Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A, 4/30/2023

Leksyonaryo 49

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 2:14a, 36-41

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes,
tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol,
at nagsasalita siyá nang malakas,
“Dapat malaman ng buong Israel
na itong si Hesús na ipinakó ninyó sa krus –
siyá ang ginawa ng Diyós na Panginoón at Kristo!"
Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito,
at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol,
“Mga kapatid,
ano ang gagawin namin?"
Sumagot si Pedro,
“Pagsisihan ninyó’t talikdan ang inyóng mga kasalanan
at magpabinyag kayó sa pangalan ni Hesukristo
upang kayó’y patawarin;
at ipagkakaloob sa inyó ang Espiritu Santo.
Sapagkat ang pangakó’y para sa inyó at sa inyóng mga anak,
at sa lahát ng nasa malayo –
sa bawat tatawagin ng Panginoóng Diyós."
Marami pa siyáng inilahad
upang patunayan ang kaniyáng sinabi,
at nanawagan siyá sa kanila,
“Lumayo kayó sa masamang lahing ito
upang kayó’y maligtas."
Kaya’t ang mga naniwala sa kaniyáng sinabi ay nagpabinyag;
at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao nang araw na iyon.


1290

Tugon sa Salmo: Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6

Pastól ko’y Panginoóng D’yós, hindî akó magdarahóp!1291

Salmong Tugunan: Awit

Sulat-tugtugin
Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan!

At sang-ayon sa pangako na kaniyáng binitiwan,
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang;
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway.
Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.


1292

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 2:20b-25

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro
Mga pinakamamahal ko:
Pagpapalain kayó ng Diyós
kung kayó’y maparusahan sa paggawa ng mabuti.
Ang pagtitiis ng hirap
ay bahagi ng pagkahirang sa inyó ng Diyós;
sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyó,
binigyan niyá kayó ng halimbawang dapat tularan.
Hindi siyá gumawa ng anumang kasalanan,
o nagsinungaling kailanman.
Nang siyá’y pahirapan,
hindi siyá nagbanta.
Nanalig siyá sa Diyós na makatarungan.
Sa kaniyáng pagkamatay sa Krus,
dinala niyá ang bigat ng ating mga kasalanan
upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala
at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyós.
Kayó’y gumaling sa pamamagitan ng kaniyáng mga sugat.
Sapagkat nagkawatak-watak kayó
gaya ng mga tupang naligaw,
ngunit tinipon kayóng muli ng Pastol
at Tagapangalaga ng inyóng mga kaluluwa.


1293

Pambungad: Juan 10:14

Akó’y pastól na butihin, kilalá kong tupang akin; akó’y kilalá nilá rin.

1294

Magandang Balita: Juan 10:1-10

Noong panahong iyon sinabi ni Hesús:
“Tandaan ninyó ito:
ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa
nang hindi sa pinto nagdaraan,
kundi umaakyat sa di-dapat pagdaanan,
ay magnanakaw at tulisan.
Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyáng pastol ng mga tupa.
Pinapapasok siyá ng bantaypinto,
at pinakikinggan ng mga tupa ang kaniyáng tinig.
Tinatawag niyá ang kaniyáng mga tupa
sa kanikanilang pangalan,
at inilalabas sa kulungan.
Kapag nailabas na,
siyá’y nangunguna sa kanila
at sumusunod naman ang mga tupa
sapagkat nakikilala nila ang kaniyáng tinig.
Hindi silá sumusunod sa iba,
bagkus pa nga’y patakbong lumalayo,
sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyáng tinig."
Sinabi ni Hesús ang talinghagang ito,
ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyáng sabihin.
Kaya’t muling sinabi ni Hesús,
“Tandaan ninyó:
akó ang pintuang dinaraanan ng mga tupa.
Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan,
ngunit hindi silá pinakinggan ng mga tupa.
Akó ang pintuan.
Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko’y maliligtas.
Papasok siyá’t lalabas,
at makatatagpo ng pastulan.
Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay
upang magnakaw,
pumatay,
at magwasak.
Naparito akó
upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay –
isang buhay na ganap at kasiyá-siyá."


1295

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178