Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

3 Linggó ng 40-Araw – A, 3/12/2023

Leksyonaryo 28

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Exodo 17:3-7

Pagbasa mula sa Aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon:
talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita,
kaya sinumbatan nila si Moises,
“Inialis mo ba kami sa Egipto
para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop?"
Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoón,
“Ano ang gagawin ko sa mga taong ito?
Ibig na nila akóng batuhin?"
Sumagot ang Panginoón,
“Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel
at mauna kayó sa mga Israelita.
Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog
at lumakad lumakad na kayó.
Hihintayin ko kayó sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb.
Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao."
Gayon nga ang ginawa ni Moises;
at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyáng lider ng Israel.
Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang “Masa” at “Meriba”
dahil sa doo’y nagtalu-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoón.
Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan silá ng Panginoón o hindi.


1153

Tugon sa Salmo: ..

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.


1154

Salmong Tugunan: Awit 095:1-2, 6-7, 8-9

Tayo ay lumapit sa ’ting Panginoon,
siyá ay awitan, ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit sa kaniyáng harapan na may pasalamat,
siyá ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak.

Tayo ay lumapit,
sa kaniyá’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
siyá ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Ang kaniyáng salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng inyong magulang
nang nasa Meriba,sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagama’t nakita ang aking ginawang sila’ng nakinabang."


1155

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 5:1-2, 5-8

Pagbasa mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa Mga Taga- Roma

MGA KAPATID:
Yamang napawalang- sala na tayo
dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo,
sa pamamagitan niya’y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos.
Sa pamamagitan nga niya’y tinatamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos,
at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa
na makakasama sa kaniyáng kaluwalhatian.

Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa,
sapagka’t ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.
Sapagka’t noong tayo’y mahihina pa,
namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan.
Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kaniyáng buhay
alang-alang sa isang taong matuwid—
bagama’t maaaring may mangahas na gumawa nito
alang-alang sa isang mabuting tao.
Nguni’t ipinadama ng Diyos ang kaniyáng pag-ibig sa atin
nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.


1156

Pambungad: Juan 4:42. 15

Aming pinananaligang Tagapagligtas ng tanan, Panginoon, kami’y bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami’y di mauhaw.
1157

Magandang Balita: Juan 4:5-42 o 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42

NOONG PANAHONG iyon:
Dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria,
na tinatawag na Sicar,
malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyáng anak na si Jose.
Dito matatagpuan ang balon ni Jacob.
Umupo si Jesus sa tabi nito,
sapagka’t siyá’y napagod sa paglalakbay.
Halos katanghaliangtapat na noon.
May isang Samaritanang dumating
upang umigib.
Sinabi ni Jesus sa kaniyá,
“Maaari bang makiinom?"
Wala noon ang kaniyáng mga alagad
sapagka’t bumili ng pagkain sa bayan.
Sinabi sa kaniyá ng Samaritana,
“Kayo’y Judio at Samaritana ako!
Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?"
Sapagka’t hindi nakikitungo ang mga Judio sa mga Samaritano.
Sumagot si Jesus,
“Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos,
at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin,
marahil ay kayo ang hihingi sa kaniyá,
at kayo nama’y bibigyan niya ng tubig na nagbibigaybuhay."
“Ginoo,” wika ng babae,
“malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok.
Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay?
Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob,
na nagbigay sa amin ng balong ito?
Uminom siyá rito,
pati ang kaniyáng mga anak,
at ang kaniyáng mga hayop."
Sumagot si Jesus,
“Ang uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw,
nguni’t ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw.
Ito’y magiging isang bukal sa loob niya,
babalong,
at magbibigay sa kaniyá ng buhay na walang hanggan."
Sinabi ng babae,
“Ginoo,
kung gayon po’y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo,
nang hindi na ako mauhaw,
ni pumarito pa
upang sumalok.
Ginoo, sa wari ko’y propeta kayo.
Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang,
ngunit sinasabi ninyong mga Judio,
na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos."
Tinugon siyá ni Jesus,
“Maniwala ka sa akin, Ginang,
dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama,
hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem.
Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba,
ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba,
sapagka’t ang kaligtasan ay galing sa mga Judio.
Nguni’t dumarating na ang panahon— ngayon na nga—na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kaniyá sa espiritu at sa katotohanan.
Sapagka’t ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa kaniyá.
Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyáng sambahin sa espiritu at sa katotohanan."
Sinabi ng babae,
“Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyás,
ang tinatawag na Kristo.
Pagparito niya,
siyá ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay."
“Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo,” sabi ni Jesus.
Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus.
Kaya’t paglapit ng mga Samaritano kay Jesus,
hiniling nila na tumigil muna siyá roon;
at nanatili siyá roon nang dalawang araw.
At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siyá.
Sinabi nila sa babae,
“Nananampalataya kami ngayon,
hindi na dahil sa sinabi mo kundi
dahil sa narinig namin sa kaniyá.
Nakilala naming siyá nga ang Tagapagligtas ng sanlibutan."


1158

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197