Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng 40-Araw – A, 3/5/2023

Leksyonaryo 25

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 12:1-4a

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon:

Sinabi ng Panginoón kay Abram:
“Lisanin mo ang iyong bayan,
ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak,
at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo.
Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo
at gagawin kong isang malaking bansa.
Pagpapalain kita,
at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.
Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain;
ngunit kapag sinumpa ka,
silá’y aking susumpain.
Ang lahát ng mga bansa pihong akó’y hihimukin,
na, tulad mong pinagpala,
silá ay pagpapalain din."
Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoón.


1136

Tugon sa Salmo: ..

Poon, pag-asa ka namin, pagibig mo’y aming hiling!

Poon-pag-asa-ka-namin
1137

Salmong Tugunan: Awit 033:4-5, 18-19, 20, 22

Panginoo’y tapat sa kaniyáng salita,
at maaasahan ang kaniyáng ginawa.
Minamahal niyá ang gawang matapat,
ang pag-ibig niyá sa mundo’y laganap.

Ang may takót sa Diyós,
at nagtitiwala sa kaniyáng pag-ibig,
ay kinakalinga.
Hindi babayaang silá ay mamatay,
kahit mag-taggutom silá’y binubuhay.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoón;
siyá ang sangggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon,
ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pagasa’y sa’yo nasasalig!

1138

Pagbasa 2: 2 Sulat kay Timoteo 1:8b-10

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo
Pinakamamahal kong kapatid:
Makihati ka sa kahirapan
dahil sa Mabuting Balita,
sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin
upang tayo’y maging kaniyáng bayan.
Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus,
hindi dahil sa ating mga gawa
kundi ayon sa kaniyáng layunin at kagandahangloob
na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon.
Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas.
Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ng Mabuting Balita.


1139

Pambungad: ..

Sa ulap na maliwanag, ito ang siyáng pahayag, ang D’yos Ama na nangusap: “Ito ang mahal kong Anak, lugod kong dinggin ng lahát.”
1140

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 17:1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon:
Isinama ni Hesus si Pedro,
at ang magkapatid na Santiago at Juan,
at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok.

Samantalang sila’y naroon,
nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus:
nagliwanag na parang araw ang kaniyáng mukha,
at pumuting parang busilak ang kaniyáng damit.
Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad
sina Moises at Elias na nakikipagusap kay Hesus.
Kaya’t sinabi ni Pedro kay Hesus,
“Panginoon, mabuti pa’y dumito na tayo.
Kung ibig ninyo,
gagawa ako ng tatlong kubol:
isa sa inyo,
isa kay Moises at isa kay Elias."

Nagsasalita pa siyá nang liliman sila ng isang maningning na ulap.
At mula rito’y may tinig na nagsabi:
“Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan.
Pakinggan ninyo siyá!"
Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang
nang marinig nila ang tinig,
at sila’y napasubasob.
Ngunit nilapitan sila ni Hesus at hinipo.
“Tumindig kayo,” sabi niya,
“huwag kayong matakot."
At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila sa bundok,
iniutos ni Hesus sa kanila,
“Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain
hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao."


1141

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197