Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C, 4/24/2022

Leksyonaryo 45

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 5:12-16

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol Gw 5:12-16

Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol,
na pawang nasaksihan ng mga tao.
Nagtitipun-tipon sa Portiko ni Solomon ang lahát ng sumasampalataya.
Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di-sumasampalataya,
gayunma’y puring-puri silá ng mga tao.
Subalit parami nang parami ang lalaki at babaing nananalig sa Panginoón.
Dinala sa mga lansangan ang mga maysakit
at inilagay sa mga papag at mga higaan,
upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kaniyáng anino
ang ilan man lamang sa kanila.
At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem,
dala ang kanilang mga maysakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu;
at siláng lahát ay pinagaling.


1266

Tugon sa Salmo: Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24

Butihing Poó’y purihin pag-ibig n’yá’y waláng maliw!

45-
Butihin-Pooy-purihin

1267

Salmong Tugunan: Awit 0118:2-4, 13-15, 22-24

Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas."
Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay:
“Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan."
Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos,
dapat magpahayag "Ang pag-ibig niya’y hindi magwawakas.”

Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos,
kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.
O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay,
tayo ay magalak, ating ipagdiwang!

Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas,
at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.
Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo,
mga pagpapala’y kaniyáng tatanggapin! Ang Panginoon ang D’yos,
pagkabuti niya sa mga hinirang.


1268

Pagbasa 2: Pahayág 1:9-11a, 12-13, 17-19

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Pahayag

Akó’y si Juan,
ang inyóng kapatid na kasama ninyó sa paghihirap,
paghahari,
at pagtitiis,
dahil sa pakikipag-isa kay Hesús.
Itinapon akó sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyós at ang katotohanang inihayag ni Hesús.
Noo’y araw ng Panginoón.
Kinasihan akó ng Espiritu,
at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta.
Ang sabi:
“Isulat mo ang iyong nakikita."
Lumingon akó upang tingnan ang nagsasalita,
at nakakita akó ng pitong ilawang ginto.
Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animo’y lalaki,
nakadamit nang abut-sakóng,
at may pamigkis na ginto sa kaniyáng dibdib.
Pagkakita ko sa kaniyá,
para akóng patay na nalugmok sa paanan niyá.
Ngunit ipinatong niyá sa akin ang kaniyáng kanang kamay,
at sinabi:
“Huwag kang matakót!
Akó ang Simula at ang Wakas,
at ang Nabubuhay!
Namatay akó ngunit masdan mo,
akó’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman.
Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.
Kaya’t isulat mo ang iyong nakikita,
ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa."


1269

Pambungad: Juan 20:29

Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
1270

Magandang Balita: Juan 20:19-31

Kinagabihan ng Linggo ding iyon,
ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan
dahil sa takót nila sa mga Judio.
Dumating si Hesús at tumayo sa gitna nila.
“Sumainyó ang kapayapaan!"
sabi niyá.
Pagkasabi nito,
ipinakita niyá ang kaniyáng mga kamay at ang kaniyáng tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoón.
Sinabi na naman ni Hesús,
“Sumainyó ang kapayapaan!
Kung paanong sinugo akó ng Ama,
gayon din naman,
sinusugo ko kayó."
Pagkatapos,
silá’y hiningahan niyá at sinabi,
“Tanggapin ninyó ang Espiritu Santo.
Ang patawarin ninyó sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga;
ang hindi ninyó patawarin ay hindi nga pinatawad."
Ngunit si Tomas na tinaguriang Kambal,
isa sa Labindalawa,
ay wala roon nang dumating si Hesús.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng ibang alagad,
“Nakita namin ang Panginoón!"
Sumagot si Tomas,
“Hindi akó maniniwala
hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pakó sa kaniyáng mga kamay,
at naisusuot dito ang aking daliri,
at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyáng tagiliran."
Makalipas ang walong araw,
muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad;
kasama nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto,
ngunit pumasok si Hesús at tumayo sa gitna nila.
Sinabi niyá,
“Sumainyó ang kapayapaan!"
Saka sinabi kay Tomas,
“Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri.
Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran.
Huwag ka nang magalinlangan,
maniwala ka na."
Sumagot si Tomas,
“Panginoón ko at Diyós ko!"
Sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo akó?
Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila akó nakita."
Marami pang kababalaghang ginawa si Hesús na nasaksihan ng mga alagad,
ngunit hindi natatala sa aklat na ito.
Ang mga natala rito’y sinulat
upang sumampalatya kayóng si Hesús ang Mesiyás,
ang Anak ng Diyós,
at sa gayo’y magkaroon kayó ng buhay sa pamamagitan niyá.


1271

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167