Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 2/19/2023

Leksyonaryo 79

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Levitico 19: 1-2.17-18


Pagpapahayag mula sa Aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises,
“Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel,
‘Magpakabanal kayo,
sapagkat akong Panginoon ay banal.
Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa.
Sa halip,
pangangaralan mo siyá.
Sa gayon,
hindi ka magkakasala
dahil sa kaniyá.
Huwag kang maghihiganti
o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Ako ang Panginoon.’ ”

1452

Tugon sa Salmo: Awit 0103

Ang ating mahabaging Diyós ay nagmamagandáng-loób!

Ang ating mahabaging Diyós ay 
nagmamagandáng-loób!
1453

Salmong Tugunan: Awit 0103

Panginoo’y papurihan,purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kaniyáng kabutihan.

Ang lahat kong kasalana’y siyá ang nagpapatawad,
at ano mang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siyá ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansiyá,
gayunggayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya,
gayon siyá nahahabag sa may takot sa kaniyá.


1454

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 3:16-23

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid,
hindi ba ninyó alam na kayó’y templo ng Diyós
at naninirahan sa inyó ang kaniyáng Espiritu?
Parurusahan ng Diyós ang magwasak ng templo niyá.
Sapagkat banal ang templo ng Diyós,
at kayó ang templong iyan.
Huwag dayain ninuman ang kaniyáng sarili.
Kung may nag-aakalang siyá’y marunong ayon sa sanlibutang ito,
ibilang niyáng siyá’y mangmang
upang maging tunay na marunong.
Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito
ay kamangmangan sa paningin ng Diyós.
Ganito ang sina- sabi sa Kasulatan,
“Hinuhuli niyá ang marurunong sa kanila na ring katusuhan."
Gayon din,
“Alam ng Panginoón
na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan."
Kaya’t huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao.
Ang lahát ay inyó:
si Pablo,
si Apolos,
at si Pedro;
ang sanlibutang ito,
ang buhay,
ang kamatayan,
ang kasalukuyan,
at ang hinaharap – lahát ng ito’y sa inyó.
At kayó’y kay Kristo,
at si Kristo nama’y sa Diyós.


1455

Pambungad: I Sulat ni San Juan 2:5

Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng D’yos Ama ang sumunod sa Anak n’ya.
1456

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 5:38-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Narinig ninyó na sinabi,
‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’
Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyó:
huwag ninyóng labanan ang masamang tao.
Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi,
iharap mo pa sa kaniyá ang kabila.

Kung ipagsakdal ka ninuman
upang makuha ang iyong baro,
ibigay mo sa kaniyá pati ang iyong balabal.
Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig
ang kaniyáng dala nang isang kilometro,
pasanin mo ito nang dalawang kilometro.
Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo,
at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.

Narinig na ninyóng sinabi,
‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’
Ngunit ito naman ang sabi ko:
ibigin ninyó ang inyóng mga kaaway,
at idalangin ninyó ang mga umuusig sa inyó,
upang kayó’y maging tunay na anak ng inyóng Amang nasa langit.

Sapagkat pinasisikat niyá ang araw sa masasama at sa mabubuti,
at pinapapatak niyá ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan.
Kung ang mga umiibig sa inyó ang siyá lamang ninyóng iibigin,
ano pang gantimpala ang inyóng hihintayin?
Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano?
At kung ang binabati lamang ninyó’y ang inyóng mga kapatid,
ano ang nagawa ninyóng higit kaysa iba?
Ginagawa rin iyon ng mga Hentil!

Kaya, dapat kayóng maging ganap,
gaya ng inyóng Amang nasa langit."


1457

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.200.171.156