Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng Pagdating - A, 12/4/2022

Leksyonaryo 4

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 11:1-10

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Sa araw na iyón:
Sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari,
tulad ng supling mula sa isang tuod.
Mananahan sa kaniyá ang espiritu ng Panginoón,
bibigyan siyá ng katalinuhan at pagkaunawa,
ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoón.

Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoón.
Hindi siyá hahatol ayon sa nakikita, o batay sa narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha,
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa.
Ang salita niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit,
ang hatol niya’y kamatayan sa masasama.
Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kaniyáng pamamahala.

Maninirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,
matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing.
Magsasama ang guya at ang batang leon,
at ang mag-aalaga sa kanilá’y batang paslit.

Ang baka at ang oso’y magkasamang manginginain,
ang mga anak nila’y magkakatabing matutulog.
Kakain ng damo ang leon na animo’y toro.
Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas.

Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong.
Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok;
sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan,
laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoón.

Sa araw na iyón, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse,
ang magiging palátandaan para sa mga bansa.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lunsod upang parangalan siyá,
at magiging maningning ang kaniyáng luklukan.Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1019

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman!

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana 
kailanman.jpg
1020

Salmong Tugunan: Awit 072:1-2, 7-8, 12-13, 17

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyós, siyá’y bahaginan;
upang siyá’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan,
at pati sa mahihirap, maging tapat siyáng tunay. Tugón

Yaong buhay na mat’wid sa kaniyáng kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kaniyáng kaharian ay paláwak nang paláwak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat. Tugón

Kaniyá namáng ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siyá’y lubhang nahahabag;
sa kanilá tumutulong, upang silá ay maligtas. Tugón

Nawa yaong kaniyáng ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitóng araw;
nawa siyá ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyós,
siláng lahat dumalanging:
“Harinawa, pagpalain kamíng lahat, tulad niyáng pinagpala.”

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1021

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 15:4-9

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Anumang nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin,
sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa
kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito.

Loobin nawa ng Diyós na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob,
na mamuhay kayóng may pagkakaisa kay Kristo Hesús.
Sa gayon, sama-sama kayóng magpuri sa Diyós
at Ama ng ating Panginoóng Hesukristo.

Kung paanong kayó’y malugod na tinanggap ni Kristo,
gayon din ang gawin ninyo sa isa’t isa
upang maparangalan ninyo ang Diyós.
Sinasabi ko sa inyó:
si Kristo’y naging lingkod ng mga Judio
upang ipakilala na tapat ang Diyós
at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriyarka,
at ang mga Hentil nama’y magpuri sa Diyós
dahil sa kaniyáng habag.

Ayon sa sinasabi ng Kasulatan,
“Kaya’t papupurihan kita sa harapan ng mga Hentil,
at aawitan ko ang iyóng pangalan.”

Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1022

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6

Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. Pagtubos n’ya’y makikita.

1023

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 3:1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Papuri sa iyó, Panginoón!
Noong panahong iyón, si Juan Bautista’y dumating sa ilang ng Judea
at nagsimulang mangaral.

Sinabi niya,
“Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyóng mga kasalanan,
sapagkat malapit nang maghari ang Diyós!”

Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nitó,
“Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang:
‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoón.
Tuwirin ninyo ang kaniyáng mga landas!’ ”

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan,
at balat ang kaniyáng pamigkis.
Ang kaniyá namáng pagkai’y balang at pulot-pukyutan.
At pumunta sa kaniyá ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea,
at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan.
Ipinahayag nila ang kaniláng mga kasalanan,
at silá’y bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan.

Ngunit nang makita niyáng marami sa mga Pariseo
at mga Saduseo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanilá,
“Kayong lahi ng mga ulupong!
Sino ang nagbabala sa inyó upang tumakas sa parusang darating?
Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyóng pamumuhay na kayó’y nagsisisi.

At huwag ninyong ipangahas na kayó’y anak ni Abraham.
Sinasabi ko sa inyó:
Ang Diyós ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong itó.
Ngayon pa’y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punongkahoy;
ang bawat punongkahoy na hindi mabuti ang bunga
ay puputulin at ihahagis sa apoy.

Binibinyagan ko kayó sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo’t
pagtalikod sa inyóng mga kasalanan;
ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyó
sa Espiritu Santo at sa apoy.

siyá’y makapangyarihan kaysa akin,
hindi akó karapat-dapat kahit tagadala ng kaniyáng panyapak.
Hawak niya ang kaniyáng kalaykay upang alisin ang dayami.
Titipunin niya sa kamalig ang trigo,
ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na dimamamatay kailanman.”
Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1024

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197