Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Pagsilang ng Panginoon, 12/25/2022

Leksyonaryo 14

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Isaias 9:1-6

Unang Pagbasa Isaias 9:1-6

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma,
ang lahát ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin.
Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki.
Ibinigay ang isang anak sa atin at siyá ang mamamahala sa atin.
Siyá ang Kahanga- hangang Tagapayo,
ang Makapangyarihang Diyós,
Walang hanggang Ama,
ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan
ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyáng paghahari
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran
ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoón.


2266

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitSa ati'y sumilang ngayon Manunubos Kristong Poon!
1080

Salmong Tugunan: Awit 096:1-2a, 2b-3, 11-12, 13

Kumpletong Sulat- Tugtugin ng SalmoPurihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
ang Poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig!

Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.

Ang Poon ay pupurihin, pagka’t siyá ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siyá kung humatol at lahat ay pantay-pantay.
1081

Pagbasa 2: Sulat kay Tito 2:11-14

Pinakamamahal kong kapatid:
Inihayag ng Diyós ang kaniyáng kagandahang- loob
na nagdudulot ng kaligtasan sa lahát ng tao.
Ito ang siyáng umaakay sa atin upang talikdan
ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.
Kaya’t makapamumuhay tayo ngayon nang maayos,
matuwid at karapat-dapat sa Diyós
samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan
– ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyós
at Tagapagligtas na si Hesukristo
sa gitna ng kaniyáng kaningningan.
Ibinigay niyá ang kaniyáng sarili upang iligtas tayo
sa lahát ng kalikuan at linisin para maging kaniyáng bayan
na nakatalagang gumawa ng mabuti.


1082

Pambungad:

Itó'y Balitang masayá, Manunubós sumilang na, sa ati'y Kristo, Poón s'yá.
1083

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 2:1-14

Noong panahong iyon,
iniutos ng Emperador Augusto na magpatala
ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma.
Ang unang pagpapatalang ito’y ginawa
nang si Cirenio ang gobernador ng Siria.

Kaya’t umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala.
Mula sa Nazaret, Galilea,
si Jose’y pumunta sa Betlehem, Judea,
ang bayang sinilangan ni Haring David,
sapagkat siyá’y mula sa angkan at lahi ni David.
Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria
na kaniyáng magiging asawa na noo’y kagampan.

Samantalang naroroon sila,
dumating ang oras ng panganganak ni Maria
at isinilang niya ang kaniyáng panganay at ito’y lalaki.
Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban,
sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahaypanuluyan.

Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang,
nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa.
Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon
at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon.
Natakot sila nang gayon na lamang,
ngunit sinabi sa kanila ng anghel,
“Huwag kayong matakot!
Ako’y may dalang mabuting balita para sa inyo
na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas,
ang Kristong Panginoon.
Ito ang palatandaan:
matatagpuan ninyo ang isang sanggol
na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban."

Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan,
na nagpupuri sa Diyos:
“Papuri sa Diyos sa kaitaasan,
at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!"


1084

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127