Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

4 Linggó ng Pagdating - B, 12/24/2023

Leksyonaryo 11

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ni Samuel

Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyáng bahay.
Sa tulong ng Panginoón,
hindi na siyá ginambala ng kaniyáng mga kaaway.
Tinawag niyá si Natan at sinabi,
“Nakikita mong nakatira akó sa tahanang sedro,
ngunit ang Kaban ng Tipan ay sa tolda lamang.”
Sumagot si Natan,
“Isagawa mo ang iyong iniisip,
sapagkat ang Panginoón ay sumasaiyo.”

Ngunit nang gabing iyo’y sinabi ng Panginoón kay Natan,
“Ganito ang sabihin mo kay David:
‘Ipagtatayo mo ba akó ng tahanan?
Inalis kita sa pagpapastol ng tupa
upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo akó saanmang dakó
at lahát mong mga kaaway ay aking nilipol.
Gagawin kong dakila ang iyong pangalan
tulad ng mga dakilang tao sa daigdig.
Bibigyan ko ang Israel ng kaniyáng lupa
at doon ko patitirahin.
Wala nang gagambala sa kanila roon;
wala nang aalipin sa kanila tulad noong una,
buhat nang maglagay akó ng hukom nila.
Magiging payapa ka
sapagkat wala nang gagambala sa iyo.

Bukod dito,
akóng Panginoón ay nagsasabi sa iyo:
Patatatagin ko ang iyong sambahayan.
Pagkamatay mo,
isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo.
Patatatagin ko ang kaniyáng kaharian.
Kikilanlin ko siyáng anak at akó nama’y magiging ama niyá.
Magiging matatag ang iyong sambahayan,
ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin
at mananatili ang iyong trono.’ ”

1061

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitPag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin!
1062

Salmong Tugunan: Awit 089:2-3, 4-5, 27+29

Pakinggan:   Awit 89

Pag-ibig mo, Poon,
na di nagmamaliw ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin.
Yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ’yong katapatan.

Sabi mo, Poon,
ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakóng iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Gagawin ko siyáng anak na panganay,
mataas na hari nitong daigdigan!
Laging maghahari ang isa n’yang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.


1063

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 16:25-27

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma
Mga kapatid:
Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo
sa pamamagitan ng Mabuting Balita
tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo.

Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga
na nalihim sa loob ng mahabang panahon,
at sa utos ng walang hanggang Diyos
ay nahayag ngayon sa mga Hentil
upang sila’y manalig at tumalima kay Kristo.
Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.

Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat –
sa kaniya iukol ang papuri magpakailanman
sa pamamagitan ni Hesukristo! Amen!

Ang Salita ng Diyos!
1064

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:38

Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob.
1065

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon:
Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea,
sa isang dalaga na ang pangala’y Maria.
siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose,
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito.

“Matuwa ka! Ikaw ay kalugud-lugod sa Diyos.” wika niya.
“Sumasaiyo ang Panginoon!”

Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap,
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng anghel,
“Huwag kang matakot, Maria,
sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos.

Makinig ka!
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki,
at siyá’y tatawagin mong Hesus.
Magiging dakila siyá,
at tatawaging Anak ng Kataastaasan.

Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos
ang trono ng kaniyang amang si David.
Maghahari siyá sa angkan ni Jacob magpakailanman,
at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan.”
“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo,
at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas¬taasan.
Kaya’t banal ang ipanganga¬nak mo at tatawaging Anak ng Diyos.

Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet?
Alam ng lahat na siyá’y baog,
ngunit naglihi siyá sa kabila ng kaniyáng katandaan.
At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kaniyáng pagdadalantao
– sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon.
Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”
At nilisan siyá ng anghel.
Ang Mabuting Balita ng Pa¬nginoon!
1066

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148