Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

3 Linggó ng Pagdating - B, 12/17/2023

Leksyonaryo 8

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 61:1-2a, 10-11

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias
Pinuspos ako ng Panginoon ng kaniyang Espiritu.
Hinirang niya ako
upang ang magandang balita’y dalhin sa mahihirap,
pagalingin ang sugat ng puso,
palayain ang mga bihag at bilanggo.
Sinugo niya ako,
upang ibalitang ngayo’y panahon
nang iligtas ng Panginoon
yaong mga tao na hinirang niya.
At ang Jerusalem sa ginawang ito’y pawang malulugod,
anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
siyá’y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay.
Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol,
gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kaniyang hinirang.
Dahil dito,
lahat ng bansa ay magpupuri sa kaniya.
Ang Salita ng Diyos!
1043

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitSa Poong D’yos malulugod ang hinirang niyáng lunsod!
1044

Salmong Tugunan: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:46-48, 49-50, 53-54

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoón,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyós na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niyá ang kaniyáng abang alipin! At mula ngayon,
akó’y tatawaging mapalad ng lahát ng salinlahi.

Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan
– Banal ang kaniyáng pangalan!
Kinahahabagan niyá ang mga may takót sa kaniyá,
sa lahát ng sali’t saling lahi.

Binusog niyá ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyáng wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niyá ang kaniyáng bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangakó niyá sa ating mga magulang.


1045

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 5:16-24

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Magalak kayóng lagi;
maging matiyaga sa pananalangin.
Ipagpasalamat ninyó sa pangalan ni Kristo Hesús
ang lahát ng pangyayari,
sapagkat yaon ang ibig ng Diyós.
Huwag ninyóng hadlangan ang Espiritu Santo.
Huwag ninyóng hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyós.
Suriin ninyó ang lahát ng bagay at pulutin ang mabuti.
Lumayo kayó sa lahát ng uri ng kasamaan.
Nawa’y lubusan kayóng pabanalin ng Diyós
na siyáng nagbibigay ng kapayapaan.
At nawa’y panatilihin niyáng walang kapintasan
ang buo ninyóng katauhan –
ang espiritu,
kaluluwa,
at katawan
– hanggang sa pagparito ng ating Panginoóng Hesukristo.
Tapat ang tumawag sa inyó,
at gagawin niyá ang mga bagay na ito.


1046

Pambungad: Propeta Isaias 61:1

Espiritu ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral.
1047

Magandang Balita: Juan 1:6-8, 19-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Sinugo ng Diyós ang isang tao na nagngangalang Juan.
Naparito siyá
upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahát
dahil sa patotoo niyá.
Hindi siyá ang ilaw kundi naparito siyá
upang magpatotoo tungkol sa ilaw.
Nang suguin ng mga Judio sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita
upang itanong kung sino siyá,
sinabi niyáng hindi siyá ang Mesiyás.
“Kung gayo’y sino ka?”
tanong nila.
“Ikaw ba si Elias?”
“Hindi po,” tugon niyá.

“Ikaw ba ang Propetang hinihintay namin?”
Sumagot siyá,
“Hindi po.”
“Sino ka kung gayon?”
tanong nila uli.
“Sabihin mo sa amin.
Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?”

Sumagot si Juan,
“Akó ‘Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang:
Tuwirin ninyó ang daraanan ng Panginoón!’ ”
Ang propeta Isaias ang maysabi nito.
Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo.
Muli nilang tinanong si Juan,
“Bakit ka nagbibinyag,
hindi pala naman ikaw ang Mesiyás,
ni si Elias,
ni ang Propeta?”

Sumagot siyá,
“Akó’y nagbibinyag sa tubig,
ngunit nasa gitna ninyó ang isang hindi ninyó nakikilala.
Siyá ang susunod sa akin,
subalit hindi akó karapat- dapat
magkalag man lamang ng tali ng kaniyáng panyapak.”
Ito’y nangyari sa Betania,
sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan.


1048

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33