Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

1 Linggó ng 40-Araw – A, 2/26/2023

Leksyonaryo 22

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 2:7-9; 3:1-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Genesis

Nilikha ng Diyós ang tao mula sa alabok,
hiningahan sa ilong,
at nagkaroon ng buhay.
Naglagay ang Panginoón ng isang halamanan sa Eden,
sa dakóng silángan,
at doon dinala ang taong kaniyáng nilalang.
Pinasibol niyá roon ang lahát ng uri ng kahoy
na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga.
Sa gitna ng halamanan,
naroroon ang punong nagbibigay-buhay,
at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.

Ang ahas ang pinakatuso sa lahát ng hayop na nilikha ng Panginoón.
Minsa’y tinanong nito ang babae,
“Totoo bang sinabi ng Diyós na
huwag kang kakain ng ano mang bungang- kahoy sa halamanan?"
Tumugon ang babae,
“Hindi naman!
Ipinakakain sa amin ang ano mang bunga sa halamanan,
huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon,
mamamatay kami."
“Hindi totoo iyan,
hindi kayó mamamatay,” wika ng ahas.
“Gayon ang sabi ng Diyós,
sapagkat alam niyáng kung kakain kayó ng bunga niyon,
magkakaroon kayó ng pagkaunawa.
Kayó’y magiging parang Diyós;
malalaman ninyó ang mabuti at masama."

Napakaganda sa paningin ng babae ang punongkahoy
at sa palagay niyá’y masarap ang bunga nito.
Nabuo sa isipan niyá na mabuti ang maging marunong,
kaya’t pumitas siyá ng bunga at kumain.
Kumuha rin siyá para sa kaniyáng asawa,
at kumain din ito.
Nagkaroon nga silá ng pagkaunawa matapos kumain.
Noon nila nalamang silá’y hubad,
kaya kumuha silá ng mga dahon ng igos,
pinagtagni- tagni at ginawang panakip sa katawan.


1119

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Poón, iyóng kaawaán kamíng sa ‘yó’y nagsisuwáy!

022-Poon-iyong-kaawaan
1120

Salmong Tugunan: Awit 051:3-4, 5-6, 12-13, 17

Pakinggan

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang- loob.
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin, ayon din sa iyong pagibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan!

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain;
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.


1121

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 5:12-19 o 5:12, 17-19

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Roma

Mga kapatid:
Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao,
at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niyá.
Dahil dito,
lumaganap ang kamatayan sa lahát ng tao
sapagkat ang lahát ay nagkasala.
Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan
dahil sa kaniyáng kasalanan.
Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao
– si Hesukristo –
higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalangsala:
silá’y maghahari sa buhay.
Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.
Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahát ang kasalanan ng isang tao,
ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahát.
Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan,
gayon din naman,
marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.


1122

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:4b

Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal.
1123

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon:
si Hesús ay dinala ng Espiritu sa ilang
upang tuksuhin ng diyablo.
Doon,
apatnapung araw at apatnapung gabing nag-ayuno si Hesús,
at siyá’y nagutom.

Dumating ang manunukso at sinabi sa kaniyá,
“Kung ikaw ang Anak ng Diyós,
gawin mong tinapay ang mga batong ito."
Ngunit sumagot si Hesús,
“Nasusulat,
‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyós.’ ”

Pagkatapos nito’y dinala siyá ng diyablo sa taluktok ng templo sa Banal na Lunsod.
“Kung ikaw ang Anak ng Diyós,” sabi sa kaniyá,
“magpa tihulog ka,
sapagkat nasusulat,
‘ipagbibilin niyá sa kaniyáng mga anghel na ingatan ka,
aalalayan ka nila,
upang hindi ka matisod sa bato.’ ” Sumagot si Hesús,
“Nasusulat din naman,
‘Huwag mong subukin ang Panginoón mong Diyós.’ ”

Pagkatapos,
dinala din siyá ng diyablo sa isang napakataas na bundok.
Mula roo’y ipinatanaw sa kaniyá ang lahát ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito.
At sinabi ng diyablo,
“Ibibigay ko sa iyo ang lahát ng ito,
kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin."
Sumagot si Hesús,
“Lumayas ka, Satanas!
Sapagkat nasusulat,
‘Ang iyong Diyós at Panginoón ang sasambahin mo;
siyá lamang ang iyong paglilingkuran.’ ” At iniwan siyá ng diyablo.
Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniyá.


1124

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72