Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

15 ng Disyembre, 12/15/2022

Leksyonaryo 190

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Isaias 54:1-10


“Umawit ka Jerusalem, ang babaing hindi magkaanak!
Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak.
Magiging mas marami ang iyong mga anak
kaysa sa kanya na may asawa.”
Gumawa ka ng mas malaking tolda,
palaparin mo ang kurtina niyon.
Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon,
pahabain mo ang mga tali.
Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos.
Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig,
aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa;
at pananahanan nila ang mga lunsod doon, na iniwanan.
Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob,
sapagkat hindi ka na mapapahiya.
Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan;
hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda.
Sapagkat ang iyong naging kasintaha'y ang may likha sa iyo,
Siya ang Makapangyarihang Panginoon.
Ang tagapagligtas mo ay ang Banal na Diyos ng Israel,
kung tawagin siya'y Diyos ng buong sanlibutan.
Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayo'y nagdurusa,
isang babaing maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil.
Ngunit pinababalik ka ngayon ng Panginoon at sa iyo'y sinasabi,
“Sandaling panahon kitang iniwanan;
ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain.

2349

Tugon sa Salmo: Salmo 29:2a

Poong sa aki'y nagligtas, ang dangal mo'y aking galak.
2355

Pambungad: Lucas 3:4,6

Daan ng Poong nar'yan na, t'wiri't ihanda sa kaniya. Pagtubos niya'y makikita.
2356

Magandang Balita: Lucas 7:24-30

Pagkaalis ng mga sugo,
nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan,
“Bakit kayo pumunta sa ilang?
Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na inihahapay ng hangin?
Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may magarang damit?
Ang mga nagdaramit ng mamahalin,
at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari.
Ano nga ang inyong dinayo?
Isang propeta? Oo.
At sinasabi ko sa inyo,
siya'y higit pa sa isang propeta.

Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:
‘Narito,
ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo,
upang ihanda ang iyong daraanan.’ Sinasabi ko sa inyo,
wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya.
Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos.”
Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya,
pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos.
Ang mga ito'y bininyagan ni Juan.

Ngunit ang mga Pariseo,
at ang mga dalubhasa sa Kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila,
sapagkat ayaw nilang magpabinyag kay Juan.


2357

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.92.49