nakita mo akó?
Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila akó nakita."

Marami pang kababalaghang ginawa si Hesús
na nasaksihan ng mga alagad,
ngunit hindi natatala sa aklat na ito.
Ang mga natala rito’y sinulat
upang sumampalataya kayóng si Hesús ang Mesiyás,
ang Anak ng Diyós,
at sa gayo’y magkaroon kayó ng buhay sa pamamagitan niyá.


1265

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33