Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

4 Linggó ng 40-Araw – A, 3/19/2023

Leksyonaryo 31

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a

Pagpapahayag mula sa Unang Aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon:
Sinabi ng Panginoón kay Samuel:
“Magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga-Betlehem
sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kaniyáng mga anak."
Nang magkaharap-harap na silá,
nakita ni Samuel si Eliab,
pinagmasdan niyá itong mabuti at sinabi sa sarili,
“Ito siguro ang hinirang ng Panginoón para maging hari."
Ngunit sinabi sa kaniyá ng Panginoón,
“Huwag mong tingnan ang kaniyáng taas at kakisigan.
Hindi siyá ang hinirang ko.
Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao.
Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao
ngunit puso ang tinitingnan ko."

Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyáng anak
ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoón.
Kaya’t tinanong ni Samuel si Jesse,
“Wala ka na bang anak kundi iyan?"
“Mayroon pang isa;
‘yong pinakabata,
at pastol ng aking mga tupa,” sagot ni Jesse.
Sinabi ni Samuel,
“Ipasundo mo.
Hindi natin sisimulan ang paghahandog
hangga’t hindi siyá dumarating."
At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse.

Siyá’y makisig na binatilyo,
malusog at nangungusap ang mga mata.
At sinabi ng Panginoón kay Samuel,
“Siyá ang hinirang ko;
pahiran mo siyá ng langis."
Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis
at pinahiran si David sa harapan ng kaniyáng mga kapatid.
At mula noon,
sumakaniyá ang Espiritu ng Panginoón.


1170

Tugon sa Salmo: ..

Pastol ko’y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop!1171

Salmong Tugunan: Awit 023:1-3a, 3b-4, 5, 6

Panginoo’y aking Pastol, hindi akó magkukulang.
Akó’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niyá akó sa tahimik na batisan,
binibigyan niyá akó niyong bagong kalakasan.

At sang-ayon sa pangakó na kaniyáng binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon akó inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi akó matatakót pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Sa harapan ng lingkod mo,
ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang akó’y nabubuhay;
doon akó sa templo mo lalagi at mananahan.


1172

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 5:8-14

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Dati,
nasa kadiliman kayó,
ngunit ngayo’y nasa liwanag
sapagkat kayó’y sa Panginoón.
Mamuhay kayó gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan
sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti,
matuwid at totoo.
Pag-aralan ninyó kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoón.

Huwag kayóng makikisama sa mga taong
gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan –
mga bagay na dulot ng kadiliman.
Sa halip ay ilantad ninyó silá at ang kanilang mga gawa.
Sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang
ang mga bagay na ginagawa nila nang lihim.
Ang lahát ng nalalantad ay naliliwanagan,
at ang naliwanagan ay nagiging liwanag.
Kaya’t sinasabi,
“Gumising ka,
ikaw na natutulog,
magbangon ka mula sa mga patay,
at liliwanagan ka ni Kristo."


1173

Pambungad: Juan 8:12

Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo! Ang sabi ng Poong mahal, “Sa daigdig ako’y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aki’y mabubuhay." Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo!
1174

Magandang Balita: Juan 9:1-41 o 9:1, 6-9, 13-17, 34-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon:
Sa paglalakad ni Hesús ay may nakita siyáng
isang lalaking ipinanganak na bulag.
At si Hesús ay lumura sa lupa at gumawa ng putik.
Ipinahid niyá ito sa mata ng bulag.
Sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe."
(Ang kahulugan nito’y Sinugo.) “Maghilamos ka roon."
Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na.
Sinabi ng mga kapitbahay niyá at ng mga nakakita sa kaniyá noong siyá’y namamalimos pa,
“Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?"
Sumagot ang ilan,
“Iyan nga!"
“Hindi!
Kamukha lang,” wika naman ng iba.
At sumagot ang lalaki,
“Akó nga po iyon."
Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag.
Araw ng Pamamahinga nang gumawa si Hesús ng putik at padilatin ang bulag.
Tinanong din siyá ng mga Pariseo kung paano siyá nakakita.
Sinabi niyá sa kanila,
“Pinahiran niyá ng putik ang aking mga mata,
naghilamos akó pagkatapos,
at ngayo’y nakakikita na akó."
Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo,
“Hindi mula sa Diyós ang taong iyan,
sapagkat hindi niyá ipinangingilin ang Araw ng Pamamahinga."
Ngunit sinabi naman ng iba,
“Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?"
At hindi silá magkaisa ng palagay.
Kaya’t tinanong nila uli ang dating bulag,
“Ikaw naman,
yamang pinadilat ni Hesús ang iyong mga mata,
ano naman ang masasabi mo tungkol sa kaniyá?"
“Siyá’y isang propeta!"
sagot niyá.
Sumagot silá,
“Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?"
At siyá’y itiniwalag nila.
Nabalitaan ni Hesús na ang lalaking pinagaling niyá ay itiniwalag ng mga Pariseo.
Kaya’t tinanong niyá ang lalaki nang matagpuan niyá ito,
“Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?"
Sumagot ang lalaki,
“Sino po ba siyá,
Ginoo?
Sabihin ninyó sa akin,
upang akó’y manampalataya sa kaniyá."
“Siyá’y nakita mo na.
Siyá ang nakikipag-usap sa iyo,” ani Hesús.
“Sumasampalataya po akó,
Panginoón!"
sabi ng lalaki.
At sinamba niyá si Hesús.


1175

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127