Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay, 4/21/2024

Leksyonaryo 50

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 4:8-12

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon,
nagsalita si Pedro,
na puspos ng Espiritu Santo:
“Mga pinuno,
at matatanda ng bayan,
kung sinisiyásat ninyó kami ngayon
tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito
at kung paano siyá gumaling,
talastasin ninyóng lahát at ng buong Israel
na ang taong ito’y nakatindig sa inyóng harapan at lubusang gumaling
dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret.
Siyá’y inyóng ipinakó sa krus,
ngunit muling binuhay ng Diyós.
Ang Hesús na ito,
‘ang batong itinakwil ninyóng mga tagapagtayo ng bahay,
ang siyáng naging batong panulukan.’

Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan,
sapagkat sa silong ng langit,
ang kaniyáng pangalan lamang ang ibinigay ng Diyós sa ikaliligtas ng tao."


1296

Tugon sa Salmo: Salmo 118:1+8-9, 21-23, 26+21+29

Pakinggan

Batong dating tinanggiha’y siyá pang naging saligan!
Pakinggan
1297

Salmong Tugunan: Awit 0118

O pasalamatan ang Diyós na Panginoón, pagkat siyá’y mabuti;
ang kaniyáng pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala akó,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poo’y ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.

Aking pinupuri ikaw, Panginoón, yamang pinakinggan,
dininig mo akó’t pinapagtagumpay.
Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang- bahay,
sa lahát ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahát ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoóng Diyós
kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod!

Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo mga pagpapala’y kaniyáng tatanggapin!
Ikaw ay aking Diyós,
kaya naman akó’y nagpapasalamat;
ang pagkadakila mo ay ihahayag.
O pasalamatan ang Diyós na Poon, pagkat siyá’y mabuti;
ang kaniyáng pag-ibig ay napakatatag at mananatili.


1298

Pagbasa 2: I Sulat ni San Juan 3:1-2

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal:
Isipin ninyó kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama!
Tinatawag niyá tayong mga anak ng Diyós – at iyan ang totoo.
Ito ang dahilan
kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan;
hindi nila kinikilala ang Diyós.

Mga minamahal,
sa ngayon,
tayo’y mga anak ng Diyós,
ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin.
Gayunman,
alam nating sa pagparitong muli ni Kristo,
tayo’y matutulad sa kaniyá,
sapagkat makikita natin siyá sa kaniyáng likas na kalagayan.


1299

Pambungad: Juan 10:14


Akó’y pastól na butihin, kilalá kong tupang akin; akó’y kilalá nilá rin.
1300

Magandang Balita: Juan 10:11-18

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús:
“Akó ang mabuting pastol.
Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyáng buhay para sa mga tupa.
Ang upahan ay tumatakas,
kapag nakikitang dumarating ang asong-gubat.
Iniiwan niyá ang mga tupa,
palibhasa’y hindi siyá pastol at hindi kaniyá ang mga tupa.
Kaya’t sinisilá ng asong-gubat ang mga ito,
at pinangangalat.
Tumatakas siyá palibhasa’y upahan lamang
at walang malasakit sa mga tupa.
Akó ang mabuting pastol.
Kung paanong nakikilala akó ng Ama at siyá’y nakikilala ko,
gayon din naman,
nakikilala ko ang aking mga tupa at akó nama’y nakikilala nila.
At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa.
Mayroon akóng ibang tupa na wala sa kulungang ito.
Kinakailangang silá’y alagaan ko rin;
pakikinggan nila ang aking tinig.
Sa gayo’y magiging isa ang kawan at isa ang pastol.
Dahil dito’y minamahal akó ng Ama,
sapagkat iniaalay ko ang aking buhay,
upang ito’y kunin kong muli.
Walang makakukuha nito sa akin;
kusa ko itong ibinibigay.
Mayroon akóng kapangyarihang ibigay ito at kunin uli.
Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama."


1301

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33