Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 2/12/2023

Leksyonaryo 76

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Ecclesiastico 15:15-20

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Sirak:

Kung gusto mo,
masusunod mo ang utos ng Panginoon;
ikaw ang magpapasiyá
kung magiging tapat ka sa kaniyá o hindi.
Naglagay siyá sa harapan mo ng tubig at ng apoy,
kunin mo ang iyong maibigan.
Makapipili ka ng alinman sa dalawa:
buhay o kamatayan;
ang iyong mapili ang siyá mong tutunguhan.
Dakila ang Karunungan at kapangyarihan ng Panginoon,
nakikita niya ang lahat ng bagay.
Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao,
at kinakalinga niya ang mga may takot sa kaniyá.
Kailanma’y wala siyáng inutusang magpakasama,
o pinahintulutang magkasala.


1435

Tugon sa Salmo: ...

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong D'yos!

1436

Salmong Tugunan: Awit 0119

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.
Mapalad ang sumusunod sa kaniyáng kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos,
upang aming talimahin at sundin nang buong lugod.
Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat;
susundin ang iyong utos, susundin nang buong ingat.

Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana’y pagpalain,
upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin.
Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan,
yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral.

Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan,
at iyon ang susundin ko habang ako’y nabubuhay.
Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.


1437

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 2:6-10

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Corinto

Mga kapatid:
Sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espirituwal,
karunungan ang ipinangangaral namin,
subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito
o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol.
Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos,
na nalihim sa tao;
itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila,
bago likhain ang sanlibutan.
Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito’y
walang nakaunawa sa panukalang iyon.
Sapagkat kung naunawaan nila iyon,
hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon.
Ganito ang sinasabi ng Kasulatan,
‘Hindi pa nakikita ng mata,
ni naririnig ng tainga,
hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao,
ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kaniyá."
Subalit ito’y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu.
Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay,
maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos.


1438

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 11:25

Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag n’ya Hari s’ya ng mga aba!
1439

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 11:25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa kaniyáng mga alagad:
“Sinasabi ko sa inyo:
kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos
ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo,
hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.
Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao,
‘Huwag kang papatay;
ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.
Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo:
ang mapoot sa kaniyáng kapatid ay mananagot sa hukuman.
Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao,
‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo:
ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae,
sa isip niya’y nakiapid na siyá sa babaing iyon.
Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao,
‘Huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako
bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’
Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo:
huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo.
Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi;
sapagkat buhat na sa Masama ang ano mang sumpang idaragdag dito."


1440

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197