Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A, 4/23/2023

Leksyonaryo 46

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 2:14, 22-33

Noong araw ng Pentekostes,
tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol,
at nagsalita siyá nang malakas,
“Mga kababayan,
at mga naninirahan sa Jerusalem:
pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin.
Mga Israelita,
pakinggan ninyo ito!
Si Hesus,
na taga-Nasaret ay sinugo ng Diyos.
Pinatutunayan ito ng mga himala,
mga kababalaghan,
at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya.
Alam ninyo ito
sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.
Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo
ayon sa pasiyá at pagkaalam ng Diyos sa mula’t mula pa,
ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan.
Subalit siyá’y muling binuhay ng Diyos
at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan.
Hindi ito maaaring mamayani sa kaniyá,
gaya ng sinabi ni David:
‘Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon.
siyá’y kasama ko kaya’t hindi ako matitigatig.
Dahil dito,
nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila,
at ang katawan ko’y nahihimlay na may pag-asa.
Sapagkat ang kaluluwa ko’y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay,
at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong Banal.
Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay,
dahil sa ikaw ang kasama ko,
ako’y mapupuspos ng kagalakan.’ Mga kapatid,
masasabi ko sa inyo nang tiyakan
na ang patriyarkang si David ay namatay at inilibing;
naririto ang kaniyáng libingan hanggang ngayon.
siyá’y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kaniyá ng Diyos:
na magiging haring tulad niya ang isa sa kaniyáng mga inapo.
Ang muling pagkabuhay ng Mesiyás
ang nakita’t hinulaan ni David nang kaniyáng sabihin:
‘Hindi siyá pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
at hindi itinulot na mabulok ang kaniyáng katawan!’
Itong si Hesus ay muling binuhay ng Diyos,
at saksi kaming lahat sa bagay na ito.
Nang itaas siyá sa kanan ng Diyos,
tinanggap niya sa kaniyáng Ama ang ipinangakong Espiritu Santo
at ito’y kaniyáng ipinagkaloob sa amin,
tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon."


1272

Tugon sa Salmo: Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11

Iturò mo ang landasin ng buhay kong hahantungán!
Ituro mo ang landasin ng buhay kong 
hahantungin!

1273

Salmong Tugunan: Awit 016



O Diyos,ako’y ingatan mo,ingatan ang iyong lingkod.
Ang hangad ko ay maligtas,kaya sa ‘yo dumudulog.
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos.
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob."
Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siyá’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak.
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagka’t di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan.
Ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.


1274

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 1:17-21

Mga pinakamamahal ko:
Walang itinatangi ang Diyós.
Pinahahalagahan niyá ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito.
At yamang tinatawag ninyó siyáng Ama,
igalang ninyó siyá habang kayó’y nabubuhay.
Alam ninyó kung ano ang itinubos sa inyó
sa walang kabuluhang pamumuhay
na inyóng minana sa inyóng mga magulang.
Ang itinubos sa inyó’y di mga bagay na nasisira o nauubos,
paris ng ginto o pilak,
kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus.
Siyá ang Korderong walang batik at kapintasan.
Itinalaga na siyá ng Diyós sa gawaing ito
bago pa nilikha ang daigdig,
at alang-alang sa inyó,
ipinahayag siyá bago sumapit ang katapusan ng panahon.
Dahil sa kaniyá,
nanalig kayó sa Diyós
na sa kaniyá’y muling bumubuhay at nagparangal,
anupa’t ang inyóng pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyós.


1275

Pambungad: cf. Lucas 24:32

Poong Hesus, aming hiling Kasulata’y liwanagin, kami ngayo’y pag- alabin.

1276

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 24:13-35

Nang Linggo ding iyon,
ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emaus,
may labing-isang kilometro ang layo sa Jerusalem.
Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari.
Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan,
lumapit si Hesus at nakisabay sa kanila.
siyá’y nakita nila,
ngunit hindi nakilala agad.
Tinanong sila ni Hesus,
“Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?"
At tumigil silang nalulumbay.
Sinabi ng isa na ang ngala’y Cleopas,
“Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem
na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon."
“Anong mga bagay?"
tanong niya.
At sumagot sila,
“Tungkol kay Hesus na taga-Nasaret,
isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita,
maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao.
Isinakdal siyá ng aming mga punong saserdote at mga pinuno
upang mahatulang mamatay,
at siyá ay ipinako sa krus.
siyá pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel.
Hindi lamang iyan.
Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito;
nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin.
Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan,
at di nila natagpuan ang kaniyáng bangkay.
Nagbalik sila at ang sabi’y nakakita raw sila ng isang pangitain
– mga anghel na nagsabing buhay si Hesus.
Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin
at gayon nga ang natagpuan nila,
ngunit hindi nila nakita si Hesus."
Sinabi sa kanila ni Hesus,
“Kay hahangal ninyo!
Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta?
Hindi ba’t ang Mesiyás ay kailangang magbata ng lahat ng ito
bago niya kamtan ang kaniyáng marangal na katayuan?"
At ipinaliwanag sa kanila ni Hesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan
tungkol sa kaniyáng sarili,
simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.
Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan,
at si Hesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad.
Ngunit siyá’y pinakapigil-pigil nila,
“Tumuloy na po kayo rito sa amin,” anila,
“sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na."
Kaya’t sumama nga siyá sa kanila.
Nang siyá’y kasalo na nila sa hapag,
dumampot siyá ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos,
saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila.
Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Hesus,
subalit ito’y biglang nawala.
At nawika nila,
“Kaya pala gayon ang pakiramdam natin
habang tayo’y kinakausap sa daan
at ipinaliliwanag sa atin ang mga Kasulatan!"
Noon di’y tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem.
Naratnan nilang nagkakatipon ang Labing-isa
at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap,
“Muli ngang nabuhay ang Panginoon!
Napakita kay Simon!"
At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan,
at kung paano nila siyá nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay.


1277

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.



Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127