up arrow magsimba.com

5 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 2/6/2022

Leksyonaryo 75
 alt = images/Domingos-C/i72/KP-05-C.jpg
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 6:1-2a, 3-8

Nang taóng mamatay si Haring Uzias,
nakita ko ang Panginoón.
Nakaupo siyá sa isang napakataas na luklukan.
Ang laylayan ng kaniyáng damit ay nakalatag sa buong Templo.
May mga serapin sa kaniyáng ulunan,
at bawat isa’y may anim na pakpak.
Wala siláng tigil nang kasasabi sa isa’t isa ng ganito:
“Banal, banal, banal ang Panginoóng Diyós ng mga hukbo!
Ang kaniyáng kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”
Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng Templo
at ang loob nito’y napuno ng usok.

Sinabi ko, “Kawawa akó.
Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi.
Mapapahamak akó
pagkat akó’y isang makasalanang nakakita sa Panginoón,
ang Makapangyarihang Hari.”
Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana,
at lumipad na patungo sa akin.
Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi,
“Wala ka nang sala.
Napawi na ang mga kasalanan mo.”

Narinig ko ang tinig ng Panginoón,
“Sino ang aking ipadadala?
Sino ang aming susuguin?”
Sumagot akó, “Narito po akó.
Akó ang isugo n’yo.”


1429

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit
1430

Salmong Tugunan: Awit 0138:1-2a, 2b-3, 4-5, 7-8

Akó, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ikaw’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong akó ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad akó.

Dahilan sa pangakó mong narinig ng mga hari,
pupurihin ka ng lahát at ikaw’y ipagbubunyi.
Ang lahát ng ginawa mo ay kanilang aawitin,
at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.

Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas akó sa piling mo, sa lakas na iyong taglay.
Yaong mga pangakó mo ay handa mong tupding lahát,
ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo’y di-kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Pakinggan
1431

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 15:1-11 or 15:3-8, 11

Mga kapatid:
Ibinigay ko sa inyó itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin:
si Kristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan,
bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan;
inilibing siyá at muling nabuhay sa ikatlong araw,
ayon din sa Kasulatan;
at siyá’y napakita kay Pedro, saka sa Labindalawa.
Pagkatapos, napakita siyá sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon.
Marami sa kanila’y buhay pa hanggang ngayon,
bagamat patay na ang ilan.
At napakita rin siyá kay Santiago,
saka sa mga apostol na sama-sama noon.

Sa kahuli-huliha’y napakita rin siyá sa akin
– bagamat akó’y tulad ng batang ipinanganak nang dikapanahunan.
Sapagkat akó ang pinakahamak sa mga apostol,
akó’y di karapatdapat tawaging apostol,
sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyós.
Ngunit dahil sa kagandahang-loob Niyá,
akó’y naging apostol,
at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyáng ito sa akin.
Nagpagal akó nang higit kaysa kaninuman sa kanila,
bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan
kundi sa tulong ng Diyós sa akin.
Kaya’t maging akó o silá
– ito ang ipinangangaral namin,
at ito ang pinananaligan ninyó.


1432

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:19

Sumunod kayo sa akin at kayo’y aking gagawing katambal ko sa tungkulin.

Sumunod kayo sa akin at kayo’y aking gagawing katambal ko sa 
tungkulin.

1433

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 5:1-11

Noong panahong iyon,
nakatayo si Hesús sa baybayin ng Lawa ng Genesaret.
Pinagkalipumpunan siyá ng napakaraming tao
na ibig makarinig ng salita ng Diyós.
May nakita siyáng dalawang bangka sa baybayin;
nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat.
Lumulan siyá sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito,
na ilayo nang kaunti sa tabi.
Naupo siyá sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyáng magsalita ay sinabi kay Simon,
“Pumalaot kayó at ihulog ang mga lambat upang manghuli.”
Sumagot si Simon,
“Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli!
Ngunit dahil sa sinabi ninyó,
ihuhulog ko ang mga lambat.”
Gayon nga ang ginawa nila
at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat.
Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong,
at lumapit naman ang mga ito.
Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog.
Nang makita iyon ni Simon Pedro,
siyá’y nagpatirapa sa paanan ni Hesús at nagsabi,
“Lumayo po kayó sa akin,
Panginoón, sapagkat akó’y makasalanan.”
Nanggilalas siyá at ang kaniyáng mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli;
gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo,
na mga kasosyo ni Simon.

At sinabi ni Hesús kay Simon,
“Huwag kang matakót.
Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.”
Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka,
iniwan nila ang lahát at sumunod kay Hesús.


1434

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88