Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó ng Pagdating - B, 12/10/2023

Leksyonaryo 5

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 40:1-5, 9-11

Pagpapahayág mula sa Aklát ni Propeta Isaias
Aliwin ninyo ang aking bayan,
sabi ng Diyós.
Aliwin ninyo silá.
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na silá sa pagkaalipin;
pagkát nagbayad na silá nang ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigáw: Ipaghanda ang Panginoón ng daán sa iláng;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyós.
Tambakan ang mga lambák,
patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga baku-bakong daán.
Mahahayág ang kaningningan ng Panginoón at makikita ng lahát.
Siyá mismo ang nagsabi nito.
At ikáw, O Jerusalem,
mabuting balita ay iyong ihayág;
ikáw, Sion,
umakyát ka sa tuktok ng bundok.
Ikáw ay sumigáw,
huwág kang masisindák.
Sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyós!”
“Dumarating ang Panginoóng Makapangyarihan tagláy ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niyá ay kakalingain,
sa sariling bisig yaong mga tupay kaniyáng titipunin;
sa kaniyáng kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1025

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa!
1026

Salmong Tugunan: Awit 085:9-10, 11-12, 13-14

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyáng ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niyá’y kaniyáng ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kaniyáng paglingap.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Gagawing maunlad ng Panginoóng Diyós itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niyá yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kaniyáng daan.


1027

Pagbasa 2: 2 Sulat ni Pedro 3:8-14

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pedro
Huwag ninyong kalilimutan ito,
mga pinakamamahal: Sa Panginoón,
ang isang araw ay sanlibong taon,
at ang sanlibong taon ay isang araw lamang.
Ang Panginoón ay hindi nagpapabaya sa kaniyáng pangako tulad ng inaakala ng ilan.
Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo.
Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik-loob sa Diyós,
sapagkat hindi niya nais na kayóy mapahamak.
Ngunit ang Araw ng Panginoón ay darating na tulad ng isang magnanakaw.
Sa araw na yaon,
ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong.
Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin,
at ang lahat sa lupa ay malalantad.
Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay,
italaga na ninyo sa kaniyá a ng inyong sarili at mamu hay nang ayon sa kaniyáng kalooban samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyós.
Magsikap kayóng mabuti upang madali ang pagdating ng Araw na iyon, araw ng pagka tupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon.
Ngunit ayon sa pangako ng Diyós,
naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.
Kaya nga, mga minamahal,
samantalang kayóy naghihintay,
sikapin ninyong mamuhay na payapa,
walang dungis at kapintasan.

1028

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6

Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. Pagtubos n’ya’y makikita.
1029

Magandang Balita: Marcos 1:1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos
Itó ang Mabuting Balita tungkól kay Hesukristo na Anák ng Diyós.
Nagsimula itó noóng matupád ang hula ni Propeta Isaias:
Narito ang sugo ko na aking ipadadaláng mauuna sa iyó,
ihahanda niyá ang iyóng daraanan.
Itó ang sabi ng isang sumisigáw sa iláng:
“Ihanda ninyó ang daraanan ng Panginoón,
tuwirin ninyó ang kaniyáng mga landás!”
At dumating nga sa iláng si Juan,
nagbibinyág at nangangaral.
Sinabi niyá sa mga tao,
"Pagsisihan ninyó't talikdán ang inyóng mga kasalanan,
at pabinyág kayó upang kayóy patawarin ng Diyós."
Halos lahát ng tagá-Judea at tagá-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig.
Ipinahayág nila ang kaniláng mga kasalanan
at silá’y bininyagán niyá sa Ilog Jordan.
Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan
at balat ang kaniyáng pamigkis.
Ang kaniyá namáng pagkai’y balang at pulut-pukyutan.
Lagi niyáng sinasabi sa kaniyáng pangangaral,
Darating na kasunód ko ang isáng makapangyarihan kaysá akin:
ni hindi akó karapat-dapat magkalág ng tali ng kaniyáng mga panyapak.
Binibinyagán ko kayó sa tubig,
ngunit bibinyagán niyá kayó sa Espiritu Santo.

1030

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148