Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

5 Linggó ng 40-Araw – A, 3/26/2023

Leksyonaryo 34

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Ezekiel 37:12-14

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos:
“Magpahayag ka.
Sabihin mong ipinasasabi ko:
Bayan ko,
ibubukas ko ang inyong libingan.
Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan.
Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo,
makikilala ninyong ako ang Panginoon.
Hihingahan ko kayo
upang kayo’y mabuhay,
at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan.
Sa gayon,
malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin."1187

Tugon sa Salmo: Salmo 130:7


Sa piling ng Poóng Diyós, may pag-ibig at pagtubós!

1188

Salmong Tugunan: Awit 0130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Sa gitna ng paghihirap,
tinawag ko’y Panginoón;
Panginoón, akó’y dinggin pagka akó’y tumataghoy.
Dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahát kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad,
kasalanan ay nilimot;
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakót.

Sabik akóng naghihintay sa tulong mo, Panginoón,
pagkat akó’y may tiwala sa pangakó mong pagtulong.
Yaring aking pananabik,Panginoón,
ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyós,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyáng dulot.
Lagi siyáng nahahandang sa sinuman ay tumubos,
ililigtas ang Israel, yaong kaniyáng mga hirang.
Ililigtas niyá silá sa kanilang kasalanan.


1189

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 8:8-11

Ikalawang Pagbasa Ro 8:8-11

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyós.
Ngunit hindi na kayó namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu,
kung talagang nananahan sa inyó ang Espiritu ng Diyós.
Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao,
hindi siyá kay Kristo.
Ngunit kung nasa inyó si Kristo,
bagamat patay na ang inyóng mga katawan
dahil sa kasalanan,
buhay naman ang inyóng espiritu
dahil sa pinawalang-sala na kayó.
Kung nananahan sa inyó ang Espiritu ng Diyós
na siyáng muling bumuhay kay Hesukristo,
ang Diyós ding iyan ang magbibigay ng buhay
sa inyóng mga katawang mamamatay,
sa pamamagitan ng kaniyáng Espiritung nananahan sa inyó.


1190

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Juan 11:25a-26

Pagkabuhay akó’t buhay, nabubuhay na sinumang akó’y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman.
1191

Magandang Balita: Juan 11:1-45 o 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Noong panahong iyon:
Nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro,
“Panginoon,
ang kaibigan mong minamahal ay may sakit."
Ngunit nang marinig ito ni Hesus ay sinabi niya,
“Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito.
Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos
at sa pamamagitan nito’y maparangalan ang Anak ng Diyos."
Mahal ni Hesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro.

Gayunma’y pinaraan pa niya ang dalawang araw
matapos mabalitaang may sakit si Lazaro
bago sinabi sa kaniyáng mga alagad,
“Magbalik tayo sa Judea."
Pagdating ni Hesus,
nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro.
Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus,
sinalubong niya ito;
ngunit si Maria ay naiwan sa bahay.

Sinabi ni Marta,
“Panginoon, kung kayo po’y narito,
hindi sana namatay ang aking kapatid.
Ngunit nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa inyo ng Diyos
ang anumang hingin ninyo sa kaniyá."
“Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” wika ni Hesus.
Sumagot si Marta,
“Nalalaman ko pong siyá’y mabubuhay uli sa huling araw,
sa muling pagkabuhay."
Sinabi naman ni Hesus,
“Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Ang nananalig sa akin,
kahit mamatay ay muling mabubuhay,
at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin
ay hindi mamamatay kailanman.
Pinaniniwalaan mo ba ito?"
“Opo, Panginoon!"
sagot niya.
“Nananalig ako sa inyo.
Kayo po ang Anak ng Diyos,
ang Mesiyás na inaasahang paparito sa sanlibutan."

Si Hesus ay napahimutok.
“Saan ninyo siyá inilibing?"
tanong niya.
Sumagot sila,
“Panginoon,
halikayo at tingnan ninyo."
Tumangis si Hesus;
kaya’t sinabi ng mga Judio,
“Talagang mahal na mahal niya si Lazaro!"
Ngunit sinabi ng ilan,
“Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito.
Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?"

Muling napahimutok si Hesus pagdating sa libingan.
Ito’y yungib na natatakpan ng isang bato.
“Alisin ninyo ang bato,” sabi ni Hesus.
Sumagot si Marta,
“Panginoon,
nangangamoy na po siyá ngayon;
apat na araw na siyáng patay."
Sinabi ni Hesus,
“Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo
kung gaano kadakila ang Diyos?"
At inalis nila ang bato.

Tumingala si Hesus at ang wika,
“Ama, nagpapasalamat ako sa iyo,
sapagkat dininig mo ako.
Alam kong lagi mo akong dinirinig.
Ngunit sinabi ko ito
dahil sa mga taong nasa paligid ko,
upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin."
Pagkasabi nito, sumigaw siyá,
“Lazaro, lumabas ka!"
Lumabas nga si Lazaro;
napupuluputan ng kayong panlibing ang kaniyáng mga kamay at paa,
at nababalot ng panyo ang kaniyáng mukha.
Sinabi ni Hesus sa kanila,
“Kalagan ninyo siyá,
at nang makalaya."
Marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria
ang nakakita sa ginawa ni Hesus at nanalig sa kaniyá.


1192

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.200.171.156