Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 2/5/2023

Leksyonaryo 73

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 58:7-10

Ito ang ipinasasabi ng Panginoón:
“Ang mga nagugutom ay inyóng pakanin,
patuluyin sa inyóng tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao na halos hubad na ay inyóng paramtan,
ang inyóng pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayó sa bukang-liwayway,
hindi maglalao’t gagaling ang inyóng sugat sa katawan,
akó’y laging sasainyó,
ililigtas kayó at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon,
diringgin ng Poon ang dalangin ninyó,
pag kayó’y tumawag,
akó’y tutugon agad.
Kung titigilan ninyó ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita’y iiwasan,
kung ang nagugutom ay pakakanin ninyó at tutulungan,
ang kadilimang bumabalot sa inyó ay magiging tila liwanag sa katanghalian."


1418

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Sa dilím ay may liwanag sa tao na naháhabág!


1419

Salmong Tugunan: Awit

Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.
Ang mapag-pautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siyá’y laging tapat.

Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.
Anumang balita’y hindi siyá takót,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyós.

Wala siyáng takót hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niyá.
Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas,
buong-karangalan siyáng itataas.


1420

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 2:1-5

Mga kapatid:
Nang akó’y pumariyan,
ipinahayag ko sa inyó ang lihim na panukala ng Diyós,
ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita
o matataas na karunungan.
Ipinasiyá kong wala akóng ipangangaral sa inyó
kundi si Hesukristo na ipinakó sa krus.
Kaya mahina,
takót,
at nanginginig akóng humarap sa inyó.
Sa pananalita at pangangaral ko’y
hindi ko kayó inakit ng matatamis na pangungusap
batay sa karunungan ng tao,
kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu
at ng kapangyarihan ng Diyós.
Kaya’t hindi sa karunungan ng tao
kundi sa kapangyarihan ng Diyós
nababatay ang inyóng pananalig kay Kristo.


1421

Pambungad: Juan 8:12

Sinabi ni Hesukristo: “Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko.”
1422

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 5:13-16

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Kayó’y asin sa sanlibutan.
Kung mawalan ng alat ang asin,
paano pang mapapanauli ang alat nito?
Wala na itong kabuluhan,
kaya’t itinatapon na lamang at niyáyapakan ng mga tao.
Kayó’y ilaw sa sanlibutan.
Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol.
Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan.
Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan
upang matanglawan ang lahát ng nasa bahay.
Gayon din naman,
dapat ninyóng paliwanagin ang inyóng ilaw sa harapan ng mga tao,
upang makita nila ang inyóng mabubuting gawa,
at papurihan ang inyóng Amang nasa langit."


1423

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145