Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

32 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 11/6/2022

Leksyonaryo 156

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 2 Macabeo 7:1-2, 9-14

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ng Macabeo
Noong mga araw na iyón,
isang ina at ang kaniyáng pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari.
Sila’y pinahirapan
para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyós.
Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita,
“Ano ba ang inyóng ibig mangyari sa pagpapahirap sa amin?
Matamis pa sa amin ang mamatay
kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming ninuno!”
Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak nang malakas sa hari,
“Kasumpa-sumpang halimaw!
Maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa,
ngunit bubuhayin kamíng muli ng Hari ng buong daigdig
upang hindi na muling mamatay,
sapagkat sinusunod namin ang kaniyáng mga utos.”
Ganoon ding parusa ang sinapit ng ikatlong anak.
Noong siyá’y utusang ilawit ang kaniyáng dila,
ginawa niya itó agad at walâng atubiling iniabot ang kaniyáng mga kamay.
Ganito ang sinabi niya,
“Tinanggap ko ang mga kamay na itó buhat sa langit.
Subalit mas mahalaga para sa akin ang mga utos ng Diyós,
at umaasa akóng ibabalik niya ang mga kamay ko.”
Pati ang hari at mga tauhan niya’y humanga
sa ipinakita niyáng tapang ng loob at sa pagiging handa
sa pagtanggap ng pagpaparusa nila.
Namatay rin ang ikatlong kapatid na itó.
Isinunod namáng parusahan ang ikaapat sa ganito ring malupit na pamamaraan.
Nang mamamatay na, sinabi nitó,
“Ako’y maligayang mamamatay sa kamay ninyo
sapagkat alam kong akó’y muling bubuhayin ng Diyós.
Ngunit ikáw, Antioco, ay walâng pag-asang mabuhay uli.”

Magandáng Balità Bíbliá © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1857

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya!

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y 
magsasaya
1858

Salmong Tugunan: Awit 017:1, 5-6, 8+15


Dinggin mo po, Panginoón, ang tapat kong panawagan.
Poon, akó ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat akó’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya akó’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Tugón

palági kong sinusundan ang landas mong itinakda,
hindi akó lumilihis sa kanan man o kaliwa.
Ang daing ko, Panginoón, ay lagi mong dinirinig,
kaya akó’y dumudulog at sa iyó humihibik. Tugón

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayon akó ingatan mo sa lilim ng iyóng pakpak.
Yamang akó ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag akó ay nagising, sa piling mo’y magagalak. Tugón
Magandáng Balità Bíbliá © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1859

Pagbasa 2: 2 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 2:16-3:5

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Aliwin nawa kayó ng ating Panginoóng Hesukristo
at ng ating Diyós at Ama na umibig sa atin
at sa kaniyáng habag ay nagbigay sa atin ng walâng pagbabagong lakas ng loob
at matibay na pag-asa.
Bigyan nawa kayó ng matatag na kalooban
upang inyóng maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.
Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kamí
upang ang salita ng Panginoón ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako
at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo.
Idalangin din ninyo na maligtas kamí sa mga buktot at masasamang tao;
sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyós.
Tapat ang Panginoón.
Bibigyan niya kayó ng lakas at ililigtas sa Diyablo.
Dahil sa Panginoón, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo
at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyó.
Akayin nawa kayó ng Panginoón tungo sa pag-ibig sa Diyós
at sa pananatili kay Kristo.

Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1860

Pambungad:

Sa yumao’y s’yang panganay si Hesus na Poong mahal na dapat nating idangal.
1861

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 20:27-38 o 20:27, 34-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas
Noong panahong iyón, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesús.
Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay.
“Guro,” anila,
“naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin:
Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walâng anak ang kaniyáng asawa,
ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo
upang magkaanak silá para sa namatay.’
May pitong magkakapatid na lalaki.
Nag-asawa ang panganay, at namatay na walâng anak.
Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay.
Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito:
isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walâng anak.
Sa kahuli-huliha’y namatay namán ang babae.
Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya
yamang napangasawa niya siláng lahat?”
Sumagot si Hesús,
“Sa buhay na itó, ang mga lalaki at mga babae’y nag-aasawa,
ngunit ang mga lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin
para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa.
Hindi na silá mamamatay sapagkat matutulad silá sa mga anghel.
At silá’y mga anak ng Diyós yamang muli siláng binuhay.
Maging si Moises ay nagpapatunay
na muling binubuhay ang mga patay.
Sapagkat sa kaniyáng kasaysayan
hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy,
ang Panginoón ay tinawag niyáng
‘Diyós ni Abraham, Diyós ni Isaac, at Diyós ni Jacob’
Ngunit ang Diyós ay hindi Diyós ng mga patay
kundi ng mga buhay – sa kaniyá’y buhay ang lahat.”
Sinabi ng ilan sa mga eskriba,
“Magaling ang sagot ninyo, Guro!”
At walâ nang nangahas na magtanong sa kaniyá ng anuman.Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1862

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167