Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A, 4/16/2023

Leksyonaryo 43

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 2:42-47

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol,
sa pagsasama- sama bilang magkakapatid,
sa paghahati-hati ng tinapay,
at sa pananalangin.
Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol,
naghari sa lahát ang magkahalong pitagan at takót.
At nagsama- sama ang lahát ng sumasampalataya
at para sa lahát ang kanilang ari-arian.
Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahát
ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Araw-araw,
silá’y nagkakatipon sa templo,
naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan,
at nagsasalusalong masaya ang kalooban.
Nagpupuri silá sa Diyós at kinalulugdan ng lahát ng tao.
Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoón ang mga inililigtas.


1254

Tugon sa Salmo: Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24

Butihing Poó’y purihin pag-ibig n’yá’y waláng maliw!


1255

Salmong Tugunan: Awit 0118:2-4, 13-15, 22-24

Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas."
Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay:
“Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan."
Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag
"Ang pag-ibig niya’y hindi magwawakas.”

Sinalakay ako’t halos magtagumpay ang mga kaaway,
dahilan sa Poon sila’y napipilan.
Dahilan sa Poon ako’y pinalakas, at ako’y tumatag;
siyá, sa buhay ko, ang Tagapagligtas.
Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang:
“Panginoo’y siyáng lakas na patnubay.”

Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos,
kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.


1256

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 1:3-9

Pagbasa mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro

PURIHIN natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo.
Dahil sa laki ng habag niya sa atin,
tayo’y isinilang sa isang panibagong buhay
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu- Kristo.
Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin
ng malaking pag-asa na kakamtan natin
ang isang kayamanang walang kapintasan,
di masisira,
at di kukupas.
Ang kayamanang iya’y nakalaan sa inyo doon sa langit.
Sapagka’t kayo’y sumampalataya,
iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos
samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang
nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon.
Ito’y dapat ninyong ikagalak,
bagama’t maaaring magdanas muna kayo
ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon.
Ang ginto,
na nasisira,
ay pinararaan sa apoy
upang malaman kung talagang dalisay.
Gayon din naman,
ang inyong pananampalataya,
na higit kaysa ginto,
ay pinararaan sa pagsubok
upang malaman kung talagang tapat.
Sa gayon,
kayo’y papupurihan,
dadakilain,
at pararangalan sa Araw na mahayag si Hesukristo.
Hindi ninyo siyá nakita kailanman,
nguni’t siyá’y inibig na ninyo.
Hindi pa rin ninyo siyá nakikita magpahanggang ngayon,
nguni’t nananalig na kayo sa kaniyá.
Dahil dito’y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakáng
di kayang ilarawan sa salita.
Sapagka’t inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya
— ang inyong kaligtasan.


1257

Pambungad: Juan 20:29

Mapalad at maligaya ang sumásampalatayà sa dî nakita ng matá!

1258

Magandang Balita: Juan 20:19-31

Kinagabihan ng Linggo ding iyon,
ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan
dahil sa takot nila sa mga Judio.
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila.
“Sumainyo ang kapayapaan!"
sabi niya.
Pagkasabi nito,
ipinakita niya ang kaniyáng mga kamay at ang kaniyáng tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.
Sinabi na naman ni Jesus,
“Sumainyo ang kapayapaan!
Kung paanong sinugo ako ng Ama,
gayon din naman,
sinusugo ko kayo."
Pagkatapos,
sila’y hiningahan niya at sinabi,
“Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga;
ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad."
Nguni’t si Tomas na tinaguriang Kambal,
isa sa Labindalawa,
ay wala roon nang dumating si Jesus.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng ibang alagad,
“Nakita namin ang Panginoon!"
Sumagot si Tomas,
“Hindi ako maniniwala
hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyáng mga kamay,
at naisusuot dito ang aking daliri,
at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyáng tagiliran."
Makalipas ang walong araw,
muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad;
kasama nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto,
nguni’t pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila.
Sinabi niya,
“Sumainyo ang kapayapaan!"
Saka sinabi kay Tomas,
“Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri.
Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran.
Huwag ka nang magalinlangan,
maniwala ka na."
Sumagot si Tomas,
“Panginoon ko at Diyos ko!"
Sinabi sa kaniyá ni Jesus,
“Naniniwala ka na ba sapagka’t nakita mo ako?
Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita."
Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad,
nguni’t hindi natatala sa aklat na ito.
Ang mga natala rito’y sinulat
upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyás,
ang Anak ng Diyos,
at sa gayo’y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.


1259

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127