Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

1 Linggó ng Pagdating - B, 12/3/2023

Leksyonaryo 2

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias
Ikaw lamang, Panginoon,
ang aming pag-asa’t Amang aasahan;
tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay.
Bakit ba, Panginoon,
kami’y tinulutang maligaw ng landas,
at ang puso nami’y iyong binayaan na maging matigas?
Balikan mo kami, iyong kaawaan,
ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang.
Buksan mo ang langit at ika’y bumaba sa mundong ibabaw,
at ang mga bundok kapag nakita ka’y magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
wala pang nakita ang sinumang tao;
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo.
Iyong tinatanggap,
ang nagsisikap sa mabuting gawa,
at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita.
Nagagalit ka na’y tuloy pa rin kami sa pagkakasala,
ang ginawa nami’y talagang masama buhat pa nang una.
Ang lahat sa ami’y pawang nagkasala,
ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak.
Ang nakakawangki ng sinapit nami’y mga dahong lagas,
sa simoy ng hangi’y tinatangay ito at ipinapadpad.
Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin,
wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin;
kaya naman dahil sa aming sala’y hindi mo kami pinansin.
Gayunman, Panginoon,
aming nalalamang ika’y aming Ama,
kami’y parang luwad at ikaw ang magpapalayok.
Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon,
at wala nang iba.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1007

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit
Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan!
1008

Salmong Tugunan: Awit 080:2-3,15-16,18-19

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan; mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!
Ika’y manumbalik, O Diyos na dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito’y mu- ling pagyamanin, at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas.
Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan! At kung magkagayon, magbabalik kami’t di na magtataksil sa ’yo kailanman, kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1009

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 1:3-9

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan
mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos
dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus.
Sapagka’t sa inyong pakikipag-isa sa kaniyá,
kayo’y umunlad sa lahat ng paraan,
maging sa pananalita at kaalaman.
Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo
ay malinaw na nakikita sa inyo
anupa’t hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal,
habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo.
Kayo’y aalalayan niya hanggang sa wakas
upang matagpuan kayong walang kapintasan
sa araw ng ating Panginoong Hesukristo.
Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo
upang kayo’y makipag-isa sa kaniyang Anak
na si Hesukristong ating Panginoon.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1010

Pambungad: Awit 084:8

Pag-ibig mo’y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa!
1011

Magandang Balita: Marcos 13:33-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Mag-ingat kayó at maging handa
sapagkat hindi ninyó alam kung kailan ang takdang oras.
Katulad nito’y isang taong umalis
upang maglakbay sa malayong lupain:
ipinababahala ang kaniyáng tahanan sa mga alipin
na binigyan ng kaniyá-kaniyáng gawain,
at inuutusan ang bantaypinto
na maging laging handa sa kaniyáng pagdating.
Gayon din naman,
maging handa kayóng lagi,
sapagka’t hindi ninyó alam
kung kailan darating ang puno ng sambahayan – maaaring sa pagdilim,
sa hatinggabi,
sa madaling-araw,
o kaya’y sa umaga – baka sa kaniyáng biglang pagdating
ay maratnan kayóng natutulog.
Ang sinasabi ko sa inyó’y sinasabi ko sa lahát:
Maging handa kayó!”


1012

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148